V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (20-21 декабря 2012 г.)

Далюк Н. Я .

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», м. Рівне, Україна

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СПОСІБ ІНТЕГРАЦІЇ У МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Система освіти України, включаючи вищу професійну освіту, орієнтована на інтеграцію в європейський освітній простір, що вимагає упровадження нових технологій професійної підготовки кадрів.

За таких умов, як зазначає Н.Г. Ничкало , потрібен новий підхід, згідно з яким освіта у ХХІ столітті спрямовується на забезпечення неперервності в усіх ланках навчання, створення необхідних умов для доступу кожної людини до оволодіння новими знаннями, цінностями, відносинами, компетенціями і вміннями [1, с. 42].

Звичайно, звична для нас денн а форма включає в себе постійне живе спілкування з викладачами та однокурсниками . Однак , наприклад , у Великобританії навчання в магістратурі – це більшою мірою робота з друкованими та електронними джерелами інформації , доступ до яких є цілодобово .

Нерідко можна застати студента , що сидить над книгою або за комп'ютером вночі в бібліотеці . Іспити на денній формі навчання в основному письмові . Тому при правильній організації свого часу той же результат можна отримати , навчаючись на дистанційній програмі . Різниця буде в тому, що студент залишається у своїй країні ( зі своєю родиною) і збереже робоче місце , а значить буде мати постійне джерело доходів , необхідне для фінансування в тому числі і навчання . Спілкування з викладачем і однокурсниками буде в даному випадку дистанційним . До послуг студента електронна пошта , веб - конференції , форуми , Skype …

Процес євроінтеграції передбачає створення загальноєвропейського освітнього і наукового простору на основі розроблених єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти та науки з метою визнання періодів та термінів підготовки фахівців з вищою освітою, що сприятиме співробітництву між вищими навчальними закладами Європи, мобільності викладацького складу та студентів. Саме завдяки дистанційному навчанню вітчизняний студент може вивчати окремі курси за кордоном, які будуть зараховані тим вузом, який буде видавати диплом випускникові.

У 2004 році були намічені та втілені в життя перші кроки спільного проекту ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» та Університету Прикладних наук імені Яноша Кодолані в Угорській Республіці з підготовки фахівців на основі європейських освітніх програм. Використовуючи дистанційні технології у навчальному процесі студент рівненського вузу і викладач в Угорщині можуть активно спілкуватися у зручному для обох режимі за індивідуальним навчальним планом. Двостороння комунікація уможливлює особистісну взаємодію студентів і тьюторів (персональних викладачів) на відстані.

Комунікація може бути як синхронною так і асинхронною; студенти мають можливість очних зустрічей для проведення тьюториалів (семінарів з особистим викладачем), взаємодії один з одним, занять у бібліотеках, проведення лабораторних або практичних сесій.

Як відомо, об’єм інформації, що засвоюється, залежить від способу її передачі. Електронні навчаючі матеріали дозволяють поєднати у собі більшість способів завдяки сучасним технологіям.

Е лектронні засоби спілкування , з одного боку , дозволяють у зручний для слухача час формулювати і розміщувати для обговорення свої ідеї і питання. Але , з іншого боку, – вимагають від учасника дистанційного навчання певної сміливості при формулюванні своїх думок і винесенні суджень . Дуже важливо подолати психологічний бар'єр і виступити зі своїми поглядами .

Граючи істотну роль у дистанційному навчанні , інформаційні технології мають ряд істотних обмежень . В першу чергу не можна обмежуватися лише одним типом електронних комунікацій ( електронна пошта, інтернет - конференції , навчальні програми або щось інше ). Більш ефективно використовувати поєднання різних засобів комунікації , включаючи особисте спілкування . Важливо розуміти можливості і обмеження кожного з типів спілкування .

При підготовці програм дистанційного навчання особливу увагу слід приділяти формуванню такого поєднання різних засобів комунікації , яке дозволило б компенсувати недолік особистого контакту за рахунок інтенсифікації віртуального .

Залежність об’єму засвоєної інформації від способів подання

Рис.1. Залежність об’єму засвоєної інформації від способів подання

Не слід обмежувати дистанційну освіту тільки використанням дистанційних технологій у навчальному процесі. Дистанційна освіта – це така педагогічна система, в якій реалізується процес дистанційного навчання з підтвердженням освітнього цензу [2, с. 27].

Варто відзначити, що дистанційна освіта – доступна можливість одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.

Необхідно пам'ятати і про складнощі дистанційної форми навчання . Ця можливість хороша, але з ряду причин підходить далеко не всім . По-перше , необхідне певне моральне налаштування і здатність організувати самого себе для щоденних самостійних занять за програмою .

По-друге , знадобляться навички спілкування з використанням сучасних технологій, що дають можливість зв'язатися зі своїми однокурсниками і викладачами через Інтернет , за допомогою програми Skype , форумів і інтранет , пропонованих університетом . Навіть семінари проводяться в режимі он-лайн за узгодженим розкладом – так звані вебінари та відео - конференції. Можливостей багато, але для більшості наших співвітчизників поки набагато ближче і зрозуміліше спілкування « обличчям - до - обличчя» в аудиторії, ніж через інтернет . Ці особливості необхідно враховувати в кожному конкретному випадку .

Отже, навчання з використанням дистанційних технологій не тільки не може бути «мінусом», а навпаки, викликає певну повагу. Адже людина, яка без відриву від сім'ї та роботи зміг організувати себе для такого непростого справи, як навчання, може стати просто незамінним співробітником або відмінним керівником.

Комплексне сприйняття світу, формування інформаційного суспільства вимагає від сучасної освіти постійного розширення та оновлення знань. Для того, щоб знання були актуальними та мали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно «навчати себе». Саме цю мету й ставить перед собою дистанційна освіта.

Список використаних джерел:

1. Ничкало Н.Г.Сучасні світові тенденції, українські реалії та перспективи наукового забезпечення якісної освіти / Н.Г. Ничкало // Якісна освіта в багатоетичному суспільстві: матеріали регіонального семінару. – К.: Сфера, 2004. – С. 35–45.

2. Романів А. Н. Технологія дистанційного навчання в системі економічної освіти / А. Н. Романів, В. С. Торопцов , Д. Б. Грігоровіч . – М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2000. – 303 с.