Гапоненко В. Д.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙ У ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПП «АВЕРС»

 

Основною причиною низької ефективності діяльності підприємства є висока собівартість виробництва продукції, що обґрунтована високим ступенем зносу обладнання, його застарілістю, великим відсотком браку в готовій продукції, низькою автоматизацією та високою часткою ручних операцій у виробничому циклі. До напрямів зменшення собівартості доцільно віднести ПП «Аверс»:

– економія праці через автоматизацію виробничих процесів;

– зменшення часу виробництва одного виробу за рахунок використання більш продуктивного обладнання;

– зменшення вартості ресурсів, зо використовуються;

– зменшення частки браку.

Також, для підприємства актуальним є оновлення парку обладнання з метою виконання більшого спектру післядрукарських (виробничих) операцій, а отже, розширення номенклатури пропозиції підприємства.

Проаналізувавши можливості зниження собівартості та підвищення ефективності виробничих операцій підприємства та після проведення експертного  опитування фахівців виробничого відділу було визначено, що напрям діяльності, який потребує термінових змін – це ділянка виробництва пластикового пакування. Завдання підвищення ефективності виробничої складової діяльності вимагає комплексності, що дозволить не тільки зменшити витрати на виробництво продукції, але створити нові можливості для отримання прибутків.

Фінансово-господарський аналіз показав, що все обладнання підприємства є амортизованим на 90%, а отже, характеризується значним ступенем зносу.

У такому випадку для підприємства пропонується два варіанти дій: відновлення обладнання; купівля нового після друкарського обладнання, що дозволить замінити неефективні застарілі машини та зменшити частку ручної праці, а також розширити асортимент продукції.

Аналіз доцільності проведення змін, особливо у розрізі дорогої вартості капіталу та дуже низької прибутковість бізнесу потребує дослідження і обґрунтування. Для аналізу пропонується використати методику [1], що спирається на відомі положення економічного аналізу і методологію оцінки інвестиційних проектів UNIDO, зокрема використання такого показника, як внутрішня норма рентабельності інвестицій (IRR), який по суті є рівнем прибутку на вкладений капітал. Відповідно до даного підходу можна обґрунтувати технічні можливості і доцільність нововведень.

Методика обґрунтування фінансово-економічної доцільності впровадження машин і обладнання нового технічного рівня в діяльність ПП «Аверс» полягає в реалізації етапів [3, 4]:

– обґрунтування можливості нововведення того чи іншого обладнання у виробництво в умовах конкретної дільниці з точки зору технічної доцільності і відповідності умовам виробництва;

– визначення максимальної технічної можливості техніки інноваційного рівня в конкретних умовах підприємства і дільниці за загально застосовною методикою;

– розрахунок зворотного грошового потоку при застосуванні інноваційної техніки, який формується з прибутку і амортизації.

Аналіз отриманої залежності показує, наприклад, що умовою інновації, яка розглядається, за рахунок кредитних ресурсів вартістю 35% річних в гривні є збільшення виробництва пакування не менше як на 15%. Якщо частина інноваційних коштів буде профінансована не з кредиту, а з власних коштів, то на них буде отриманий прибуток з тією ж нормою рентабельності 35% за рік.

Рис. 1. Залежність внутрішньої норми рентабельності IRR від збільшення виробництв пакування dV при застосуванні нової та модернізованої техніки

 

Отже, для підвищення ефективності виробничої діяльності ПП «Аверс» було запропоновано впровадити інновації на загальну суму 320 тис. грн.  Дослідження показало, що зростання виробництва на 10% та заходи зі зменшення собівартості продукції  дадуть можливості підприємству отримати 122,175 тис. грн. зворотного річного потоку з нормою повернення інвестицій 26%. Отже, запропонована інновація є виправданою (адже у підприємства є можливості залучати кредити під дані відсотки) при зростанні замовлень на виготовлення продукції або формування власного продукту на продаж від 10% виробітку 2015 року.

 

Список використаних джерел:

1.      Лисяков В. П. Методика визначення умов економічної ефективності інновацій на основ­них процесах виробництв вугільних шахт / В. П. Лисяков // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. − Вип. № 30. − С. 76−82.

2.      Гринько Т. В. Щодо інноваційного потенціалу як складової інноваційної активності під­приємств / Т. В. Гринько // Економіст. Київ: науково-дослідний центр інновацій та конкуренто­спроможності, 2010. – № 2. – С. 56-58.

3.      Круш П. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / за ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, Б. М. Сердюка. – К. : Ельга,  2007. – 780 с.

4.      Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства / В. О. Захарченко // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 137–141.