V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Образовательный процесс: взгляд изнутри» (20-21 декабря 2012 г.)

Чуканова С. О., к. пед. н. Голубєва М. О.

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

РОЛЬ БІБЛІОТЕК ВНЗ В УПРОВАДЖЕННІ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Сучасний світ пропонує нам сучасні інформаційні технології, що повсякчас розвиваються і набирають все більшої ваги у сьогоднішньому інформаційному суспільстві. Відповідно до «Національної доктрини розвитку освіти України» швидкий темп розвитку сучасних технологій та перехід до інформаційного суспільства ставить перед державою, суспільством та кожною свідомою особистістю завдання забезпечення належного рівня освіти [4]. У чинному Законі України «Про вищу освіту» (2002 р.) визначається основна мета діяльності вищого навчального закладу як «забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України» та головне завдання ? «здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти» [1]. Освітньо-кваліфікаційні рівні, в свою чергу, як зазначається у статті 15 Закону України «Про освіту» (1996 р.) «встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні» [2].

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») «динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технологій в усьому світі – все це потребує створення таких умов, за яких народ України став би нацією, що постійно навчається» [5]. Для поглиблення динамізму, мобільності передачі навчальної інформації використовуються різноманітні інтерактивні технології в освітньому просторі. Тут варто зазначити, що однією із сучасних форм організації навчального процесу є дистанційна освіта. Прагнення нації бути конкурентоспроможною у галузі освіти, науки, інформаційних технологій стимулює до навчання протягом життя. Неперервність освіти є надзвичайно важливим чинником, який відіграє провідну роль у формуванні та розвитку майбутніх спеціалістів різних галузей суспільного життя.

Суспільство, яке прагне розвиватись передусім інтелектуально, у першу чергу повинно звертати увагу на рівень освіти. Таке суспільство повинно ставити певні високі вимоги до освіти в цілому. Як зазначається у Болонській декларації (1999р.) «важливе значення має те, що незалежність та автономія університетів повинна сприяти постійному удосконаленню систем освіти та науки відповідно до вимог суспільства та рівня сучасного наукового знання» (переклад з англійської тут наш – С. Ч.) [7].

На сьогоднішній день важко уявити будь-яку сферу сучасного життя взагалі та освіту зокрема, не згадавши про інформаційні та комп’ютерні технології. У Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» написано, що «розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається одним з пріоритетних напрямів державної політики» [3].

На сьогоднішній день більшість університетських бібліотек активно використовує новітні технології на своїй ниві та має он-лайн каталоги, доступні у мережі Інтернет. Наприклад, Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія». Крім того на часі стоїть питання упровадження технології Веб2.0 задля модернізації роботи бібліотек [6, с. 18]. Бібліотека, власне як гарант достовірності наукової інформації та ресурсів, які вона пропонує, гармонійно поєднує свою віртуальну та реальну діяльність, опанувавши на сьогоднішній день Інтернет та соціальні мережі. Цей процес продовжує набирати все нових обертів. Бібліотеки надають віддалений доступ до електронного каталогу та баз даних наукової інформації, забезпечують можливість користувачам контролювати та управляти своїми електронними формулярами, віддалено замовляти необхідні для роботи матеріали (див. рис.1). Оскільки ми всі добре знаємо, що без використання ресурсів як друкованих, так і електронних сучасна освіта неможлива, то така діяльність бібліотек позитивним чином впливає на розвиток освіти і є свідченням готовності сучасних бібліотек гідно зустрічати виклики сьогодення.

Деякі можливості, які надає сучасна бібліотека

Рис. 1. Деякі можливості, які надає сучасна бібліотека

Отже, сучасні інформаційно-комп’ютерні технології повинні широко використовуватись у навчальному процесі зокрема й у ВНЗ III–IV рівнів акредитації в Україні. Наукові бібліотеки ВНЗ відіграють провідну роль у цьому процесі.

Список використаних джерел:

1. Закон України Про вищу освіту (2002 р.) [Електроннийресурс].–Режимдоступу: http:// www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14

2. Закон України Про освіту (1996 р.) [Електроннийресурс].–Режимдоступу: http:// www . zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

3. Закон України Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки [Електроннийресурс].–Режимдоступу: http:// www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16

4. Національна доктрина розвитку освіти України [Електроннийресурс]. –Режимдоступу: http:// www .zakon1.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

5. Постанова про Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІстоліття») [Електроннийресурс]. –Режимдоступу: http:// www . zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

6. Ярошенко Т. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 17–22.

7. The European Higher Education Area. Joint declaration of the Ministers responsible for higher education Convened in Bologna on the 19th of June 1999 [Електроннийресурс].–Режимдоступу: http://www.aic.lv/ace/ace_disk/Bologna/maindoc/bologna_declaration.pdf