VIII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины» (29-30 ноября 2012 г.)

Овчинникова О.М.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Україна

МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ІНФЛЯЦІЇ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ

Вперше проблема залежності інфляції та безробіття вперше була досліджена у 1958 році англійським вченим Олбаном Філліпсом, який вивів кореляційну залежність між рівнем безробіття та зміною приросту заробітної плати, що з часом була перетворена в залежність між цінами (інфляцією) та заробітною платою [1].

Пізніше крива була пристосована до реальних умов та скорегована з урахуванням адаптаційних очікувань економічних агентів, внаслідок чого змінила свій вигляд у довготривалій перспективі завдяки американським економістам Мілтону Фрідмену та Едмунду Фелпсу.

Основною дилемою залежності інфляції та безробіття у вигляді кривої Філліпса є її вигляд та використання у короткостроковому та довгостроковому періодах, а також можливість використання залежності як інструменту антиінфляційної політики.

Крива Філліпса відображає взаємодію інфляції та безробіття: зменшення частки безробітних супроводжується підвищенням інфляції, і навпаки, при створенні обсягів виробництва нижче потенційно можливого рівня і спаді, на ринку праці буде спостерігатися тенденція до дефляції [2].

Крива Філліпса

Рис. 1. Крива Філліпса

В основі кривої Філліпса містяться фактори, що пояснюють проміжний відрізок кривої сукупної пропозиції. При наближенні до повної зайнятості на ринку праці виникають «вузькі місця» та структурні проблеми. Єдиний ринок праці складається з різноманітних окремих сегментів, що суттєво різняться між собою як за спеціалізацією, так і географічно. Це означає, що із зростанням економіки, повна зайнятість одночасно на кожному окремому сегменті ринку досягнута одночасно не буде. У той час як в одних видах зайнятості окремих географічних районів буде спостерігатися повна зайнятість, то в інший районах буде зберігатися безробіття. Ця невідповідність означає, що в економіці, яка знаходиться у фазі пожвавлення та має природній рівень безробіття, деякі окремі професії та регіональні структури відчуватимуть дефіцит робочої сили, внаслідок чого заробітна плата буде зростати. Наслідком стане збільшення витрат і підвищення цін, незважаючи на те, що економіка не досягла фази «піднесення» і «буму», при якому спостерігається повна зайнятість.

Такі явища є наслідком того, що ринок праці не здатен швидко пристосовуватися до нових умов функціонування, для втримання зростання витрат на виробництво та цін на продукцію, яке передує максимальному попиту на робочу силу.

Спостерігаючи за короткостроковою кривою Філліпса ( PC SR ), урядовці вірили, що можна безперервно рухатися з точки А в точку В (рис. 2), тобто прийняти високий темп інфляції заради низького рівня безробіття. Однак принцип пришвидшення показує в довготривалій перспективі такий компроміс- неможливий. Якщо утримувати безробіття нижче його природного рівня, інфляція буде не лише високою – вона почне рости. Коли безробіття вище природного рівня, інфляція стабільно знижується. В довготривалій перспективі дилема «інфляція – безробіття» не виникає. При стабільному рівні інфляції можливий лише природній рівень безробіття, що співіснує з будь-яким стабільним рівнем цін. Тому довготривала крива Філліпса ( PC LR ) – це вертикальна пряма. За будь-якого рівня інфляції, рівень безробіття має завжди повертатися до природного.

На рис. 2 зображена крива відповідно до монетаристської теорії у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Крива Філліпса в короткостроковому та довгостроковому періодах

Рис. 2. Крива Філліпса в короткостроковому та довгостроковому періодах

Економіка України – структура, для якої характерна миттєва реакція на будь-які зміни в світовій економіці.

Після розпаду Радянського союзу та на шляху інтеграції до світової економіки Україні залишилася зруйнована економічна система, гіперінфляція, величезна кількість безробітних, страшенні заборгованості та розлагоджена фінансова система, відсутність промисловості, знищене сільське господарство.

Таблиця 1. Інфляція в Україні 2001 -2011 рр. *

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Інфляція (за ІСЦ %)

225,8

66,1

18,2

85,2

111,3

1 10 , 3

9 11 , 6

1 16 , 6

2 22 , 3

1 12 , 3

9 4 , 6

* Джерело [3].

Як ми бачимо з даних таблиці, в Україні дійсно досить високий рівень інфляції, що має циклічний характер. На рис. 3 добре видно, що на початку 2000-х років, країна практично вийшла з довготривалої кризи 90-х років, але слід за цим одразу починається інша хвиля інфляції, спричинена світовою фінансовою кризою, як наслідок інтеграційних процесів. У 2007-2008 роках спостерігається найбільший стрибок, інфляція характеризується як «галопуюча».

Довготривалість інфляції показує, що її причиною є не лише збільшення грошової маси, але й інші більш глибокі і важливі фактори.

Інфляція в Україні 2000-2010 рр. [3]

Рис. 3. Інфляція в Україні 2000-2010 рр. [3]

У 2000-х роках Україна вийшла з кризи завдяки активному розвитку експортних відносин, внаслідок чого зросли грошові надходження та суттєво збільшилася грошова маса, що спричинили нову інфляційну хвилю, яка в свою чергу викликала знецінення грошей [4].

