К. е. н. Шляга О. В., Тимошенко К. О.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ІНТЕГРОВАНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Сучасні світові загальноекономічні трансформації скрізь пронизані неминучими ризикованими ситуаціями, що висуває існування проблем ризику на перший план і вказує на їх всеосяжне значення. У таких умовах нормальним є усвідомлення ризику як чинника постійного впливу на розвиток і функціонування усіх сфер діяльності, в чому виявляється його образотворча роль у творенні сучасного і особливо майбутнього суспільства. Ряд авторів вбачає у цьому навіть зміну політико-економічних акцентів і започаткування процесу формування на базі сучасного «індустріального суспільства» його новітньої фази – «суспільства ризику» [1, с. 24].

Складні умови функціонування підприємств є наслідком високого рівня невизначеності й динамічності кризових проявів в економіці України та актуалізують необхідність пошуку адекватних, практично дієвих, відповідних сучасним реаліям, підходів до забезпечення збереження бізнесу та створення передумов потенційного розвитку підприємства. В умовах невизначеності та надзвичайної мінливості конкурентного середовища, нестабільної загальноекономічної ситуації та невідворотності глобальних змін традиційні методи управління підприємством, що неодноразово підтверджували свою дієвість, тепер виявляються недостатньо дієвими. Оптимальним процесом, спрямованим на виживання, забезпечення безперервного й стабільного функціонування підприємства в подібних умовах, є розвиток як важлива умова ефективності життєдіяльності підприємства в конкурентній боротьбі в умовах кардинальних трансформацій.

Економічний розвиток є багатовимірним процесом, що охоплює глибоку переорієнтацію бізнес-процесів та оновлення всієї економічної системи, потребує провадження радикальних змін в усіх сферах підприємницької та непідприємницької діяльності. Різноманіття поглядів на причини та можливі форми розвитку підприємства, а також завдання, що вирішуються в процесі управління розвитком підприємства, зведені на рис. 1 [складено за 1].

 

 

Кризові явища зазвичай спонукають підприємства до розвитку шляхом активізації прихованих можливостей та неявних резервів, сприяючи впровадженню змін та впливаючи на загальноекономічну парадигму розвитку. А подолання кризи знов-таки змушує підприємства розвиватися в подальшому, сприяючи швидкому переходу на принципово новий рівень організації та управління. Відтак, для управління розвитком підприємства ефективним є застосування процесу зміни напрямку розвитку (можливо з еволюційного на революційний) для досягнення стратегічних орієнтирів діяльності підприємства.

Традиційно ризик-менеджмент вважався спеціалізованою та відособленою діяльністю [2], однак його ефективність в умовах нестабільної економіки, трансформаційних та інтеграційних процесів є недостатньою.

Ризик-менеджмент на сучасному етапі свого розвитку набуває нових якісних ознак, трансформуючись у своєрідну філософію менеджменту, що має за основу концептуально цілісний підхід до здійснення підприємницької діяльності. Саме тому ефективний процес управління ризиком виявляється у комплексі узгоджених дій, що є частиною загального управління бізнесом. А це означає, що саме інтегрований ризик-менеджмент дозволяє управляти ресурсними ризиками на оптимальному рівні. Складові інтегрованого ризик-менеджменту наведено на рисунку 2 [складено за 1].

 

 

Як бачимо, сучасний ризик-менеджмент – це інтегрована, безперервна, багатоспрямована і всеохоплююча система управління ризиками підприємства, яка включає в себе комплекс різних методів і способів, направлених на усунення перешкод у досягненні основних бізнес-цілей підприємств.

 

Список використаних джерел:

1.       Клименко С. М. Особливості управління ризиками розвитку підприємства / С. М. Клименко // Стратегія економічного розвитку України. – 2013. – № 32. – С. 24-29.

2.       Гриньов А. В. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств у глобальному середовищі / А. В. Гриньов. – Х. : ХНАДУ, 2008. – 148 с.