VIII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины» (29-30 ноября 2012 г.)

Скитьова Г.С.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана», Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ХОЛДИНГОВИХ СТРУКТУР У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Дослідження тенденцій розвитку холдингових структур у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Україні передбачає необхідність ретроспективного аналізу динаміки та способів їх формування, виділення етапів їх створення, цілей та мотивів трансформації, переваг та обмежень розвитку. Це обумовило актуальність даного дослідження.

В Україні компанії з холдингової структурою організації бізнесу почали розвиватись на початку 1990-х років під впливом характерних для більшості економік протилежних процесів інтеграції (злиття, поглинання, об’єднання), дезінтеграції (розукрупнення) та їх трансформації. Необхідність створення і розвитку в Україні нових форм підприємництва була об'єктивно зумовлена потребою підприємств у більш гнучких організаційних структурах, спроможних адаптуватися до швидких змін.

Отже, за рядом специфічних ознак ми можемо виділити чотири етапи формування та розвитку (трансформації) холдингових структур в Україні, причому ці етапи в сфері інформаційно-комунікаційних технологій мають свої відмітні риси та особливості (табл. 1). Якщо перші холдинги у цій галузі були створені вітчизняними власниками, мали відносно невеликий розмір інвестицій та вузьку спеціалізацію, то з часом, український ринок інформаційно-комунікаційних технологій, особливо його телекомунікаційна складова, виросли у великі диверсифіковані корпоративні структури, отримали інвестиції і зайняли лідируюче положення в економіці України.

Таблиця 1. Способи формування та особливості трансформації ІКТ-холдингів в Україні

Етап (період)

Особливості етапу

Мотиви та цілі

формування та розвитку холдингів

Ініціатор(и) формування холдингу

Способи формування та трансформації холдингових структур

Особливості створення холдингів ІКТ-сфери

І. Холдингова приватизація ( 1989 – 1993 р.р.)

Синдром «масового власника»

Корпоратизація та приватизація великих підприємств

Підготовка перших джерел та інструментів накопичення капіталу

Високий рівень бартеризації та низький рівень платіжної дисципліни

Реалізація державної схеми збереження та формування великого капіталу в стратегічних галузях України.

«Виживання» підприємств в умовах розриву старих партнерських відносин та втрата ринків збуту.

Підвищення ефективності акціонерних товариств, приватизованих як єдині виробничо-господарські комплекси

Кабінет міністрів України, галузеві міністерства та відомства;

Місцеві органи управління та влади;

Керівництво підприємств та новий власник (особливо галузь ІКТ)

Реорганізація та розукрупнення великого підприємства шляхом виділення з його складу підрозділів з утворенням юридично самостійних (дочірніх та залежних) фірм;

Створення нових холдингових структур на основі майнових вкладень власників, Викуп за борговими зобов’язаннями (через банкрутство)

Вузька спеціалізація та інноваційно-дослідницька спрямованість

Невеликі обсяги залучених інвестицій

Відсутність нормативно-правового забезпечення галузі

Орієнтація на інтеграцію з країнами СНД

(Trade, КМ Core, АМІ, МКС, Спецвузавтоматика»)

ІІ. Вторинний перерозподіл власності холдингів (1994–1998 р.р.)

- Накопичення капіталу у банківському та фінансовому секторах

- Перерозподіл активів певного суб’єкту господарювання та встановлення концентрованого контролю

- Реформування системи менеджменту

- Прихід іноземного інвестора

- Підвищення ефективності управління компаніями, об’єднаних у холдингову структуру, зміна стереотипів управління, «наведення порядку» в господарстві

- Підвищення економічної ефективності державних холдингових та національних акціонерних товариств

- Формування системи лобіювання групових інтересів холдингів в українському уряді

- Оптимізація структури власності, податкова економія

- Власники підприємств, які виконують функції топ-менеджменту

- Зовнішні інвестори, кредитори

- Керівництво підприємств;

КМУ, галузеві міністерства та відомства, місцеві органи влади

Об‘єднання пакетів акцій окремих фірм у володіння материнської холдинг-компанії;

Злиття фірм в рамках галузі чи єдиного технологічного циклу

Реструктуризація підприємства шляхом виведення частини активів в окремі суб’єкти господарювання або продажі/ліквідації

Викуп за борговими зобов’язаннями (банкрутство, поглинання)

- Поява перших державних власників у сфері телекомунікацій шляхом реструктуризації державних підприємств

Нарощення інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств

Передання ФДМУ на продаж частки акцій державних компаній зв’язку та пошти

Значна різниця в економічний ефективності управління середніми приватними ІТК-компаніями (Корпорація Атлас, Корпорація Інком, Корпорація Навігатор, Мікрон, Golden Telecom, Софтлайн, Фарлеп, УМЗ) та крупними холдингами стратегічного значення (Укртелеком, Укрпошта)

ІІІ. Управління власністю та структуризація холдингів (1999-2003 р.р.)

