Донець М. Г.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

проведення Форуму-театру як інтегрованого позакласного заходу з математики та історії в сільській школі

 

З метою підвищення мотивації учнів до вивчення математики та реалізації її міжпредметних зв’язків з іншими навчальними предметами необхідним є пошук нових форм позакласної роботи. На наш погляд, можливості використання форуму-театру в навчально-виховному процесі є вивченими недостатньо.

Форум-театр є інтерактивною формою театру, головною метою якої є обговорення та вирішення гострих суспільних проблем. Августо Боаль [6], засновник форуму-театру підкреслював, що останній є формою знань, способом побудови майбутнього, засобом трансформування суспільства.

У спектаклі, що складається з короткої сцени (або декількох сцен), кожний актор виконує певну соціальну роль, при цьому важливою є взаємодія акторів і глядачів, котрі можуть розвивати тему й зміст спектаклю з метою розв’язання проблеми та виходу зі складної життєвої ситуації.

Як свідчить аналіз психолого-педагогічної літератури, форум-театр використовують в основному в соціально-психологічній роботі. Деякі його особливості як форми позакласної роботи розглянуті О. Виштак [1]. Методику проведення форуму-театру на заняттях з англійської мови у ВНЗ як способу реалізації інтерактивного підходу обґрунтовано в дослідженні О. Капінус [5]. Доцільність проведення театралізованих заходів з учнями підтверджується словами М. Дергач, котра зазначає, що за допомогою техніки акторського перевтілення особистість може засвоїти соціальний досвід, оскільки театр містить у собі безліч різноманітних образів-героїв, яких люди можуть унаслідувати в процесі соціалізації [4, с. 224]. Тому учні можуть опанувати такі механізми соціалізації, як індивідуалізація (правильне сприйняття та оцінка себе й оточуючих через контакти з іншими членами соціуму), ідентифікація (ототожнення себе з іншими людьми, колективом, що допомагає опанувати різні види діяльності, засвоювати соціальні норми та цінності, приймати соціальні ролі) та інтеріоризація (пошук реальних прикладів наслідування та уявлень про реалізацію ідеалів).

Водночас, варто відзначити, що форум-театр відрізняється від власне театру тим, що його метою актуалізація загальносуспільних проблем та спроба їх вирішити, а завданнями – обговорити проблему, обмінятися думками, об’єднати акторів та аудиторію для знаходження оптимального рішення.

На нашу думку, недостатньо дослідженим є потенціал форуму-театру як форми позакласної роботи в сільській загальноосвітній школі. Вважаємо за доцільне проводити форум-театр з метою реалізації міжпредметних зв’язків з математики та історії. Сучасні дослідники рекомендують використовувати історичний матеріал при вивченні математики. За словами К. Громиченко, втілення в навчальний процес елементів історизму дає змогу урізноманітнити навчальний матеріал, розвинути креативне мислення учнів, перетворити складний урок у цікаву історію [3, с. 308]. Т. Годованюк справедливо зазначає, що завдяки історичному матеріалу в учнів формується уявлення про математику як невід’ємну частину загальнолюдської культури, виникає стимул до наукової творчості, з’являється можливість краще зрозуміти сучасний стан науки [2, с. 24].

Пропонуємо провести форум-театр на тему «Відомі математики» як інтегрований позакласний захід з математики та історії в старших класах сільської школи. Реалізації цього заходу передує самостійна робота учнів, котрі використовуючи довідкову літературу, вивчають біографії відомих математиків та їх внесок у розвиток математичної науки.

Виокремлюємо наступні етапи проведення форуму-театру:

1.Формулювання проблеми: «Чи є відомі математики геніями від народження?» Проблемні питання, котрі ставлять вчителі учням, підбираються відповідно до теми позакласного заходу та не мають однозначного рішення. Вони повинні активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати їх мислення, «пробуджувати» думки, прагнення до самостійного здобуття знань та реалізації творчих умінь.

 2. Формування творчих груп учнів, розподіл ролей, призначення режисера, сценариста, акторів, джокера тощо.

3. Розробка сценарію спектаклю «Життєвий та творчий шлях відомого математика», обрання відповідного жанру (драми, комедії, мораліте, фарсу тощо). Доречно зауважити, що учні можуть самі обирати теми та жанри, наприклад «Тернистий шлях жінок-математиків до визнання».

3. Репетиція спектаклю творчою групою, аналіз й корегування спектаклю учасниками та вчителями.

4. Програвання перед глядачами спектаклю з акцентом на вирішення окресленої проблеми в наступному режимі: розігрів – перегляд спектаклю – форум. Доцільно відзначити, що демонстрація спектаклю має не монологічний, а, навпаки, діалогічний характер, оскільки передбачає залучення глядачів до обговорення проблеми, організацію дискусії.

Завданням джокера на стадії розігріву є визначити основні питання, конфліктні моменти, залучити акторів та аудиторію до обміну думок у вигляді дискусій, дебатів на наступних стадіях спектаклю. Завданням «опонентів» з числа глядачів є висловлювання власної точки зору щодо окресленої проблеми, пошук способів її вирішення.

5. Підведення підсумків. Учителі, учні та всі інші присутні на позакласному заході сумісно аналізують спектаклі, представлені кожною творчою групою: оригінальність сценарію, гру акторів, ступінь розкриття й вирішення проблеми, взаємодію акторів з аудиторією, ефективність дій джокера; дають поради щодо подальшої роботи. Учасники творчих груп розповідають про власні відчуття, які в них виникали в процесі роботи над спектаклем.

Таким чином, проведення форуму-театру як інтегрованого позакласного заходу з математики та історії в старших класах сільської школи сприятиме не тільки підвищенню інтересу учнів до вивчення цих предметів та збагаченню знань, а й особистісному розвиткові учнів, формуванню їх творчих, комунікативних, організаційних та перцептивних умінь, змінної рольової позиції.

 

   Список використаних джерел:

1.           Виштак О. М. Сучасний підхід до позакласної виховної роботи. Нові форми позакласної виховної роботи [Електронний ресурс] / О. М. Виштак // Освіта.ua. – 2014. – Режим доступу : http://www.osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/42138

2.           Годованюк Т. Позакласна робота з математики / Т. Годованюк // Математика в школі : наук.-метод. журн. – 2011. – N 5. – С. 24–29.

3.           Годованюк Т. Позакласна робота з математики / Т. Годованюк // Математика в школі : наук.-метод. журн. – 2011. – N 5. – С. 24–29.

4.           Громиченко К. В. Формування креативного мислення учнів початкової школи через використання історичного матеріалу на уроках математики / К. В. Громиченко. – 2015. – С. 308309.

5.           Дергач М. Засвоєння соціального досвіду засобами техніки акторського перевтілення / М. Дергач // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – К. ; Запоріжжя : Запорізький обласний ін-т післядипломної освіти, 2004. – Вип. 32. – С. 220225.

6.           Капінус О. Л. Методика проведення форуму-театру на заняттях з англійської мови у ВНЗ / О. Л. Капінус // Вісник Луганського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Луганськ, 2012. – № 19(1). – С. 139146.

7.           Boal A. Theatre of the Oppressed / A. Boal. – NY : Theatre Communications Group, 1993. – 208 p.