К. б. н. Хомишин В. П., Соломонко А. О.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  НА СТАН СИСТЕМИ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ СТУДЕНТІВ

 

Актуальність. Проблема зміцнення здоров’я і підвищення фізичної підготовленості студентів, на основі ефективних, науково обґрунтованих програм з фізичного виховання має першочергове соціально-економічне значення [1, 2]. Протягом багатьох років у вищих навчальних закладах України і за кордоном ведуться пошуки раціональних форм і методів організації занять з фізичного виховання [1]. Серед наукових робіт, присвячених фізичному вихованню, все більшого значення набуває дослідження засобів та методів фізичного вдосконалення організму і дозування фізичних навантажень [3].

Залишаються недостатньо вивченими питання ролі системи зовнішнього дихання в формуванні фізіологічних механізмів адаптації організму до фізичного навантаження. Діяльність серцево-судинної системи, як основної в забезпеченні формування працездатності організму, протирічить даним про існування прямих зв'язків між рівнем працездатності та різними ділянками системи транспорту кисню в організмі. Відомі факти про існування прямих зв’язків між рівнем працездатності та різними ділянками системи транспорту кисню в організмі, починаючи з дифузії газів в аерогематичному бар'єрі і закінчуючи процесами біологічного окислення в мітохондріях. Система зовнішнього дихання є одним з основних факторів, що обмежує фізичну працездатність. Тому вивчення функціонального стану системи зовнішнього дихання, при фізичному навантаженні є однією з актуальних завдань сучасної спортивної медицини [4].

Метою даного дослідження стало вивчення показників життєвої ємності легень (ЖЕЛ), та пневмотахометрії (ПТМ) при виконанні модельного фізичного навантаження.

Матеріали та методи.  Експериментальну групу склали 12 студентів віком 18-23 роки,  що займаються різними видами єдиноборств другого та першого спортивного розряду. Контрольну групу склали 10 студентів аналогічного віку, які займаються за Програмою “Фізичне виховання“. Показники ЖЕЛ та ПТМ вимірювались безпосередньо перед та після виконання ними фізичного навантаження. Фізичне навантаження моделювалось на велоергометрі з поступово зростаючим функціональним навантаженням, яке задавалось досліджуваному. Обсяг виконаної роботи визначався швидкістю обертання педалей, силою опору і часом діяльності. Тривалість одного етапу становило не менше 2-3 хв, з метою стабілізації роботи серцево-судинної системи  на рівні, що відповідає запитам організму. По мірі виконання роботи потужність опору поступово збільшувалась на 25-30 Вт. Отримані результати оброблені статистично.

  Результати. Виявлено, що фізичне навантаження супроводжувалось зміною показників пневмотахометрії в обох групах, при незмінних рівнях ЖЕЛ. Причому показники ПТМ в експериментальній групі підвищувались як при вдиху так і при видиху на 15,32 % та 7,8 % відповідно. В той же час в контрольній групі показник ПТМ вдоху залишався практично незмінним, а показхник ПТМ видоху зменшився на 8,22 %, що може свідчити про швидку втомлювальність дихальної мускулатури та зниження бронхіальної провідності.

Реакція показників пневмотахометрії на фізичне навантаження у відсотках представлені на рисунку 1. 

 

Рис. 1

 

Отримані дані вказують, що ступінь енергозатрат на процес вентиляції легень в контрольній групі збільшується в порівнянні  з  експериментальною.

Висновки. Таким чином, визначено, що параметри легеневої вентиляції реактивні по відношенню до фізичного навантаження. Результати дослідження показали, що зміни функціональної активності системи зовнішнього дихання залежать від рівня тренованості організму  та коригуються систематичними фізичними навантаженнями. Правильне розуміння механізмів, що формують працездатність, робить можливим активне управління цим процесом. 

 

Список використаних джерел:

1.             Магльований А. Організація навчального процесу з фізичного виховання студентів в умовах реформування вищої освіти в Україні / А. Магльований, О. Кунинець, Л. Стрельбицький [та ін.] // Вісник  Прикарпатського університету. – 2007. – Вип. V. – Івано-Франківськ-Микуличин. – С. 88–91.

2.             Фізична реабілітація, спортивна медицина : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. В. Абрамов, В. В. Клапчук, О. Б. Неханевич, А. В. Магльований [та ін.] ; за ред. професора В. В. Абрамова та доцента О. Л. Смирнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с. : іл. 79

3.             Соломонко А. О. Вплив занять з фізичного виховання на динаміку фізичного розвитку та підготовленості студентів Львівського кооперативного коледжу економіки і права. / А. О. Соломонко // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць за матеріалами І Всеукраїнської наук.-практ. конференції 4-5 грудня 2014 р. – Житомир : ЖДУ ім.  І. Франка, 2014. – С. 241–244.

4.           Магльований А. Реакція серцево-судинної системи студентів на виконання стандартної функціональної проби / А. В. Магльований, В. П. Хомишин, О. О. Новицький // Матеріали ІІІ-ї наук.-практ. конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи». Дрогобич, 26-27 березня 2015р. С. 334335.