VIII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины» (29-30 ноября 2012 г.)

Петченко М.В.

КНУ імені М. В. Остроградського, м. Кременчук, Україна

ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Сталий розвиток держави та її економіки неможливий без стабільно та ефективно функціонуючого народного господарства. Провідною його галуззю є промисловість, а в її складі одне з визначних місць належить машинобудуванню. Необхідно приділяти увагу розвитку технологічного рівня галузі, її матеріально-технічної бази, інноваційному та інвестиційному розвитку, вдосконаленню систем управління ресурсами підприємств машинобудування з урахуванням особливостей, характерних саме цій галузі промисловості.

Нами було проведено дослідження щодо визначення місця галузі машинобудування в складі реалізованої продукції промисловості України. В процесі проведеного дослідження встановлено, що в структурі реалізованої промислової продукції України значна питома вага належить переробній промисловості – у 2007 р. вона складає 73,9%, у 2008 р. – 72,9%, у 2009 р. – 69,4%, у 2010 р. – 68,6%, у 2011 році – 66,3% від всього обсягу, а в її складі найбільш вагоме місце займає металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів (22,0% в 2007 р., 18,0% в 2011 р.), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (в 2007 р. – 15,0%, 2011 р. –16,6% ), машинобудування(2007 р. – 13,7%, 2011 р. – 11,6%). Спостерігаємо тенденцію до зменшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) з 2007 по 2011 р.р .

Досліджуючи машинобудування в регіональному розрізі встановлено, що машинобудівним підприємствам Полтавської області належить значна роль в обсязі реалізованої продукції машинобудівної галузі промисловості України (поступається Полтавська обл. тільки Запорізькій області – 15,4% (2007 р.), 11,3 (2011 р.); Донецькій області – 14,5% (2007 р.), 17,7% (2011 р.) та Дніпропетровській області – 9,2% (2007 р.), 11,6% (2011 р.)), її питома вага зростає з 7,2% у 2007 року до 10,5% у 2011 р.

Розвитку машинобудування і металообробки в області сприяла близькість виробництва металу (індустріальне Придніпров'я) і великих промислових міст (Київ, Харків), вигідні шляхи збуту готової продукції, а також тісні зв’язки з сусідніми вузлами і центрами на основі кооперування, забезпеченість трудовими ресурсами.

Галузь машинобудування у Полтавському регіоні представлена крупними підприємствами; всього ж підприємств і організацій, які випускають продукцію машинобудування і металообробки, в області близько чотирьохсот. Найбільш визначна галузь машинобудування Полтавської області – транспортне машинобудування. Підприємствами транспортного машинобудування області є: «Кременчуцький автоскладальний завод», Полтавське відкрите АТ «Тепловозоремонтний завод», холдингова компанія « АвтоКРАЗ », Публічне акціонерне товариство «Полтавський автоагрегатний завод», Кременчуцьке відкрите АТ «Колісний завод».

Підприємствами енергетичного машинобудування області є Полтавське відкрите АТ « Турбомеханічний завод», відкрите АТ « Промсантехніка » у м. Комсомольську.

Верстатобудування, приладобудування і виробництво інструментів представлено наступними підприємствами: Полтавське орендне підприємство «Інструмент», Полтавський дослідний ливарно-механічний завод, Полтавський завод штучних алмазів, Лохвицький приладобудівний завод (м. Червонозаводське ).

Продукцію електротехнічного машинобудування виготовляють: «Полтавський завод газорозрядних ламп», що випускає люмінесцентні, дугові, ртутно-кварцові та натрієві лампи і стартери, а також завод «Електромотор», що спеціалізується на випуску електродвигунів різних марок. Досить розвинуте в області виробництво машин і устаткування для легкої і харчової промисловості: завод « Легмаш » – єдине в Україні підприємство по випуску промислових машин для зшивання хутра, джутових і паперових мішків, вишивання, розкрою матеріалу; Хорольський механічний завод, Полтавське АТ «Полтавський машинобудівний завод», відкрите АТ « Карлівський машинобудівний завод», Лубенський машинобудівний завод з випуску елеваторного обладнання та технологічного устаткування для крупо- і комбікормових заводів, млинів.

АТ « Полтаваемальхіммаш » – підприємство машинобудування для хімічної промисловості – спеціалізується на виробництві устаткування для хімічної, харчової, медичної, мікробіологічної та комбікормової промисловості

Досить слабо розвинуте в Полтавській області сільськогосподарське машинобудування. До нього відноситься Галещинський машинобудівний завод обладнання для тваринницьких ферм та Пирятинський ливарно-механічний завод, що виробляє устаткування для тваринництва і кормовиробництва . Будівельне і шляхове машинобудування представлено АТ «Кременчуцькі шляхові машини», що випускає: автоматизовані змішувачі для приготування асфальтобетону, котки для ущільнення ґрунту, автогудронатори та інші дорожні машини.

Проведене дослідження дало змогу встановити, що у 2009 р. спостерігалася тенденція зниження питомої ваги продукції машинобудування, що перш за все пояснюється зниженням ділової активності підприємств в цей період, скороченням кількості замовлень і попиту під впливом фінансово-економічної кризи, зменшення долі на світовому ринку. У 2010 році кризові явища було подолано, відбувається нарощування обсягів виробництва, та, відповідно, зростання обсягів реалізованої продукції. Тенденція росту реалізації машинобудівної продукції зберігається і в 2011 році – її питома вага в обсязі промислової продукції регіону становить 22,2%.

В процесі проведеного аналізу структури реалізованої продукції галузі машинобудування Полтавської області встановлено, що найбільшу частку у структурі машинобудівної продукції регіону займає виробництво транспортних засобів та устаткування – його питома вага на кінець 2011 р. склала 87,3%, що говорить про визначальний характер цього напряму машинобудування для промисловості Полтавської області.

Проаналізувавши фінансові результати промислових підприємств до оподаткування за 2011 р. встановлено, що найбільш прибутковими є галузі машинобудування – виробництво транспортних засобів та устаткування (75,9% підприємств одержали прибуток) та виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування (70,6% підприємств одержали прибуток).

В процесі дослідження галузі машинобудування встановлені наступні проблеми: недостатній рівень платоспроможності підприємств-партнерів, що відзначається на фінансово-економічному стані підприємств галузі; недостатність обігових коштів та відсутність реальних джерел фінансування, що призводить до унеможливлення реконструкції та технічного переоснащення підприємств галузі і забезпечення за рахунок цього високої якості виготовлюваних машин та обладнання, освоєння виробництва нової конкурентоспроможної техніки; значний знос основних засобів базових підприємств галузі, що негативно впливає на конкурентоспроможність, якість та собівартість продукції; нерозвиненість інноваційної інфраструктури, низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств; орієнтація на ринки країн СНД та країн, які розвиваються, що не створює перспективи майбутнього стабільного розвитку.

Виходячи з результатів аналізу функціонування підприємств машинобудування в Полтавській області, можна зазначити, що машинобудування відіграє велику роль у зміцненні економічного стану регіону, активно впливаючи на формування показників соціально-економічного розвитку Полтавської області.

Стратегічна стабілізація і стійкий розвиток галузі машинобудування повинні стати пріоритетним напрямом діяльності підприємств та регіону. Для досягнення цієї мети потрібно своєчасно реагувати на проблеми, що виникли, і ті, які можуть виникнути.