Безверха І. І.

Національна академія наук України

ЛОГІСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЇ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Конкуренція є основним економічним механізмом ринкової економіки [9]. З економічної точки зору конкуренція означає суперництво за ресурси виробництва і робітничий капітал, а перш за все – за ринки збуту. Дії підприємств у напрямку забезпечення конкурентоспроможності спрямовуються до здобуття частки ринку і її збільшення шляхом формування конкурентних переваг.

Аналіз конкурентоспроможності підприємств передбачає визначення конкурентоспроможності певних об’єктів, а також чинників, що на неї впливають. В результаті можна відокремити види конкурентоспроможності, які пов'язані певними причинно-наслідковими зв’язками:

– реальна (підсумкова) конкурентоспроможність підприємства;

– конкурентоспроможність підприємства, визначена його клієнтами;

– конкурентоспроможність засобів та навичок підприємства;

– конкурентоспроможність системи функціонування економіки (рівень господарської свободи);

– конкурентоспроможність чинників виробництва країни і регіону.

Серед джерел конкурентоспроможності виділяються [1; 3; 4]:

– виробничі – конкурентоспроможність підприємства виникає з цінового лідерства або/та вищої якості; цінові переваги можуть виникати з: зовнішніх причин, пов'язаних з позицією підприємства в оточенні, або внутрішніх причин, пов'язаних з ефективним розподілом та використанням наявних ресурсів;

– логістичні – конкурентоспроможність підприємства виникає з нижчої вартості та вищої якості (швидкості, надійності, багатоваріантності) транспортування, складування, розподілу та обслуговування покупців;

– маркетингові – конкурентоспроможність підприємства виникає з кращого розпізнавання потреб ринку і кращого пристосування продукту а також його розподілу на ринку відповідно до визначених потреб;

– технологічні – конкурентоспроможність підприємства виникає з технологічної першості, досягнутої завдяки: науково-дослідним роботам, технологічним та продуктовим інноваціям, креативності працівників;

– місце на ринку: бренд, патенти, репутація – конкурентоспроможність підприємства виникає з лояльності покупців перед брендом і унікальністю продукту;

– унікальність підприємства і його продукції – конкурентоспроможність підприємства виникає з досягнення позиції міні-монополії через, наприклад, ефективну диференціацію продукту;

– якість управління – рівень підготовки та професійність управлінських кадрів, знання, навички, вміння менеджерів підприємства, креативний підхід до вирішення проблем управління тощо.

– знання та інформація – значну роль відіграють наявні знання стосовно процесів виробництва, продукту, інформаційних систем, покупців тощо.

– управління часом – здатність до швидшого ніж конкуренти реагування на ринкові зміни, вміння діяти в довшому часовому горизонті, планувати, прогнозувати.

У результаті задіяння певного комплексу з перелічених джерел конкурентоспроможності, формуються конкурентні переваги підприємства, сутність яких зводиться до того, що підприємство робить щось краще, завдяки чому досягає кращих результатів.

Розглядаючи концепцію конкурентоспроможності підприємств металургії в динамічному контексті, можна стверджувати, що сучасне, динамічне оточення обумовлює відхід від побудови конкурентних переваг на основі більш традиційних внутрішніх джерел (прості переваги, що виникають з низьких витрат факторів виробництва) до логістичних джерел, які, за сучасних умов, постійно еволюціонують, від простих, що у традиційному розумінні визначаються зменшенням вартості транспортування та складування, до більш складних та унікальних способів формування логістичних мереж, систем, логістичного підходу до організації управління процесами на металургійному підприємстві на основі логістичного підходу.

Розгляд логістики в якості фактору, що сприяє впровадженню дієвих рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності підприємств металургії передбачає, що наслідки таких рішень в цій області повинні піддаватися виміру в плані їх дії на функціональні та логістичні витрати і на доходи від ефективного використання ресурсів.

В цілому, логістики чинить значний вплив не лише на пряму свою складову – логістичні процеси та процедури, але і на створення конкурентних переваг підприємства металургії за рахунок [2; 5; 6]:

1) контролю відповідності якості товару сформованому замовленню;

2) організації забезпечення доставки продукції в призначений термін;

3) скорочення часу виконання замовлення;

4) швидкості реагування на потреби клієнта (зміни в середовищі);

5) впровадження оптимальних для клієнта умов постачання;

6) використання розмірів і видів вантажної одиниці доставки відпо­відно до вимог клієнтів;

7) точності комплектації асортиментних позицій в замовленні;

8) підвищення якості обслуговування;

9) організації гарантійного обслуговування;

10) підтримки товарних запасів у клієнта на рівні поточних запасів тощо.

