V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (20-21 декабря 2012 г.)

Гоцик І. А., Гоцик Т. А.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ

Унікальність та цінність контролю знань у формі тестів була і залишається предметом дискусій педагогів і методистів. Серед переваг такої форми оцінювання необхідно відмітити: оперативність, масовість, легкість оброблення результатів тестування. Проте, велика практична цінність тестів підтверджується зарубіжною та вітчизняною практикою їх застосування в системах освіти. Наприклад, тестування під час зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників в Україні.

Особливої уваги заслуговує вивчення проблем, пов’язаних із використанням такої форми контролю знань з фізико-математичних дисциплін . Дослідження у цьому напрямку проводили: О.І.Бугайов, Є.В.Коршак, І.М. Гельфгат , А.С.Шкіль, В.Г. Разумовський , З.В. Сичевська , Ю.І. Дік , О.В.Сергєєв, Л.А.Кирик, І.В. Солуха , В.П.Сергієнко та ін.

Тестування, як форма контролю знань, набуває певної досконалості у формі комп’ютерного тестування – важливої складової інноваційних технологій навчання, які поступово і невідворотно втілюються у педагогічну практику.

У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки уподовж трьох років здійснюється підсумковий контроль знань з нормативних дисциплін у формі комп’ютерного тестування з використанням системи тестування знань OpenTest2. У 2011–2012 рр. знання студентів фізичного та географічного факультетів з дисциплін «Загальна фізика (механіка)» та «Фізика з основами геофізики» контролювались класичним методом і паралельно використовувалося комп’ютерне тестування за допомогою вище згаданої програми.

Продемонструємо можливості системи OpenTest2 та приклади тестових завдань з дисципліни «Загальна фізика (механіка)» у форматі цієї програми.

Система тестування знань OpenTest2 надає можливість формувати чотири типи тестових завдань: питання множинного вибору з однією або із декількома правильними відповідями, питання вільного введення відповіді з клавіатури та питання на відповідність. При чому, питання та відповіді тестових завдань можуть містити зображення, аудіозаписи , відеозаписи, чи навіть flash-ролики, що значно розширює можливості тестування.

Додатково, розглядувана система, надає такі можливості:

- встановлення складності питань;

- обмеження часу відображення варіантів відповідей;

- конструювання відповідей питань третього типу (введення відповідей з клавіатури) за допомогою регулярних виразів.

Досить зручним є те, що імпорт баз тестових завдань у систему може здійснюватися з формату файлу Microsoft Word чи OpenOffice Writer .

Під час створення тестів з фізики неможливо обійтися без малюнків та формул. Однак мова HTML, на якій базується інтерфейс системи тестування OpenTest2, не передбачає відображення формул, тому їх необхідно зберігати у вигляді зображень (див. рис.1, рис.2).

Завдання з використанням зображень

Рис. 1 . Завдання з використанням зображень

Завдання з використанням зображень та формул

Рис. 2 . Завдання з використанням зображень та формул

Можливість включення у зміст питання аудіо та відеофайлів дозволяє значно розширити сутність запитання та перевірити розуміння студентом фізики побаченого процесу та фізики загалом. Наприклад: показується відео з дослідами на лаві Жуковського чи з гіроскопом, а студент повинен передбачити поведінку системи при зміні заданих параметрів чи умов досліду (див. рис. 3).

Завдання з відеороликом

Рис. 3 . Завдання з відеороликом

Важливим аспектом під час тестування є використання питань на введення відповіді з клавіатури (рис. 4).

Завдання на вільне введення відповіді

Рис. 4 . Завдання на вільне введення відповіді

Такі завдання дозволяють виключити можливість вгадування відповідей. Однак студент відповідаючи на питання може ввести безліч аналогів до відповіді, а комп’ютерні системи тестування можуть розпізнавати тільки однозначно задані еталони. У випадку проведення тестування за допомогою системи тестування OpenTest2 можна використовувати регулярні вирази для розширення поля можливих відповідей. Наприклад, вираз [_~^?( замкнен ( ою )|(а)( +систем(а)|( ою ))?) ?$ ~iu )_] задає наступну множину відповідей: замкнена, замкненою, замкнена система, замкненою системою. При чому відповідь може вводитися будь-яким регістром букв, а також передбачається можливість введення зайвих пробілів.

Також існує можливість створення питання на введення нескладних формул.

Завдання на вільне введення відповіді у вигляді формули

Рис. 5 . Завдання на вільне введення відповіді у вигляді формули

В даному випадку регулярний вираз має вигляд: [_~^?((E|Е(p|п)??=)? (?m?g ?h|H)) ?$~_]. Можливі варіанти відповідей для нього: mgh , mgH , E=mgh , E=mgH , Ep=mgh , Ep=mgH , Eп=mgh , Eп=mgH . При чому відповідь може містити пробіли між символами.

За допомогою питань на відповідність, окрім звичайного їх застосування (рис. 6), можна перевіряти знання послідовності доведення теорем чи тверджень (рис. 7).

Питання на відповідність

Рис. 6 . Питання на відповідність

 Питання на перевірку знання послідовності визначення гравітаційної сталої методом Кавендиша

Рис. 7 . Питання на перевірку знання послідовності визначення гравітаційної сталої методом Кавендиша

Контроль знань з фізики неможливо уявити без розв’язання задач. Але конструювання задач у вигляді тестів має вагомий недолік – правильну відповідь можна визначити шляхом підстановки варіантів відповідей. Цього можна позбутися використавши питання, у яких відповідь вводиться з клавіатури. Але і в цьому випадку існує проблема точності обчислень. Тому пропонується використовувати затримку відображення відповідей. Технологія відповіді на таке запитання наступна: коли студент готовий дати відповідь – він натискає кнопку «Показати варіанти відповідей» і на протязі короткого часу він має можливість вибрати правильну відповідь, але не може підібрати відповідь протягом встановленого часу шляхом підстановки.

Таким чином контроль знань у формі комп’ютерного тестування може бути організованим на високому методичному рівні і, на нашу думку, не поступатися класичним підходам щодо оцінювання знань студентів із дисциплін фізико-математичного спрямування.