К. т. н. Джур О. Є., Борисенко М. В.

Дніпропетровський національний  університет імені Олеся Гончара (Україна)

Особливості ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ космічної галузі

 

Даний етап розвитку української економіки характеризується динамічними процесами інтеграції в світовий економічний простір. Практично не залишилось сфер народного господарства України, де підприємницькі структури ведуть ізольований характер господарювання і залежать тільки від системи державного забезпечення та управління. Підприємства космічної галузі України – важлива складова високотехнологічного сектору економіки, сьогодні практично самі вирішують питання організації та пошуку збуту своєї продукції в основному на зовнішньому ринку. В умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні на перший план виходить питання збереження потенціалу даних підприємств, збільшення продуктивності, забезпечення результативності, ефективності та успіху підприємств космічної галузі. Особливу роль у вирішенні даного завдання відіграє організаційна культура підприємства як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, що дозволяє вирішувати економічні (комерційні) та соціальні потреби індивідуумів, підприємства та суспільства в цілому.

У сучасній теорії менеджменту склалося уявлення про організаційну культуру як набір найбільш важливих припущень, прийнятих членами організації та виражених організацією в цінностях, які задають людям орієнтири їх поведінки і дій. Ці ціннісні орієнтації передаються членам організації через символічні засоби духовного і матеріального оточення організації.

Висновок Чандлера, гуру менеджменту, «структура слідує за стратегією», доповнюється висновками інших фахівців з менеджменту, що відзначають роль організаційної культури «у якості з'єднувального ланцюга між традиціями системи в минулому та інноваціями системи в майбутньому» [1, с. 390], а, отже, між внутрішнім та зовнішнім середовищем функціонування підприємства, його минулими, теперішніми та майбутніми результатами.

Існують різні типи класифікації організаційних культур у вітчизняних та закордонних джерелах. Так, у праці [2, с. 344] української вченої Солнцевої Н. В. сучасні типи організаційних культур включають: інвестиційну (інноваційну), демонстративну, ринкову, адаптивну, культуру високого ризику та швидкого зворотного зв’язку, підприємницьку, інвестиційну, культуру участі, акціонерну, культуру «крупних», культуру завдання, індивідуалістську, культуру з низьким рівнем дистанційної влади, академічну, оборонну, підприємницький тип.

На формування організаційної культури, її змісту і окремих параметрів впливає ряд чинників зовнішнього і внутрішнього оточення підприємства (рис. 1) [3].

 

Рис. 1. Фактори, що впливають на формування організаційної культури підприємства

 

Сучасні підприємства світового аерокосмічного бізнесу суттєво відрізняються за своїми  організаційно-правовими формами та масштабом діяльності. Але розглядаючи їх діяльність через складові ієрархії стратегічних намірів можна виділити суттєві ознаки (домінанти), що впливають на формування організаційної культури підприємств даного сектору міжнародної економіки (див. табл. 1).

 

Таблиця 1. Приклади елементів в ієрархії стратегічних намірів деяких світових аерокосмічних компаній

Найменування компанії

Стратегічні наміри компанії

SpaceX (більше 3000 працюючих) [4].

Проектує, виробляє та запускає найбільш досконалі ракети та космічні кораблі. Компанія була створена в 2002 р. для того, щоб революціонізувати космічну технологію з кінцевою метою – дати людям можливість жити на інших планетах.

Boeing (більш 165000 працюючих в США та більш ніж в 65 країнах світу) [5]

Найбільша світова компанія і ведучий виробник комерційних літаків та систем захисту та космічної безпеки. Бачення компанії Боїнг: «люди працюють разом як глобальне підприємство, щоб бути лідерами аерокосмічної промисловості». Цінності включають цілісність, якість, різноманітність та включення, довіру та повагу, корпоративне громадянство, успіх акціонерів.

 

Для досягнення своєї мети компанія SpaceX компанія проголошує, що шукає «самих талановитих на планеті» [4]. Компанія Боїнг підкреслює, що її «культура відображає спадщину самої авіації, що побудована на основі інновацій, сильних бажань та фантазії». Принципи свої діяльності компанія презентує суспільствам через окремі розділи, а саме: бачення, короткий виклад зобов'язань, етика та відповідність, людські права, різноманітність та включення, освіта, військова та ветеранська робота, суспільна робота. Сама робота в компанії презентується, як «життя в компанії», а «повсюди в світі працівники Боїнг створюють щось дивовижне», оскільки «інноваційні продукти та рішення перевизначають цілу промисловість». Компанія пропонує майбутнім співробітникам допомогти «сформувати наш світ» і надає приклади реалізації цього завдання в компанії [5].

Дослідження багатьох інших результативних аерокосмічних компаній показало, що організаційна культура є важливим нематеріальним активом і стратегічним ресурсом підприємства, зосереджена на таких принципових якісних характеристиках, як 1) акцент на єдність; 2) акцент на любов у своїй діяльності; 3) лідерство; 4) відсутність меж для ментальних пропозицій та планів; 5) максимум у всьому; 6) духовне лідерство (пізнання навколишнього Космосу); 7) індивідуальна творчість; 8) забезпечення єдності буття; 9) знаходження моменту істини; 10) утримання рівноваги; 11) вибір дороги до щастя; 12) велика відповідальність; 13) зміна свідомості планети; 14) повна гармонія у свідомості, 15) гідне життя. Дослідження факторів, що впливають на  формування організаційної культури аерокосмічного підприємства дозволить передбачити можливі неточності у функціонуванні підприємства та підвищить конкурентоспроможність та ефективність виробництва.

 

Список використаних джерел:

1.      Беа Ф. К. Экономика предприятия : учеб. для вузов / Ф. К. Беа, Э. Дихтл, М. Швайтцер / пер. с нем. М. : ИНФРА-М, 1999. 928 с.

2.      Спивак В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. – СПб. : Питер, 2001. − 352 с.

3.      Mechanismus der nachhaltigen entwicklung des wirtschafts  systems formation : collective monograph. – Nürnberg, Deutschland, 2014. – V. 2.p. 390.

4.      Максимова Л. Н. Факторы формирования современной профессиональной культуры [Електронний ресурс] / Л. Н. Максимова. Режим доступу : http://jurnal.org/articles/ 2008/ sociol3.html

5.      Сайт компанії SpaceX [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spacex.com/ careers

6.      Сайт компанії Boeing [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.boeing.com/ principles