Таблиця 2. Динаміка споживчих цін та цін виробників промислової продукції, грошова база Україна 2001–2011 рр. [3]

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Споживчі ціни (%)

106,1

99,4

108,2

112,3

110,3

111,6

116,6

122,3

114,3

109,1

104,6

Ціни виробників промислової продукції (%)

100,9

105,7

111,1

124,1

109,5

114,1

123,3

123,0

114,3

118,7

114,2

Грошова база у річному обчис­лен­ні (%)

-

-

-

-

153,9

117,5

146,0

131,6

104,4

115,8

106,3

На рис. 4 наведені графіки зростання грошової маси та зміни споживчих цін і цін виробників промислової продукції. Як бачимо, грошова маса суттєво перевищує кількість товарів, що можна придбати за ці кошти, порушуючи тим самим закон грошового обігу та рівноваги, внаслідок чого спостерігається виникнення та розвиток інфляції пропозиції.

Динаміка споживчих цін та цін виробників промислової продукції, грошова база Україна 2000–2010 рр.

Рис. 4 Динаміка споживчих цін та цін виробників промислової продукції, грошова база Україна 2000–2010 рр. [3]

Україна займає останнє місце в Європі за рівнем безробіття, не дивлячись на це, рівень безробіття в країні продовжує стрімко зростати. Економічна криза вдарила по всьому працюючому населенню. Найбільше від кризи постраждали будівельна та металургійна галузі, хімічна промисловість.

Таблиця 3. Безробіття в Україні 2000-2010 рр. (тис. осіб) [3]

Роки

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Безробітне населення

2455

2140,7

2008

1906,7

1600

1515

1418

1425,1

1958,8

1785,6

1732,7

На рис. 5 добре видно, що з початку 2001-го року безробіття стрімко падає аж до 2008 року, проте починаючи з 2008 року за один рік рівень безробіття збільшився майже на 40%. Причиною стала є світова криза 2008 року, із розвитком якої в країні стрімко почали зростати інфляція і безробіття.

Безробіття в Україні за 2000-2010 рр. [3]

Рис. 5. Безробіття в Україні за 2000-2010 рр. [3]

Серед економічних наслідків безробіття вирізняють зменшення доходів населення,погіршення рівня життя та соціального добробуту, зменшення витрат на споживання та зменшення заощаджень, втрата кваліфікації кадрів. До психологічних наслідків відносять заниження самооцінки, деморалізації суспільства, поява суїцидальних нахилів; суспільний та політичний безлад [ 6 ] .

Об’єднавши показники інфляції і безробіття, отримаємо їх взаємозалежність в Україні.

Таблиця 4. Безробіття - інфляція України у 2000-2010 рр. [3].

Роки

Інфляція (за ІСЦ, %)

Безробіття (тис.)

Безробіття (%)

2001

6,10

2455,0

10,9

2002

0,6

2140,7

9,6

2003

8,2

2008,0

9,1

2004

11,3

1906,7

8,6

2005

10,3

1600,0

7,2

2006

11,6

1515,0

6,8

2007

16,6

1418,0

6,4

2008

22,3

1425,1

6,4

2009

12,3

1958,8

8,8

2010

9,1

1785,6

8,1

2011

4,6

1732,7

7,3

Від рівня безробіття суттєво залежить обсяг ВВП: за законом Оукена кожен відсоток безробітних, що перевищує природній рівень безробіття – зменшує ВВП на 2,5%. Виникає замкнене коло безробіття.

Сучасній Україні притаманні обидва боки проблеми: як інфляція, так і безробіття. Вище були наведені статистичні дані, причини через які виникли дані явища та їх динаміка за десять років.

Можна зробити висновки, що безробіття в Україні суттєво залежить від інфляції. Інфляція - локомотив, що спричинює негативні наслідки: деструктуризація фінансової системи; крах валютної системи, національної валюти; безробіття; занепад галузей господарства.

На рис. 6 та 7 наведено графіки інфляції та безробіття та їх поєднання у кривій Філліпса.

Безробіття та інфляція в Україні (2000–2010 рр.) [3]

Рис. 6. Безробіття та інфляція в Україні (2000–2010 рр.) [3]

Криві Філліпса для України (2000–2010 рр.)

Рис. 7. Криві Філліпса для України (2000–2010 рр.) [3]

Крива Філліпса у класичному вигляді гілки гіперболи справджується лише на деяких відрізках короткострокового періоду. У довгостроковому періоді крива має хаотичний вигляд. Користуватися кривою можна лише для аналізу ситуації, а саму залежність можна використовувати як метод боротьби з інфляцією, шляхом створення нових робочих місць.

В умовах інтеграції країні до світової економіки уряд міг би використовувати модель Філліпса як інструмент боротьби із безробіттям та інфляцією, таким чином трансформуючи національну соціально-економічну систему шляхом збалансування потреб ринку праці зважаючи на реальне економічне становище країни.

Список використаних джерел :

1. Макконел К. Економікс/ К. Макконел, С. Брю. – М.: Інфра-М, 1999. – 984с.

2. Палехова В.А. Макроекономіка/ В.А. Палехова. – Миколаїв: Вид-во ім. Петра Могили, 2005. – 304с.

3. Державний комітет статистики України [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

4. Юрчишин В. Україна: вперед, у пастку бідності [Електронний ресурс] / Василь Юрчишин// Економічна правда. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2011/04/14/283433

5. Монетарна база України: НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/statist/electronic_bulletin/data/stat.pdf

6. Найденов В.С. Інфляція в Україні [Електронний ресурс] / В.С. Найденов//2000 Тижневик. – 2008.07.04. – Режим доступу: http://2000.net.ua/2000/derzhava/economica/42682