Кожен з перелічених вище аспектів впливу логістики на діяльність підприємства може повноцінно розглядатись як джерело формування конкурентних переваг металургійного підприємства. Так, один з найважливі­ших чинників конкурентоспроможності саме металургійних підприємств – мінімізація витрат, може розглядатись в контексті процесу скорочення логістичних витрат, що забезпечує в свою чергу скорочення загальних витрат, та є однією з основних цілей логістики. З цих позицій логістика також стає інструментом створення «цінності для клієнтів». Скороченню величини загальних витрат логістика сприяє завдяки [2]:

– зниженню витрат, пов'язаних з виконанням замовлення на складі;

– скороченню собівартості вантажопереробки у постачальника;

– зменшенню витрат на доставку;

– скороченню власних товарних запасів на складі тощо.

Використання логістичних процедур дозволяє істотно покращати обслуговування клієнтури, скоротити термін доставки вантажів, підвищити ефективність використання транспорту, приймати науково-обґрунтовані рішення при рішенні наступних завдань [7; 8]:

– визначення структури потреб;

– координація і взаємодія різних видів транспорту;

– розробка програм міжнародного економічного співробітництва;

– створення транспортних коридорів;

– проектування і будівництво терміналів;

– проведення науково - обґрунтованої тарифної і митної політики;

– прогнозування вантажопотоків;

– розробка і впровадження нових інформаційних і програмних технологій з використанням сучасних телекомунікаційних систем і засобів;

– визначення об'ємів транзитних вантажопотоків тощо.

Для цього логістика повинна використати усі можливі варіанти оптимізації наявних ресурсів. Зокрема, кроком на шляху вдосконалення організації управління постачанням на підприємствах металургії є застосування процесного підходу до управління закупівельною діяльністю і ініційована цим підходом поява матричних і процесно-орієнтованих структур логістики і постачання.

Отже, логістичні джерела конкурентних переваг металургійного підприємства э одними з найпріоритетніших в динамічних умовах сучасного середовища функціонування даних підприємств. Вони виникають з багатьох процесів, які дане підприємство здійснює в сфері проектування, виробництва, маркетингу, продажів і підтримки свого продукту, та можуть бути проаналізовані через дослідження ланцюга створення цінності продукції металургійного підприємства. З метою реалізації своїх функцій кожен з цих процесів потребує задіяння чинників виробництва, людських ресурсів, певних технологій а також інформації. Кожен з процесів підприємства, що створює вартість, може бути джерелом конкурентної переваги, тому підприємство повинне аналізувати, безперервно вдосконалювати процеси, їх вартість та ефективність.

 

Список використаних джерел:

1.         Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. – М. : ОАО «Новости», 2000. – 255 с. 

2.         Гончаров П. П., Федорова И. А. Повышение конкурентоспособности предприятий за счет снижения логистических затрат // Экономика и Право. – 2012. – № 4. – С. 26.

3.         Космина О. М. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучас­них ринкових умовах / О. М. Космина // Вісник Дніпропетровського університету – 2013. –  № 17 – С. 125131.

4.         Кулінічев П. К. Оцінка факторів впливу на конкурентну позицію підприємства / П. К. Кулінічев // Вісник НТУ «ХПІ» – 2013. – № 45 (1018). – С. 6975.

5.         Макогон Ю. В. Криза у світовій економіці:стратегічні пріоритети металургії України / Ю. В. Макогон, М. Г. Шпундра // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1 (10). – С. 8695.

6.         Рожков В. О. Оцінка резервів зростання конкурентоспроможності металургійного підприємства / В. О. Рожков // Економічний простір. – 2009. – № 21. – С. 220226.

7.         Сток Дж. Р. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, Д. М. Ламберт; пер. с 4-го англ. изд. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 797 с.

8.         Ткачова А. В. Кластерний аналіз металургійних підприємств на основі виробничих, фінансово-економічних та логістичних показників діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Ткачова // Вісник Запорізького національного університету, 2012. – №1 (13).– Режим доступу :   http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/eco-1-2012/037-44.pdf

9.         Хайек Ф. А. Познание, конкуренция и свобода : антол. соч. : пер с англ. / Ф. А. Хайек ; сост.: Д. Антисери, Л. Инфантино. – СПб. : Пневма, 2012. – 288 с.