V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (20-21 декабря 2012 г.)

Гальченко О. Ю.

Запорізький національний університет, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

З перетворенням України в самостійну державу і прямуванням до Загальноєвропейського освітнього простору зросла необхідність народного господарства країни в спеціалістах, які володіють англійською мовою, визнаною мовою міжнародного професійного спілкування. У сучасних умовах у випускників коледжів все частіше виникає необхідність професійного спілкування англійською мовою із зарубіжними партнерами в різних ситуаціях [2, с. 53], тому основною умовою успішного навчання студентів коледжів професійно спрямованого спілкування англійською мовою є врахування їхньої майбутньої професійної діяльності в навчальному процесі [11, с. 32].

Вивчення стану викладання іноземних мов у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації доводить, що рівень володіння іноземною мовою їх випускників не відповідає вимогам сучасного ринку праці. Згідно з даними досліджень Аксенової Г. Н. [1], яка дослідила більш ніж 200 периферійних університетів, технікумів та коледжів виявилось, що їх випускники можуть читати літературу за спеціальністю зі словником, можуть відтворити елементарні побутові теми, але відчувають труднощі при висловленні своїх думок іноземною мовою. Вони не здатні брати участь в акті усної комунікації, не можуть сприймати інформацію на слух у повній мірі. Причиною описаного стану речей є недостатня розробка проблеми навчання іноземної мови в коледжах та професійних навчальних закладах у зв’язку з майбутньою професією, з вимогами сучасного ринку праці. Отже, існують наявні протиріччя між соціальним замовленням суспільства на спеціаліста, що володіє практичними навичками використання іноземної мови в своїй професійній діяльності та існуючою теорією та практикою навчання іноземної мови у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. Особливо актуальною є дана проблема для навчальних закладів нового типу – коледжів, що існують у системі професійної освіти з 1989 року. Необхідна теоретична та методична розробка цілісної системи професійно-орієнтованого навчання іноземної мови фахівців рівня «молодший спеціаліст» задля забезпечення конкурентоспроможних випускників практичними навичками використання іноземної мови в професійній сфері. Цим обумовлена реальна потреба у зосередженні уваги на такій проблемі, як формування іншомовної компетентності випускників коледжів.

Проблема формування англомовної компетентності студентів коледжів розроблялась вітчизняними методистами, серед яких С. П. Бурдинская [3], О. В. Гаврилова [4], А. С. Епіфанцева [5], Л. О. Іванченко [6], Т. М. Салтикова [7], А. С. Середінцева [8], Т. І. Труханова [9], Ж. С. Фрицко [10] та ін.

Організаційно-методичний підхід до вивчення художніх творів про дітей англійською мовою розробила С. П. Бурдинская [2], яка зосередила увагу на навчанні студентів коледжу професійній компетентності шляхом читання англомовної художньої літератури. Нею було розроблено спосіб інтеграції загальнопрофесійного та спеціального навчання майбутнього вчителя англійської мови, виявлено педагогічні умови, що забезпечують формування професійної компетентності майбутнього вчителя.

Вагомий внесок до розробки вищезазначеної проблеми зробила О. В. Гаврилова [3], яка розробила модель навчання майбутніх вчителів англійської мови у коледжах, розкрила зміст поняття «іншомовна комунікативна комунікативна культура студентів педагогічного коледжа». Було теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування іншомовної комунікативної культури студентів, а також розроблено варіативний компонент змісту навчання, що забезпечує можливість формування іншомовної компетентності у процесі професійної підготовки.

Для ефективного перебігу навчального процесу необхідно враховувати певні умови, що забезпечують формування іншомовної комунікативної компетентності студентів коледжів. Методист А. С. Епіфанцева [4] виділяє наступні умови ефективного навчання: збагачення змісту мовної освіти професійно і культурно значущими смислами шляхом створення банку автентичних матеріалів, до яких відносяться інформаційна база, навчально-методичні матеріали, що демонструють взаємини іноземної мови з професійною освітою. Також необхідними умовами успішного оволодіння іншомовним спілкуванням розглядаються такі, як впровадження модульної системи навчання, використання комунікативної технології та принципів активної діяльності, полі логічності, гнучкості професійної освіти та адекватного зворотного зв’язку, що призводять до інтелектуальної та діяльнісної рефлексії.