- Формування корпоративних відносин, зміцнення інституту приватної власності

- Активізація іноземного інвестування

- Структурування у групи з метою досягнення ринкових переваг

- Стратегічна оптимізація бізнесу

Розвиток стратегічного менеджменту холдингових структур, впровадження нових методів і систем менеджменту, перехід від адміністрування до управління процесами

Покращення структури власності, спрямованість на досягнення генеральних цілей групи

Розширення масштабів бізнесу, побудова потужних мережених компаній та промислово-торгівельних груп

Економія на витратах, податкова оптимізація, лобіювання галузевих інтересів, публічний імідж

Власники підприємств, які виконують функції топ-менеджменту

Зовнішні інвестори, кредитори

Керівництво підприємств;

КМУ, галузеві міністерства та відомства, місцеві органи влади

Злиття фірм в рамках галузі чи єдиного технологічного циклу

Реструктуризація/рекомбінація групи підприємств

Створення нових холдингових структур на основі майнових вкладень власників

Продаж/ліквідація/виведення активів та окремих суб’єктів господарювання

Викуп за борговими зобов’язаннями (банкрутство, поглинання)

Об‘єднання пакетів акцій окремих фірм у володіння материнської холдинг-компанії;

- Активізація процесів виходу на зовнішній ринок

- Співпраця з іноземними інвесторами

- Влив на розвиток підприємств розвитку технологій інформатизації та передання даних

- Зовнішнє зростання ІТК-холдингів середнього розміру,

(MTI, Unitrade, КорпорацІя “Інком”, Квазар-мікро техно, МКС, Сіменс Україна, БМС- консалтинг, S&T Софт-тронік)

ІV. Управління вартістю холдингових структур р ( 2004-2010 р.р.)

- Підвищенням вимог власників щодо зростання вартості бізнесу, розширення масштабів бізнесу, покращення структури власності та підвищення ефективності управління.

- Зміна структури власності, реприватизація, пов’язана із зміною політичних та бізнесових преференцій

- Сфокусованість інвестування та структурування профільних активів

- Чіткий розподіл функцій учасників холдингу та їх вкладу в зростання вартості холдингу

- Покращення структури власності, спрямованість на досягнення генеральних цілей груп

- Розширення масштабів бізнесу, побудова потужних мережених груп

- Оптимізація стратегічного портфелю холдингів-конгломератів

- Комбінування концепцій управління процесами і проектами в оперативному управлінні компанії

- Внутр./зовнішні інвестори, кредитори

- Керівництво підприємств

- Асоціації, спілки, союзи

- Консультанти, аналітики

- Злиття та поглинання фірм в рамках галузі чи єдиного технологічного циклу

- Реструктуризація/рекомбінація групи підприємств

- Створення нових холдингових структур на основі майнових вкладень власників

- Продаж/ліквідація/виведення активів та окремих суб’єктів господарювання

- Викуп за борговими зобов’язаннями (банкрутство, поглинання)

- Міжфірмова тендерна угода

- Велика кількість угод злиття та поглинання на ринку телекомунікацій (УМЗ-МТС, Київстар)

- Співпраця з іноземними інвесторами (Софтлайн, Квазар, БМС),

- Активна присутність міжнародних холдингів (Microsoft, Terrasoft, Іntegra, Apple, IDC, Cisco, Oracle),

- Заходження в галузь ІТК великих конгломератів з неспорідненими ринками продукції (System Capital Management)

На початку 2012 р. ми можемо діагностувати початок нового, V етапу «Стратегічної оптимізації холдингів», який за нашими прогнозами триватиме до 2015 р. Макроекономічними факторами, які визначатимуть вектор розвитку ІКТ-холдингів, експерти визначають підвищення рівня антропоцентричної свідомості суспільства, розвиток інтелектуальної діяльності, підвищення технологічного рівня виробництва та поширення сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій [1].

Так, якщо у 2011 р. обсяг експорту інформаційно-комунікаційних послуг з України склав близько 8 млрд. грн., то, за оцінками експертів, може подвоїтись протягом 2012 року. У цій сфері працює близько 2 тис. компаній, чий загальний валовий дохід становить більше 12 млрд. грн. Кількість висококваліфікованих фахівців, зайнятих у галузі, становить 150–200 тис. чол. Навіть за несприятливих економічних умов протягом 2010–2011 рр. українська IКТ-індустрія показала темпи зростання на рівні 32% [2].

З метою створення сприятливих умов для розвитку інформаційно-комунікаційної індустрії в Україні, з 2013 р. Уряд України надав ряд преференцій ІТ-підприємствам на постійній умові, а саме: знижені ставки податку на прибуток, податку з доходів, єдиного соціального внеску до 5%, повне звільнення від сплати ПДВ. Також з 2013 р. ІТ-компанії, розташовані на території індустріальних парків та бізнес-інкубаторів, звільняються від сплати ввізних мит на обладнання та витрат на обов’язкову фінансову участь в інфраструктурі населених пунктів при будівництві власних об’єктів [3]. Таким чином, інтелектуальний капітал, накопичений українськими ІКТ-холдингами, дозволить Україні претендувати на одне із провідних місць в десятці світових виробників високотехнологічних продуктів.

В результаті проведених досліджень автором зроблені висновки про значимість українських холдингів ІКТ-галузі в економіці України, визначені напрямки їх подальшого розвитку. В той же час вивчення проблем гармонізації розвитку холдингових структур в Україні вимагає подальшого дослідження.

Список використаних джерел:

1. Бутнік-Сіверський О. Б. Доповідь на парламентських слуханнях «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення»: стенограма засідання Верхов. Ради Укр. (рукопис). – 2011. – 14 груд.

2. Тігіпко С. Л. Доповідь на парламентських слуханнях «Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення»: стенограма засідання Верхов. Ради Укр. (рукопис). – 2011. – 14 груд.

3. Доповідь про стан та розвиток інформатизації в Україні за 2011 рік. Сайт «Законодавство України» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – К., 2011. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0005120-09&test=4/UMfPEGznhhxPk.ZiTCXiquHdlhssFggkRbI1c