Євтіщенко А. С.,  к.е.н.  Калініченко З. Д.

Дніпропетровський національний університе ім. Олеся Гончара (Україна)

МОЖЛИВОСТІ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛАНСОВОГО МЕТОДУ ПРИ ПЛАНУВАННІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Проблематика використання балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення  є актуальною у зв’язку з завданнями підприємств  по зниженню та розподіленню  витрат. Нами проаналізовано можливості використання балансового методу як економічного інструменту.

Вдосконалення моделей і підходів до використання та потенціал балансового методу при плануванні матеріально-технічного забезпечення підприємства пов’язані з урахуванням усіх складових матеріальних ресурсів.

Матеріально-технічне повне забезпечення - це процес постачання від контрагентів підприємству необхідних видів матеріально-технічних ресурсів у певний термін і в обсягах, потрібних для нормальної ефективної роботи.

Балансовий метод – як класичний, так і сучасний інструмент, за допомогою якого реалізується принцип збалансованості і пропорційності. Балансово-сальдовий метод є дієвим інструментом, який дозволяє здійснити повне управління матеріально-технічним забезпеченням на основі деталізації складу, збалансованості і принципів пропорційності при розподілі.

Балансовий метод використовується для відображення співвідношень, пропорцій двох  взаємозалежних і урівноважених груп показників, підсумки яких повинні бути рівнозначними. Спосіб збалансування полягає в порівнянні, співставленні двох комплексів показників, які прагнуть до певної рівноваги.

Основне складене балансове рівняння у розрахунках  має  вигляд моделі:

                       Он + Н = НВ + Ок,                                            (1)

де Он - остаток ресурсів на початок періоду;

Н - надходження ресурсів за період, який аналізується;

НВ - напрямки цільового використання ресурсів за період, який аналізується;

Ок - остаток ресурсів на кінець періоду та він же остаток ресурсів на початок наступного періоду в фактичній наявності.

Слід зазначити, що  у науковій літературі існує кілька підходів до визначення обсягів залишків ресурсів на кінець розглянутого періоду, найбільш поширеними з яких є нормативний  та бухгалтерський підходи.

Формула балансу матеріально-технічного забезпечення для кожного виду ресурсу має вигляд:

                 Пвир +Пк + Пуо + Прем + Пін + Зпер = Оч +М + Н,         (2)

де Пвир - потреби в зазначеному виді ресурсів на виконання виробничої програми;

Пк - потреби для забезпечення капітального будівництва;

Пуо - потреби на заходи для вдосконалення устаткування;

Прем - потреби на ремонтно-експлуатаційні заходи.

Потреби на ремонтно-експлуатаційні заходи включають витрати на:

- ремонт основних засобів підприємства;

- здійснення плану технічного розвитку й організації випуску продукції по впровадженню нової техніки і технології;

- випуск інструменту та пристроїв;

- поточні експлуатаційні і допоміжні витрати.

Пін - інші потреби в ресурсі;

З пер - величина перехідних запасів;

Оч - очікуваний остаток виду ресурсів на початок планового періоду;

М - мобілізація внутрішніх резервів;

Н – надходження  матеріалів від постачальників.

Кожна частка цього балансу визначається як алгебраїчна сума інших. На наступному етапі аналізу необхідно враховувати економічний зміст показників.

Основною умовою правильності складання балансу є рівність його частин - ресурсної та розподільної. Після закінчення попередніх розрахунків за різними статтями балансу необхідно здійснити їх взаємну ув'язку. Відхилення величини перехідних запасів від нормативного значення є індикатором наявності диспропорцій між ресурсною та розподільною частинами балансу МТЗ. В цьому випадку слід розробити заходи для ліквідації дисбалансу.

На основі розрахунків балансу матеріально-технічного забезпечення за періодами визначається розмір матеріальних ресурсів, які необхідно закупити підприємству, щоб використати найефективніше. Ця величина встановлюється як різниця між загальною потребою і внутрішніми осередками надходження ресурсів.

Після створення балансів здійснюється подальше управління розподілом матеріальних ресурсів, що входять до складу матеріальної основи підприємства

Результати отримані в ході складання балансу, надалі доцільно використовувати при проведенні аналізу використання матеріальних ресурсів та плануванні шляхів економії через зниження.

Висновки і пропозиції. Дослідження показує, що балансовий метод є дієвим інструментом, застосування якого при плануванні ринкових постачань матеріалів від  традиційних та нових господарських структур дозволяє реалізувати принципи збалансованості і пропорційності потреб підприємства в різноманітних матеріальних ресурсах, та можливості покриття цих потреб з розбивкою за джерелами надходження, постачальниками.

Список використаних джерел:

1. Шкода М. С. Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства : зб. наук. праць. / М. С. Шкода. - 2011. - Т. 33. - С. 354 - 362.

2. Шаповалова Е. Н. Балансовый метод в анализе разви­тия региональной экономики / Е. Н. Шаповалова, А. С. Рябченко // Вісник Одеського національного унів-ту ім. І. І. Меч­никова. - 2013. - Т. 18, № 2/1. - С. 219 - 221.

3. Белюсева С. В. Балансовый метод планирования не­завершенного производства промышленного предприятия / С. В. Белюсева, О. А. Лузгина // Известия вузов. Поволжский регион. - 2011. - № 3 (19). - С. 107 - 114.