VIII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины» (29-30 ноября 2012 г.)

Найдіна К.І.

Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національній економічний університет імені В. Гетьмана», м. Сімферополь

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ АР КРИМ

Кримський регіон, незважаючи на свій значний курортний і туристичний потенціал, займає скромне місце на світовому ринку туристичних послуг. На долю півострова припадає менше половини відсотка від загального обсягу таких послуг, в той час як туризм, історія розвитку якого в АР Крим налічує більше 100 років, може і повинен стати пріоритетним напрямом в економіці регіону, як сфера міжнародного бізнесу.

АР Крим необхідно популяризувати галузь туризму постійно для всесвітньої популярності, а також для отримання коштів шляхом залучення інвестицій і державної підтримки на її розвиток. Проведення заходів та виставок в інших країнах, з метою залучення нових туристів з-за кордону. Формування позитивного іміджу Криму як курорту з великим рекреаційним потенціалом, є однією з основних задач.

Стратегічна мета півострову – формування конкурентоспроможного на світовому і національному рівнях туристичного продукту на основі ефективного використання наявного рекреаційного потенціалу Криму, модернізації та реконструкції існуючої матеріально-технічної бази санаторно-курортної, лікувально-реабілітаційної, оздоровчої і туристичної інфраструктури.

При формуванні стратегічної мети в туризмі, важливим фактором є стратегічний і конкурентоспроможний аналіз. Вони дозволяють визначити зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на розвиток туризму, пріоритети туризму в цілому, оцінити конкурентоспроможність в регіоні в цілому, з подальшому створенню конкурентної стратегії.

З використанням SWOT – аналізу визначено фактори зовнішнього і внутрішнього середовища для розвитку туризму АР Крим. Сила їх впливу і їх комбінування визначають конкурентоспроможність регіональних тур продуктів на зовнішніх ринках. Виявлені сильні сторони і зовнішні можливості закладаються в основу конкурентної стратегії розвитку туризму в регіоні та реалізуються через перелік заходів, спрямованих на їх використання та посилення. На базі цих факторів пропонуються диференційовані продуктові стратегії в сфері туризму. Слабкі сторони і зовнішні негаразди розглядаються в якості обмежень для розвитку туризму.

Розглянемо докладніше зовнішні і внутрішні фактори розвитку туризму в АР Крим (табл. 1).

Таблиця 1. SWOT – аналіз туристичної галузі АР Крим

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Значний природно-географічний потенціал, наявність заповідників, заказників, природних пам ’ яток.

2. Наявність історичної, культурної спадщини, археологічні городища.

3. Можливість проведення виставок, семінарів і тематичних конференцій з розвитку туризму.

4. Наявність громадських і комерційних організацій, які можуть сприяти розвитку туризму.

5. Проведення масових заходів розважального, пізнавального, ділового напряму, організацію родієвого туризму.

6. Реалізація спільних проектів з іншими областями України та інших країн.

7. Підвищення конкурентоспроможності туристичної індустрії шляхом проведення спрямованої державної політики.

8. Освітній потенціал в галузі туризму.

9. Порівняно розвинена транспортна інфраструктура.

1. Слабий розвиток туристичної індустрії.

2. Відсутність постійного контролю з боку державного органу регулюючого дану галузь.

3. Слабке просування туристичного продукту Криму на внутрішньому і міжнародному рівні.

4. Недостатньо кваліфікований персонал.

5. Невідповідність ціни та якості послуг.

6. Існуюче об ’ єднання туроператорів не дозволяє ефективно координувати спільні зусилля з розвитку туризму в республіці.

7. Велика кількість підприємств, які не сплачують податки.

8. Недостатній рівень використання рекреаційного потенціалу Криму.

9. Нерівномірний розподіл туристичного навантаження в Криму.

10. Відсутність гарантій безпеки туристів та задовільно сервісу.

ЗОВНІШНІ НЕСПРИЯТЛИВІ ФАКТОРИ

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

1. Недосконалість нормативно-правової бази та системи правового регулювання в сфері розвитку туризму.

2. Правові ризики, пов’зані з ускладненням виділення земельних ділянок під забудову та реалізацію інвестиційних проектів.

3. Погіршення екологічної обстановки в Криму.

4. Посилення виїзного туризму в сусідні регіони і закордон.

5. Зниження платоспроможного попиту населення.

1. Потенціал використовується в недостатній мірі.

2. Збільшення туристичного потоку з інших областей України та ближнього зарубіжжя.

3. Організація програм навчання місцевого населення.

4. Здійснення в повній мірі підтримки розвитку туризму.

5. Участь в міжнародних туристичних проектах.

6. Наявність тісного взаємозв’язку між владою і суспільством.

7. Розвиток нових видів туризму, популяризація вже існуючих видів.

Порівнюючи сильні сторони і загрози, можна оцінити потенціал стратегічних переваг туристичної галузі АР Крим і її здатність протистояти зовнішнім загрозам.

Для посилення конкурентоспроможності Криму необхідно реально оцінити потенційний ринок туристичних послуг республіці, розробити і почати реалізовувати програму активного просування місцевих тур продуктів, відпрацювати принципи і механізми державної підтримки і підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Криму. Незважаючи на загострення конкуренції з боку інших туристських регіонів України, посилення виїзного туризму в сусідні регіони і закордон у зв ’ язку з низьким рівнем наданих послуг і високими цінами на них. Значний природний, історіко –культурний та рекреаційний потенціал, інтерес до проведення виставок, семінарів дозволяє туристичному комплексу Криму розвивати ряд напрямів туристичної галузі (діловий, рекреаційний, історійко – культурний, спортивний туризм).

Аналіз існуючих проблем призвів до підсумку, що розвитку туристичної галузі в Криму необхідний значний поштовх. Це повинна бути цільова програма, яка допоможе в більш короткі терміни вийти на високий рівень. Така програма була створена в 2011 році, вона носить назву Стратегії, за якою до 2020 року планується вивести туристичну галузь Криму на новий рівень. Основною метою даної Стратегії є розвиток Криму та досягнення стійкого зростання рівня і якості життя кримчан на основі збалансованої соціально-економічної системи інноваційного типу, яка гарантує екологічну безпеку, динамічний розвиток економіки і реалізацію стратегічних інтересів України в Чорноморському регіоні. Стратегічним пріоритетом в туристсько-рекреаційному комплексі є модернізація санаторно-курортного і туристичного сектора АР Крим. Вона має на меті створення конкурентоспроможної високоефективної туристично-рекреаційної галузі загальнодержавного та міжнародного значення, відновлення статусу Криму як сучасного санаторно-курортного і туристичного господарського комплексу.

Для реалізації Стратегії в рекреаційному напрямку, була створена Програма розвитку та реформування рекреаційного комплексу АР Крим на 2012-2013 роки. Основною метою є подолання кризових тенденцій в галузі, формування передумов для створення конкурентоспроможного, цілорічного рекреаційного комплексу в якості основного сектора утворюючого бюджет республіці та забезпечення на цій основі комплексного розвитку курортних регіонів за умови збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини. У рамках Програми в Криму будуть створені Кримський альянс асоціацій туристичної індустрії, вузькоспеціалізовані туристичні асоціації, туристичні інформаційні центри.

Реалізація Програми дала вже видимий результат, який оцінили не тільки експерти, а й безпосередньо гості і жителі Криму. Змінюється інфраструктура, податковою службою створюються сприятливі умови для ведення малого та середнього бізнесу, налагоджується втрачений зв ’я зок між органами місцевої влади та жителями півострова для досягнення спільних цілей у розвитку АР Крим.