Гулак А. Л.

Запорізька державна інженерна академія

 

ПЛАНУВАННЯ ТААНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

 

Однією з найважливіших і найскладніших проблем для підприємців, що здійснюють господарську діяльність, є потреба вибору найприбутковішого варіанту управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства. У системі управління витратами підприємства особливої актуальності набуває планування і контроль поточних витрат.

Саме вибір найкращого варіанту планування і контролю поточних витрат є важливою умовою успішної діяльності підприємства, що дає змогу досягти оптимального рівня витрат виробництва, внаслідок чого зростає конкурентоздатність продукції та стає реальним досягнення довгострокового економічного зростання підприємства.

Проблеми теоретичних основ та практичного застосування різних систем планування і контролю поточних витратзнайшли своє відображення в працях вітчизняних і закордонних учених: К. Вiлсoнa, К. Лaрioнoвoї, С. Нiкoлaєвoї, O. Oрлoвoї, Т. Примaкa, Є. Рясних, Дж. Сiгелa, С. Сiнкa, С. Стукoвa, В. Суржикa, Р. Хiлтoнa, Л. Хлaпенoвa, Ю. Цaл – Цaлкa, М. Чумaченкaтaiн.

Основна мета діяльності більшості підприємств – максимізація прибутку. Можливість досягнення цієї стратегічної мети залежить від рівня витрат на виробництво і реалізацію продукції. У таких умовах все більше зростає роль витрат як невід’ємної та об’єктивної складової виробничо-збутового процесу.

Поняття витрат виникло і досліджувалось ще з давніх часів. На сучасному етапі дослідження цього терміну, його трактування ґрунтується насамперед на регламентації, що зазначена в нормативно-правових актах. Відтак, розгляд сутності поточних витрат підприємства доцільно здійснювати у контексті нормативно-правового забезпечення та з урахуванням поглядів сучасників-економістів [2, с. 291].

Для визначення витрат з точки зору нормативно-правового регулювання слід звернутися до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Відповідно до якого під витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, що вони можуть бути достовірно оцінені [3].

Грещак М. Г. та Коцюба О. С.  вважають, що витрати – це обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірюванні для досягнення певних цілей [1].

На думку Турило А.М., витрати – це вартісне вираження абсолютної величини застосовано-спожитих ресурсів, необхідних для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства і досягнення ним поставленої мети. Безперервні витрати існують постійно незалежно від виробництва та необхідні для управління виробництвом і забезпечення виробничої системи в стані готовності. Поточні витрати формують собівартість продукції [5, с. 33-34].

Не дивлячись на те, що більшість науковців не можуть дійти до єдиного визначення поняття поточних витрат, всі вони відзначають особливу важливість планування та аналізу витрат в діяльності підприємства. Планування та аналіз витрат зводять до мінімуму підприємницькі ризики, що особливо актуально в час розгортання світової фінансової кризи.

Планування – це функція управлінської діяльності, що реалізується в поточних та перспективних планах на майбутнє. Тобто планування витрат – це визначення необхідної загальної вартості ресурсів (матеріальних, трудових, грошових) для виробництва заданого обсягу продукції, щоб  забезпечити ефективну та безперебійну роботу підприємства, оптимізацію витрат у відповідних умовах функціонування, а також календарного фінансування поточних і капітальних витрат.

За способом розрахунку планових показників виокремлюють такі методи:

- експериментально-статистичний або дослідно-статистичний (середніх показників) передбачає використання фактичних статистичних даних за попередні роки для встановлення планових показників;

- факторний, відповідно до якого планові показники розраховують на підставі впливу найважливіших чинників;

- нормативний – сутність якого заключається в розрахунку планових показників на основі прогресивних норм використання ресурсів.

М. Д. Білик виділяє окремо наступні методи планування: балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізації планових рішень, моделювання. Дані методи включають конкретні способи і прийоми планових розрахунків [6, с. 408].

Плануванню витрат передує всебічний аналіз поточних витрат, результатом якого є виявлення резервів зниження витрат. Отримані дані такого аналізу використовуються при плануванні витрат на наступні періоди, а також при розробці заходів із підвищення ефективності виробництва.

Аналіз витрат дозволяє встановити залежність співвідношення між рівнем отриманих доходів і зазнаних витрат підприємства за той самий проміжок часу; здійснити вертикальний і горизонтальний аналіз динаміки і структури витрат та оцінити ефективність їх здійснення та відповідність ресурсній і ціновій політиці підприємства.

Ефективність системи управління витратами підприємства багато в чому залежить від правильної організації їхнього аналізу. Об’єктами аналізу витрат підприємстває такі показники як: абсолютна сума операційних витрат у цілому і за елементами; витрати на гривню продукції; собівартість окремих виробів; окремі статті витрат; витрати в центрах відповідальності.

У процесі аналізу витрат фінансовий відділ підприємствамає вивчити динаміку понесених витрат, виконання плану за статтями витрат, знайтивідхилення та на основі проведених порівнянь за всіма показникамизробити висновки. Важливим етапом аналізу витрат є вивчення причин підвищення собівартості продукції, який включає аналіз калькуляцій окремих виробів, порівняння фактичних витрат на одиницю продукції з плановими, даними попередніх років, інших підприємств.

Таким чином, планування та аналіз поточних витрат підприємства — це необхідні  процеси в діяльності суб’єкта господарювання, що дозволяють здійснювати раціональне використання ресурсів та знаходити шляхи зменшення витрачених ресурсів, на основі проведених досліджень.

 

Список використаних джерел:

1.            Грещaк М. Г. Упрaвлiннявитрaтaми / М. Г. Грещaк, O. С. Кoцюбa – К. : КНЕУ, 2006. – 131 с.

2.            Дулябa Н. I. Сoцiaльнo-екoнoмiчнa суть тaмiсцепoтoчнихвитрaт у дiяльнoстi пiд­приємствa / Н. I. Дулябa, М. Г. Шкиря // Нaукoвийвiсник НЛТУ Укрaїни. – 2014. – Вип. 24 (4). – С. 290–295.

3.            Пoлoження (стaндaрт) бухгaлтерськoгooблiку 16 "Витрaти", зaтверджене Нaкaзoм Мiнiстерствa фiнaнсiв Укрaїни вiд 31.12.1999 р., № 318 (iз змiнaми тa дoпoвненнями).

4.            Сухaревa Л. A. Кoнтрoллинг – oснoвaупрaвлениябизнесoм / Л. A. Сухaревa, С. Н. Пет­ренкo. – К. : Никa-центр, 2005. – 208 с.

5.            Турилo A. М. Упрaвлiннявитрaтaмипідприємства / A. М. Турилo, Ю. Б. Крaвчук, A. A. Ту­рилo. – К. : Центр нaвчaльнoїлiтерaтури, 2006. – 120с.

6.            Фiнaнсoвий aнaлiз : нaвч. пoсiб. / М. Д. Бiлик, O. В. Пaвлoвськa, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицькa. К. : КНЕУ, 2005. 592 с.