«Образовательный процесс: взгляд изнутри». Поступившие работы

Шепель Ю. А. МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПИТАННЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ

1.      Альтернативные методики преподавания в гуманитарных и технических ВУЗах Украины и стран СНГ.

Лелюк Ю. М., Лелюк М. В. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ «ДЕТЕКТИВНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ» ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»

Пахомова Т. О., Сенченко Я. С. СИСТЕМА ПРИЙОМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Сагуйченко В. В. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Тернова А. І. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ

2.      Особенности преподавания языков и литературы.

Авраменко Т. В. СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОЛІРНОЮ ЛЕКСИКОЮ (на матеріалі публіцистичних текстів)

Бровченко Н. С. ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Галустова К. Г. РОЛЬ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В РОЗКРИТТІ КОМУНІКАТИВНОЇ НАСТАНОВИ АВТОРА

Гальченко О. Ю. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ

Пахомова Т. О., Діденко Н. В. ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ

Посудиевская О. Р. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА CASE STUDY В ПРЕПОДАВАНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Приймак С. В. О ДОМИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ ГРАММАТИКИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Трошкина Т. П. ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ (практика преподавания русского языка как неродного)

Швец И. П. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

3.      Специфика обучения в технических ВУЗах Украины и других стран СНГ.

Кравцов Ю.С. ЗРОСТАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ПРАВА В СУЧАСНОЇ ОСВІТІ І ВИХОВАННІ

Палієнко С. О. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

4.      Дистанционное образование и обучение.

Гоцик І. А., Гоцик Т. А. КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ

Далюк Н. Я. ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СПОСІБ ІНТЕГРАЦІЇ У МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Квятковська А. І. ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА І НАВЧАННЯ

5.      Искусство, культура, народное творчество, литература на современном этапе развития общества.

Бойко М. П. ФІЛОСОФІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРОПОСТУПУ В ІДЕЯХ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА

Болтовская Е. А. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Громова Е. В. ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА (ВПО) И НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (СПО) В АСПЕКТЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ

Мосейчук Т. В. АНЕКДОТ КАК ФОРМА ОТРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

6.      Интерактивные технологии в образовательном процессе.

Бондаренко Н. Б. ОСВІТА В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ: ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Борисова Т. О. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КУЛЬТУРИ МИСЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Кременчуцька А. А. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ЯК ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Маторин Е. Б. ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОФКОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ (на материале внедрения интерактивных технологий в образовательный процесс)

Маторина Н. М. К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Михайлова Е. В. СИСТЕМА ПОИСКА В СЕТИ «ЯНДЕКС» КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Пічугіна Л. Л. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Подосенков А. Л., Шивринская С. Е. К ВОПРОСУ О ТЕХНОЛОГИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ

Рябець І. В., Лісова Н. Є. РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ В МІЖСУБ’ЄКТНІЙ ВЗАЄМОДІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ У ВНЗ

Скляр Е. Ю. СОЗДАНИЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ НА ПЛАТФОРМЕ MICROSOFT SHAREPOINT 2010

Хлопко О. С. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В СОВРЕМЕННОЙ УЧЕБНОЙ СРЕДЕ

Чуканова С. О., Голубєва М. О. РОЛЬ БІБЛІОТЕК ВНЗ В УПРОВАДЖЕННІ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