«Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины - 2012». Поступившие работы

1.      Cоциально-экономическая трансформация в контексте интеграционного выбора Украины.

Бойко А.В. СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС У НАПРЯМІ “ТОРГІВЛЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК”

Вдовиченко А. М., Нагайник В. А. ПАРТНЕРСТВО ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Гибнер Я. М. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАК ФОРМА АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К ИЗМЕНЕНИЯМ НА РЫНКЕ ТРУДА

Гусак І. М. КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ ЯК МЕТОДИКА ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Дерега В. В. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Клишина Ю. Е. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ АГРОСТРАХОВАНИЯ

Кузьменко О. В. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИНТЕГРАЦИЮ БАНКОВСКОГО РЫНКА, СТРАХОВОГО РЫНКА И РЫНКА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

Літовкіна Т. В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Мовчан Э. А., Косенкова Ю. Ю. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ НДФЛ В УКРАИНЕ

Овчинникова О. М. МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ІНФЛЯЦІЇ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ

Сенів Л. А., Малиновський Ю. В. ОЦІНКА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Сидоренко А. В., Шеховцова И. А. ЕВРОЛОГИСТИКА КАК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Смагулова Ш. А., Искакбаева М. Ж. МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Смагулова Ш. А., Кузембекова Р. А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Смагулова Ш. А., Монобаева А. И. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Суржко С. І. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

2.      Региональная экономика и проблемы муниципального развития.

Алексєєв А. С. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ РЕГІОНУ

Борейко В. І. ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ХХІ СТОЛІТТІ

Галайко Н. В. РАНЖУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ЗА ПРІОРИТЕТНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Епифанова Т. В. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И УКРАИНЕ

Краснова М. И. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ

Макаренко С. М., Олійник Н. М., Шарапа І. В. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ

Найдіна К. І. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ АР КРИМ

Тимошенко Л. М., Більська О. В., Попруга В. І. СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ ЯК ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ СУСПІЛЬНОЇ ДИНАМІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИМІРУ Й ЕКСПЛІКАЦІЇ

Углицких О. Н., Клочек И. Г. ПЕРСПЕКТИВЫ КОНВЕРТИРУЕМОСТИ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ

3.      Инвестиционные и инновационные приоритеты деятельности экономических субъектов.

Аббасова Ш. А., Оруджева М. Ш., Оруджева Т. В. ВЫБОР АВТОРЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ АЗЕРБАЙДЖАНА

Андрєєва Г. І. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМИ РИЗИКАМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Войтенко В. В. ВПЛИВ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Глотова И. И., Томилина Е. П., Косова Т. В. ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Грекова В. А. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ

Дробот Є. О. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Ипполитова А. А. ИННОВАЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВА ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ В РФ

Ільченко В. О. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Козлова Е. В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комліченко О. О., Ротань Н. В. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Ксенда В. М. НАЛОГИ КАК ИСТОЧНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лесів М. М. ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Макарюк О. В., Москаленко Б. А. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Нестерова Н. А. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Савіцька О. П., Савіцька Н. В. ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

4.      Стратегия предприятия на современном этапе становления экономики Украины (предпринимательская деятельность, маркетинг, учет, аудит, консалтинг).

Бігдаш В. Д. СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ: СТАН, СТРАТЕГІЇ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Бондарчук Л. В., Поперечна О. О. ОЦІНКА ПЕРСОНАЛУ ЯК ДІЄВОГО ФАКТОРУ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПРОГРАМИ З ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНОК

Борзенко В. М. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Гаркава Л. В. КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Димова В. В., Кринська Л. І. СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Душинський Д. М. МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Жильченкова В. В., Моргунов В. А., Сухорукова Е. В. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Жмайлова О. Г., Бабицька О. О. ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Іванова О. М. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Колесник К. С. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ С МНЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Кучмий Т. И. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЫНКА ПОКУПАТЕЛЯ

Мальцева В. В. МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Міщук О. В. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Обухова О. М., Журба Т. С. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВ-ЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Петренко В. А., Юнг Т. М. КОНФЛІКТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Скитьова Г. С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Ткачук Л. М., Калугаряну Т. К. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Фастунова В. О. ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТОКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Чулаєвська В. С., Андрущенко Н. О. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

5.      Экономика природопользования и энергосбережения.

Громова О. М., Гетьман О. Л., Маркова Т. Д. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТЕПЛОНАСОСНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Дьяконова К. В. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА «ЗАПОРОЖСТАЛЬ»

Завербний А. С. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Косенко Т. Г., Горшенин М., Еременко В. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Курбатова Т. О., Сотник І. М. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Новак У. П. ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ У БАНКІВСЬКІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Петченко М. В. ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Рощина Ю. В. МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В АГРАРНОМ ПРИРО-ДОПОЛЬЗОВАНИИ

Томчук О. В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ярмоленко В. О., оліщук Н. В. ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДОВИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

6.      Развитие информационных систем в экономике.

Василик І. І. СПОЖИВЧІ ЯКОСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Васильева Н. А. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Замулянець К. В. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Приварникова І. Ю., Білявська А. Г. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

7.      Альтернативные методики преподавания в экономических ВУЗах.

Иванова Л. А. КОММУНИКАТИВНО-ГРУППОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Козлов А. В. ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГО-ТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