Погоджуючись з вищеперерахованими умовами, виділеними А. С. Епіфанцевою, не можемо, втім, не додати, що сучасну модель навчання складно уявити без використання новітніх технологій навчання англійської мови – без використання мультимедійних засобів навчання та мультимедійних технологій навчання. Звернувши увагу на використання інформаційних технологій у іншомовній освіті студентів коледжів, Л. О. Іванченко [6] виділяє такі характерні особливості вивчення іноземної мови: оволодіння іноземною мовою за короткий час за рахунок мобілізації ресурсів особистості та її прихованих резервів; заняття починаються зі спілкування, а не із засвоєння граматичних правил; навчання іншомовного спілкування проходить у формі рольової гри; ефективнішим є мультимедійний підхід, заснований на використанні декількох взаємодоповнюючих інформаційних технологій. Погодимось також із твердженням автора про те, що сучасні інформаційні технології вимагають впровадження нових підходів до навчання. Це не традиційна система плюс комп’ютер, це зовсім інший навчальний процес, який повинен забезпечувати розвиток комунікативних, творчих і професійних знань, потребу у самовдосконаленні, постійній самоосвіті.

Провідним фактором у визначенні змісту мовної освіти майбутніх фахівців все ж залишається професійно-трудова сфера спілкування, яка обумовлює відбір мовного матеріалу, форм та методів навчання. Як зазначає Т. М. Салтикова [7], для реалізації професійної спрямованості навчання іноземній мові студентів коледжу необхідна відповідна організація і структура навчального процесу, який складає центральну ланку навчання. Приділивши увагу визначенню компонентів мовної освіти студентів економічних спеціальностей коледжів, вона розробила експериментальні навчальні програми, плани та навчально-методичні комплекси, що передбачають поглиблене вивчення іноземної мови студентами очної та заочної форми навчання в економічних коледжах та ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. Окрім того, нею розроблено комплекс діагностичних матеріалів та програм з визначення загального рівня підготовки студентів з іноземної мови у сфері їх майбутньої професійної діяльності. В рамках професійно-трудової сфери спілкування Т. М. Салтикова виділяє інтегративні компоненти змісту, які відображають взаємозв’язок та взаємовизначеність професійно-орієнтованого навчання іноземної мови і змістом їх професійної підготовки, і пропонує реалізовувати професійно-спрямований компонент змісту поступово, поетапно, ускладнюючись від курсу до курсу.

Визначними положеннями досліджень Т. М. Салтикової, яке також підтримують такі науковці, як О. В. Гаврилова [4], Т. І. Труханова [9], Ж. С. Фрицко [10] та інші, є положення про те, що професійна спрямованість змісту навчання іноземної мови реалізується через відбір конкретного мовного матеріалу, а методика навчання іноземної мови за професійним спрямуванням має бути заснована на моделюванні як самого професійного спілкування, так і процесу навчання цьому спілкуванню, тобто моделюванню підлягає предмет, зміст загальнопрофесійної та мовленнєвої діяльності, структура та функції іншомовного професійного спілкування. Основою для моделювання процесу професійно-спрямованого навчання нею визначено типову комунікативну ситуацію професійного спілкування, яка визначає номенклатуру комунікативних задач та набір мовленнєвих засобів для їх вирішення.

Як бачимо, в сучасній методиці все більше уваги приділяється комунікативно-ситуативному навчанню іноземних мов для професійного спілкування. Цьому ж напрямку, слідом за Т. М. Салтиковою [7] та J. C. Richards [11], приділяє увагу А. С. Середінцева [8], яка вбачає у ньому організацію навчального процесу на основі ситуації як основної одиниці навчання, що імітує реальне іншомовне спілкування. Нею розроблено комплекс навчальних ситуацій та їх параметрів, що охоплює приватну, суспільну та професійну сферу діяльності, відповідає комунікативним потребам майбутніх вчителів іноземної мови у міжкультурному спілкуванні. Специфікою навчання за системою комунікативних ситуацій є певний алгоритм дій, що включає створення умов мотивації (Pre-activity ), формування і розвиток іншомовних комунікативних вмінь та навичок (While-activity); використання отриманих знань та вмінь в креативних завданнях (Post-activity).

Все частіше у випускників виникає необхідність читання фахової літератури іноземною мовою, зокрема статей у зарубіжних виданнях, в тому числі і онлайн. Саме тому нового звучання набула проблема навчання професійно-орієнтованого читання, на якій і зосередила увагу Т. І. Труханова [9], визначивши умови, за яких може здійснюватись індивідуалізація навчання читання фахової літератури англійською мовою студентів ВНЗ І–ІІ рівня акредитації економічного профілю. Нею виділено психолого-методичні засади здійснення комплексної індивідуалізації навчання професійно орієнтованого читання англійською мовою, визначено види індивідуалізації (мотивуючий, регулюючий, формуючий види) згідно з умовами навчання в закладах даного типу на базі розподілу студентів на типологічні підгрупи за їх індивідуально-психологічними особливостями. Багато уваги приділено встановленню оптимального співвідношення завдань різних видів індивідуалізації, що відображає перевагу завдань формуючої індивідуалізації над завданнями регулювального і мотивувального видів.

Все частіше сучасні методисти оперують термінами «компетентність» та «компетенція», надаючи їм власних трактовок, що, однак, призводить до розбіжностей у розумінні та плутанини у термінології. Зогляду на нові вимоги до складання навчально-методичних комплексів для ВНЗ І–ІІ рівня акредитації, які чітко регламентують визначення так званих «компетентностей у письмі/читанні/тощо» та «компетенцій майбутнього фахівця», що формуються у процесі навчання, виникає потреба у розмежуванні цих термінів. У зв’язку з цим варто звернути увагу на дослідження Ж. С. Фрицко [10], яка проаналізувала різноманітні підходи до визначення поняття «компетентність», «професійна компетентність», «компетенція молодшого спеціаліста». З її точки зору у педагогічному плані компетентність – це сукупність професійних та особистісних якостей, що забезпечують реалізацію компетенцій, що є, в свою чергу, повноваженнями, функціями, що створюють необхідні умови для продуктивної діяльності у навчальному процесі. Таку позицію також підтримують С. П. Бурдинская [3] та А. С. Епіфанцева [4], інтерпретуючи вищезазначені терміни подібним чином.

Значущими є дослідження зарубіжних науковців у області навчання іноземної мови студентів коледжів. Насамперед, багато уваги приділяють російські методисти проблемі професійно-орієнтованого навчання іноземним мовам. Як бачимо, незважаючи на наявність наукового доробку з даної проблеми велике коло питань залишається нерозкритим. Зокрема, досі невизначеними на даний момент є питання навчання студентів коледжів письма та аудіювання. Не можна не враховувати існуючих надбань вчених з даного питання, але до сьогодні ще достатня кількість спеціальностей коледжів залишається поза увагою лінгводидактів, в чому і вбачаємо перспективу подальших досліджень.

Список використаних джерел:

1. Аксенова Г. Н. Интенсификация учебного процесса по иностранным языкам в неязыковом вузе / Г. Н. Аксенова. – Уфа, 1985. – 84 с.

2. Анищенко В. А. Проектирование образовательной системы «колледж-вуз» в условиях университетского комплекса: монография / В. А. Анищенко. – М.: Дом педагогіки, 2006. – 257 с.

3. Бурдынская С. П. Формирование профессионально-педагогической компетентности студентов колледжа в процессе изучения художественной литературы: на англоязычном материале: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / С. П. Бурдынская. – СПб., 2006. – 230 с.

4. Гаврилова О. В. Формирование иноязычной коммуникативной культуры студентов педагогического колледжа в процессе профессиональной подготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / О. В. Гаврилова. – СПб., 2009. – 218 с.

5. Епифанцева А. С. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов медицинского колледжа в процессе профессиональной подготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / А. С. Епифанцева. – СПб., 2010. – 221 с.

6. Іванченко Л. О. Використання мультимедійних технологій у вивченні іноземної мови студентами (курсантами) коледжу / Л. О. Іванченко // Освіта. Технікуми. Коледжі.– 2009.– № 2.– С. 44–45.

7. Салтыкова Т. М. Профессионально направленное обучение иностранному языку студентов экономических спеціальностей: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Т. М. Салтыкова. – СПб., 2005. – 236 с.

8. Серединцева А. С. Коммуникативно-ситуативное обучение студентов педагогического колледжа иностранному язику: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. С. Серединцева. – Волгоград, 2007. – 217 с.

9. Труханова Т. І. Індивідуалізація навчання професійно орієнтованого читання англійською мовою студентів технікумів та коледжів економічного профілю: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. І. Труханова. – К.: Нац. лінгв. ун-т, 2001. – 19 с.

10. Фрицко Ж. С. Проектная деятельность студентов педагогического колледжа при обучении иностранному язику: д ис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Ж. С. Фрицко. – Екатеринбург, 2006 – 218 с.

11. Richards J. C. Communicative Language Teaching Today / J. C. Richards. – New York: CUP, 2006. – 189 p.