Д. е. н. Гринько Т. В., Чіненова Д. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА (авторська помилка у назві)

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ (вірна назва)

 

Розвиток житлово-комунального господарства (ЖКГ) регіону на сучасному етапі передбачає використання економічних механізмів і стимулів з урахуванням інтересів споживачів і виробників. Рішення даної проблеми можливе при формуванні системи стратегічного планування розвитку ЖКГ, найбільш повним чином відображає специфіку даної сфери діяльності. В умовах, що склалися назріла необхідність розробки документів, що визначають перспективи розвитку галузі, покликаних забезпечити модернізацію об'єктів інфраструктури ЖКГ, підвищити надійність і якість послуг, що надаються, забезпечити високу ефективність роботи підприємств галузі за рахунок зниження витрат на виробництво послуг. Механізм управління ЖКГ повинен носити не адміністративно-відомчий, а індикативний (направляючий) характер.

Від успішності функціонування підприємств ЖКГ безпосередньо залежить рівень послуг, що надаються і, як наслідок цього, якість життя населення. Важливість галузі для економіки і соціальної сфери визначає необхідність державного регулювання діяльності галузі, включаючи розробку і реалізацію стратегічних документів з розвитку ЖКГ.

Ключовим рівнем стратегічного планування розвитком ЖКГ є регіональний. На рівні суб'єкта України приймаються конкретні рішення, розробляються програми та інвестиційні проекти. В силу комплексності завдань, що стоять перед підприємствами ЖКГ регіону, при стратегічному плануванні розвитку галузі вони повинні розглядатися в ув'язці з муніципальним рівнем, з функціональними програмами (проектами), а також з діяльністю суміжних галузей, наприклад, будівництвом.

            Безпосереднє втілення стратегій на державному або регіональному рівні і планів у функціонуванні держави  відбувається через дію певного підприємств, через державні програми та проекти, а також через регіональні плани і програми. Причому як підприємства, так і регіональні структури можуть бути активними учасниками формування документів стратегічного планування країни. Слід зазначити, що розробка програм не може вестися окремо від процесів бюджетування [1].
            На сьогоднішній день функціоную такі  інститути, як ОСББ  (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків) та керуючі компанії. Були сформовані нові економічні взаємини між ними.

Аби задовольнити, повно міро, запити та прохання всіх мешканців багатоквартирних будинків та малозабезпечених громадян , необхідно провести діалог з мешканцями будівель, які вступили до ОСББ. Під час проведення діалогу за основу необхідно взяти всі існуючи на цей момент Закони та Положення, а саме Закон про ОСББ, Закон «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку ЖКГ» та інші. Потрібно пояснити людям, як діє дана реформа ЖКГ. Проаналізувавши найгостріші проблеми реформи ЖКГ, можна стверджувати, що прості люди, тобто  мешканці багатоповерхівок , в силу своєї необізнаності, просто не розуміють, як їм діяти у тій чи іншій ситуації. Треба пояснити людям сутність та дію деяких законів які стосуються комунальної сфери, а спромогтися повно міро дати відповіді на всі хвилі їх запитання. Проте, досягти цього буде непросто. А причина в тому, що всі громадяни України хочуть вони того, чи ні, але  стикаються з щоденними проблемами у комунальній сфері і не можуть зрозуміти, через що вони виникають, а також спроможні відразу знайти вирішення [2].

Основною  метою, щодо створення нової моделі управління, є впровадження основних методик  щодо підвищення ефективності,надійного функціонування необхідних для життя населення систем, залучення додаткових коштів  в житлово-комунальну галузь, покращення життєдіяльності мешканців будинків, а також якості послуг. Всі країни на сучасному етапі , намагаються досягти знизити витрати на підприємстві та впровадити програму по  ресурсозбереженню. Цього реально домогтися і в нашій країні, але необхідна нова більш сучасна законодавча база та перегляд вже існуючої.

Насамперед необхідно виявити та ліквідувати ті проблеми, які сьогодні призупинять розвиток в ЖКГ. Саме вони, являться  гальмом для того аби забезпечити населення більш комфортними умовами життя,які є необхідними для успішного добробуту громадян. Ці проблеми негативно впливають на усіх, тому кожен з ними стикається щодня  дивлячись новини, або читаючи газети, чи навіть слухаючи радіо.

Що стосується формування стратегії житлово-комунального комплексу, то актуальне завдання сучасного етапу  є адаптація ЖКГ до ринкової економіки. Відповідаючи сучасним реаліям, то на нашу думку необхідним є широке використання принципів та методів, які би стосувались саме розвитку даної галузі, безпосередньо на основі певних системних підходів.

 

Список використаних джерел:

1.                                     Дондоков З. Б. Стратегічне планування розвитку житлово-комунального господарства регіону: особливості, проблеми і перспективи / З. Б. Дондоков, Ж. Е. Бадмажапова // Сучасні проблеми науки та освіти. – 2014. – № 6. – С. 89–100.

2.                                     Малюта О. В. Удосконалення організації надання житлово-комунальних послуг / О. В. Малюта // Менеджер: ДонДУУ. – 2010. – № 4 (46). – С. 184–189.

3.                                     Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 1875-ІV від 24.06.2004 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua