Власенко А. В., к. е. н. Хуторськой П. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Ефективність виробничої діяльності сучасних промислових підприємств, високий рівень якої є ключовим індикатором успішності, є досить тісно пов’язаною із питанням економії та раціонального використання тих ресурсів, які є у розпорядженні. Ефективне та раціональне використання всіх видів трудових та виробничих ресурсів є одним із найбільш доступних шляхів зниження собівартості продукції, підвищення обсягів випуску, збільшення показників продуктивності та фондовіддачі. Фактори виробництва утворюють ту частину витрат ресурсів, які формують основний масив собівартості продукції. У свою чергу собівартість продукції складає основну витратну частину при виробництві продукції, тоді як зниження її показника автоматично призводить до покращення рівня прибутковості [1].

В сучасній економічній літературі існує велика кількість різноманітних визначень та понять матеріальних ресурсів промислових підприємств. Велике розмаїття більшою мірою пов’язане із відсутністю чіткого узагальнюючого фактору та характеристик матеріальних ресурсів та відсутністю визначеної єдиної їх класифікації.

Для того, щоб визначити та оцінити ефективність використання та правильну класифікацію матеріальних ресурсів у якості того чи іншого об’єкту управління на підприємстві, треба передусім визначити правильний підхід до розуміння самого поняття. Також необхідно досить глибоко вивчити всі аспекти можливих класифікацій матеріальних ресурсів, їх властивості за особливості використання. Це допоможе визначитись із тими видами та сторонами матеріальних ресурсів, які допоможуть більш ефективно організувати роботу підприємства та вдосконалити саму систему регулювання матеріальних потоків у виробництві.

Всі підходи до розуміння сутності матеріальних ресурсів та їх класифікації можна розділити на чотири загальні групи.

Перша група концентрується лише на предметах праці у якості матеріальних ресурсів, однак до них відносить поміж іншим ще й різноманітні основні засоби разом із малоцінними та швидкозношуваними предметами. Крім того до цієї групи нерідко додаються запаси, об’єкти незавершеного виробництва та готову продукцію разом з напівфабрикатами власного виробництва. Всі перелічені матеріальні ресурси за вказаним підходом приймають участь у загальному кругообігу ресурсів виробництва та є принциповою матеріальною базою більшості процесів [3].

Другий підхід побудовано на узагальнені різноманітних предметів праці та тієї частини ресурсів, які майже всі дослідники відносять до малоцінних та швидкозношуваних предметів. На думку багатьох вчених, такий підхід не є досконалим, тому що він залишає без уваги такий важливий елемент матеріальних ресурсів як засоби праці, готову продукцію, різноманітні напівфабрикати тощо [2].

Третій підхід базується на віднесенні до матеріальних ресурсів як засоби, так і предмети праці. Однак до цієї класифікації не включаються такі елементи як витрати незавершеного виробництва, а також напівфабрикати. Крім того, у даному підході до матеріальних ресурсів не враховується готова продукція, тому що вона має уречевлену форму та певну ринкову вартість [4].

Четвертий випадок пов’язує у визначення матеріальних ресурсів предмети праці, власні напівфабрикати, готову продукції, а також показники незавершеного виробництва. В окремих випадках до груп матеріальних ресурсів та матеріально-технічної бази відносять також деякі елементи засобів виробництва, запаси виробництва, готову продукцію на складах, а також засоби праці та предмети праці [5].

Таким чином, матеріальні ресурси загалом матеріально-технічна база підприємства включає в себе не тільки засоби та предмети праці (сировину, матеріали, основні засоби, малоцінні предмети, допоміжні матеріали, сировину, напівфабрикати, запчастини та комплектуючі засоби тощо), але й матеріальні витрати, які знаходять відображення у незавершеному виробництві та готовій продукції.

Динаміка матеріальних витрат того чи іншого підприємства, як і будь-який економічний показник, змінюється під дією різноманітних факторів (рис. 1). До них, зокрема, відносять, питомі витрати різних матеріалів, що їх необхідно витратити у процесі виробництва одиниці продукції, а також загальна кількість запланованого випуску продукції підприємства та ціна та одиницю ресурсу. Також варто відмітити, що вплив такого фактору як питома вага витрат матеріалів розділяється на техніко-технологічну складову та загальне удосконалення виробничого процесу на підприємстві.

 

Рис. 1. Фактори впливу на обсяг та динаміку матеріальних витрат на промисловому підприємстві [4]

 

У загальному розумінні показники ефективності використання матеріально-технічної бази того чи іншого підприємства має часто ключове значення для подальшого розвитку фірми [3]. Зокрема, завдяки підвищенню ефективності використання матеріальних та техніко-технологічних ресурсів значно покращується та підвищується економічний потенціал та продуктивність галузі.

Крім того, значно підвищується техніко-технологічний рівень підприємства та виробництва за рахунок впровадження та використання нових технологій на підприємствах. Завдяки ефективному використанню бази підприємства створюються позитивні передумови для підвищення гнучкості виробництва та освоєння нових видів продукції або досягнення невеликих модифікацій продукції. Наостанок слід відзначити, що одним із найважливіших наслідків ефективного використання матеріально-технічної бази підприємства є майже обов’язковий приріст показників продуктивності праці, а також підвищення якості продукції, що випускається.

 

Список використаних джерел:

1.      Мельник Л. Г. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мель­ника. – Суми : Університетська книга, 2012. – 864 с.

2.      Васильців Т. Г. Стратегічні засади управління використанням матеріально-технічної бази підприємства / Т. Г. Васильців, Б. Л. Павлишин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18 (10) – С. 275–279.

3.      Дідович Ю. О. Ефективність стратегічного управління підприємством : дис. канд. екон. наук : 06.10.09 / Ю. О. Дідович. – К., 2012. – 238 с.

4.      Мідляр А. К. Стратегія управління матеріально-технічною базою підприємства : дис. канд. екон. наук : 08.00.03 / А. К. Мідляр. – К., 2011.

5.      Смоленюк П. С., Бондар К. К. Аналіз використання матеріальних ресурсів в умовах ринкових відносин. – К. : Техніка, 2007. – 107 с.