Тімар І. В., Лівер А. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМИ АКТИВАМИ ГІРНИЧОДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Важливим фактором забезпечення та підвищення економічної ефективності господарської діяльності, конкурентоспроможності й фінансової стійкості підприємством є удосконалення механізму управління його обіговими активами, з метою забезпечення виробничого процесу необхідним обсягом коштів, оптимізації їх структури, прискорення обігу, раціонального використання матеріальних ресурсів і вільних грошових коштів[1]. У зв’язку з цим дослідження проблем, пов’язаних з розробкою дієвих механізмів та ефективного інструментарію управління обіговими активами на підприємстві, носять актуальний характер.

З метою оцінки ефективності використання та аналізу особливостей управління обіговими активами було проведено дослідження підприємстві «Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (ПАТ «КЗРК»), яке є провідним гірничодобувним підприємством Криворізького басейну, найпотужнішого залізорудного басейну України.

Основною продукцією ПАТ «КЗРК» є руда залізна агломераційна з вмістом заліза від 51% до 61%  та руда доменна кускова  з вмістом заліза від 46% до 49%. Аналіз основних техніко-економічних показників господарської діяльності ПАТ «КЗРК» проводився за 2009-2013 роки. Протягом цього періоду на підприємстві спостерігалося постійне зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, як в натуральному виразі так і в вартісному, рентабельність виробничої діяльності (окупності витрат) складала до 52,79 %, рентабельність власного капіталу до 44,18% [2].

Високий рівень прибутковості сприяв формуванню значного обсягу обігових активів на підприємстві, їх загальна сума за п’ять років збільшилась  з 881, 9 млн. грн. до 2169,3 млн. грн., при цьому сформувався надлишок вільних власних обігових коштів. Тобто, проблема нестачі та пошуку джерел фінансування обігових активів, притаманна великій кількості вітчизняних підприємств, для  ПАТ «КЗРК» виявилась не актуальною. Натомість виникли проблеми іншого характеру, а саме створення наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволікання оборотних коштів з господарського обороту, зниження відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених (залучених) коштів. Це в свою чергу потребує удосконалення системи управління обіговими активами, шляхом подальшого зменшення наднормативних та надмірних залишків їх окремих елементів з наступним розміщенням коштів, вивільнених з обігу, в коротко та середньо строкові фінансові вкладення.

На підставі проведеного аналізу, та спираючись на виявлені недоліки було сформульовано пропозиції, щодо удосконалення управління оборотними активами на ПАТ «КЗРК», основними з яких є наступні:

1) З метою зменшення збитків від непогашеної дебіторської заборгованості з клієнтами доцільно застосовувати вексельну форму розрахунків.

2) Необхідно домагатись мінімізації або взагалі уникати утворення дебіторської заборгованості по тим розрахункам де це можливо (наприклад не допускати сплати необґрунтованих сум авансових платежів по податкам).

2) Протягом аналізованого періоду на підприємстві були наявні досить великі розміри залишків грошових коштів, що вимагає пошуку можливостей використання вільних грошових коштів максимально ефективно. Вільні залишки грошових коштів доцільно вкладати в короткотермінові цінні папери та на короткотермінові депозити в банк з метою отримання додаткових доходів

Для вирішення задачі управління залишками грошових коштів, на підставі проведеного порівняльного аналізу існуючих економіко-математичних методів і моделей, було запропоновано застосувати модель Міллера — Орра, як найбільш прийнятну з практичного погляду. Для ПАТ «КЗРК» було  розраховано основні параметри моделі: мінімальний розмір залишку грошових коштів на рахунках в банку експертним шляхом прийнято в розмірі 35 млн. грн., оптимальний розмір середнього залишку грошових коштів на рахунках в банку дорівнює 38,75 млн.грн.,  максимальний розмір залишку грошових коштів на рахунках в банку - 46,25 млн.грн. Якщо залишки грошових коштів на рахунках в банку перевищують максимальний розмір, підприємству пропонується вкладати надлишок грошових коштів на короткотермінові депозитні рахунки. Якщо залишки грошових коштів на рахунках в банку складають менше мінімального розміру, необхідно повертати гроші з депозитних на поточні рахунки. Управління залишками грошових коштів за допомогою моделі Міллера – Орра дозволить підприємству не тільки досягати оптимальних розмірів залишків грошових коштів, але й отримувати додатковий прибуток за депозитними вкладами. Запровадження запропонованих заходів дозволить зменшити суму дебіторської заборгованості на 250 млн. грн., залишок грошових коштів - на 58 млн. грн. та додатково отримати прибуток у розмірі 29 тис. грн.

Отже, застосування запропонованої моделі управління залишками грошових коштів дозволить підприємству ПАТ «КЗРК» підвищити ефективність використання обігових активів за рахунок скорочення їх окремих структурних елементів та отримання додаткового прибутку за операціями короткострокових фінансових вкладень.

Список використаних джерел:

1. Економічне управління підприємством: навч. посіб. / А. М. Колосов, О. В. Коваленко, С. К. Кучеренко, В. Г. Бикова ; за заг. ред. А. М. Колосова. - Старобільськ : Вид-во держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка", 2015. - 352 с.

2. Гринько Т.В. Финансовая стабильность предприятия и показатели её оценки/ Т.В.Гринько// Матеріали IV Міжнародної конференції «Наука і освіта ‘2001» Д.: Наука і освіта, 2001. – Т. 2. Економічні науки. – С. 17-19

3. Тимар И. В. Конкурентоспособность горнодобывающих предприятий желе-зорудной промышленности Украины и пути ее повышения/ И.В.Тимар Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы устойчивости социально-экономического развития в условиях глобализации».   – 8-9 апреля 2015 года – Душанбє,  2015. –  С. 314-316

4. Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua /reestr/?kod=00191307.