VIII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины» (29-30 ноября 2012 г.)

Василик І.І.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут економіки і управління, Україна

СПОЖИВЧІ ЯКОСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Стрімкий попит на інформацію зумовив те, що сучасна технологія обробки інформації здійснюється з застосуванням досить широкого спектра інформаційних систем. З технічної точки зору інформаційна система – це набір взаємозалежних компонентів, які збирають, обробляють, зберігають і розподіляють інформацію, з метою підтримання процесу прийняття управлінських рішень і управління організацією в цілому [1, с. 9].

Однією з основних властивостей інформаційної системи є її подільність , тобто декомпозиція системи на самостійні частини, кожна з яких може розглядатися як самостійна підсистема.

В інформаційній системі управління існує три основні процеси обробки інформації , яка необхідна для прийняття рішень, управління, аналізу проблем і ство­рення нових виробів чи послуг, – це введення, обробка і вивід (рис. 1).

Процеси обробки інформації в інформаційній системі управління

Рис. 1. Процеси обробки інформації в інформаційній системі управління

У процесі введення фіксуються чи збираються неперевірені відомості всередині організації чи із зовнішнього оточен­ня. У процесі обробки цей сирий матеріал перетворюється в більш значиму форму. На стадії виводу оброблені дані передаються пер­соналу чи процесам, де вони будуть використовуватися. Інфор­маційні системи управління також мають потребу у зворотно­му зв’язку, який складається з оброблених даних, що поверта­ються. Вони потрібні як допоміжні засоби в оцінці чи виправленні оброблених даних.

Призначення інформаційної системи полягає в описанні економічного об’єкта, його станів, взаємодій, що виражаються через економічні показники. Вона покликана своєчасно подавати вищому рівню управління необхідну, повну і достатню інформацію для прийняття управлінських рішень, якість котрих забезпечує ефективну діяльність об’єкта управління [2, с. 17].

Інформаційні системи допомагають менеджерам різних рівнів вирішувати такі завдання:

– значно ширше використовувати математичні методи в економіці;

– пропонувати ефективні методи вирішення економічних завдань;

– розробляти окремі проектні рішення;

– створювати математичні і фізичні моделі досліджуваної системи та її елементів;

– приєднуватися до єдиного інформаційного простору.

Відповідно до поставлених завдань метою створення інформаційних систем є: у обме­жено короткі терміни створити систему обробки даних, яка має задані споживні якості [3, с. 15]. До них належать: функціональна повно­та, своєчасність, функціональна надійність, адаптивна надійність, економічна ефективність, можливість інтеграції з електронним документообігом (рис. 2).

Споживчі якості інформаційної системи

Рис. 2. Споживчі якості інформаційної системи

Функціональна повнота – це властивість інформаційної сис­теми, яка характеризує рівень автоматизації управлінських робіт.

Коефіцієнт функціональної повноти визначається:

Формула (1)

де П а – показники, одержані автоматично;

П о – загальна кіль­кість показників.

Своєчасність є властивістю інформаційної системи, що харак­теризує можливість одержання апаратом керівництва необхідної інформації.

Коефіцієнт своєчасності визначається:

Формула (2)

де ? П а – кількість показників, одержаних із затримкою щодо планового терміну подання.

Функціональна надійність – це властивість інформаційної системи виконувати свої функції з обробки даних. Вона являє собою сукупність надійностей програмного, інформаційного та технічного забезпечення.

Адаптивна надійність – це властивість інформаційної систе­ми виконувати свої функції, якщо вони змінюються в межах умов розвитку системи керування об’єкта впродовж заданого проміжку часу.

Економічна ефективність інформаційної системи виявляється в поліпшенні економічних результатів функціонування об’єкта внаслідок впровадження інформаційної системи.

Можливість інтеграції з електронним документообігом – реалізація функції документообігу в системі чи можливість інтеграції із зовнішньою системою документообігу [4, с. 16].

Список використаних джерел:

1. Інформаційні системи в менеджменті / [ Батюк А. Є., Двуліт З. П., Обельовська К. М. та ін.] – Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр « ІНТЕЛЕКТ+ » Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2004. – 520 с.

2. Новаківський І. І. Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід: навч . посіб . / І. І. Новаківський , І. І. Грибик . – Львів: Вид-во Нац. унів-ту «Львівська політехніка», 2007. – 196 с.

3. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: навч . п осіб . / А. М. Береза. – 2-ге вид., перероб. і доп . – К.: КНЕУ, 2001. – 214 с.

4. Тришанков Л. В. Записки руководителю , который думает компьютеризировать свой бізнес / Л. В. Тришанков // Економика и прогнозирование . – 2005. – № 5.