VIII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины» (29-30 ноября 2012 г.)

Борзенко В.М.

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

У сучасних умовах розвитку економіки України ефективність суб’єктів господарювання залежить від внутрішніх та зовнішніх економічних процесів та набуває значних змін. З метою стабільного функціонування промислове об’єднання, структура якого містить підприємства, може використати основи міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, фінансовий аналіз діяльності підприємств та об’єднання для підвищення ефективності фінансових потоків та результатів діяльності.

В економічній літературі розгляду таких питань з метою оцінки досягнутих результатів підприємства приділено достатньо уваги. Наслідком досліджень І. В. Сіменко [ 1, с. 80 ], Р. І. Балашової [2, с. 350–360] та В. М. Лехан [3, с. 71–74] є висновок, що аналіз фінансового стану підприємства показує, які напрями є перспективними для розвитку, дає можливість визначити найбільш важливі заходи для своєчасного виявлення і усунення недоліків. Автори цих досліджень узагальнюють, що теоретичні основи методології проведення загального аналізу фінансового стану, в тому числі й фінансових потоків підприємства, включають аналіз майнового і фінансового стану: оцінку фінансової стійкості, аналіз активів, ділової активності, запасу фінансової стійкості (зони безпеки), плато- і кредитоспроможності, рентабельності підприємства. Цей висновок підтверджують і польські вчені С. Вілімовська та С. Шталтер [4, с. 5–8; 101–113].

Направленість досліджень визначається тим, що позитивний фінансовий стан характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємостосунками з іншими юридичними і фізичними суб’єктами діяльності. Розглядаючи ці питання на рівні зіставлень доходів і витрат підприємства, розробки методів аналізу, можна зазначити, що вони актуальні й для управління підприємствами в складі промислових об’єднань .

Одночасно доцільно підкреслити використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку д ля ефективної реалізації економічного управління фінансовими потоками як захід, передбачений законодавством.

Необхідність трансформації даних первинних документів у форму аналітичних таблиць фінансових потоків, підтверджує економічну залежність та оптимальність взаємних зв’язків між такими основними елементами виробництва, як обсяг випуску продукції, фінансові ресурси, витрати, ціна, виручка, прибуток (або збиток).

Обґрунтування необхідних для управління методів доцільно здійснювати залежно від типу підприємства та ступеню його участі в промисловому об’єднанні, можливостей освоїти ці методи, розвиненості персоналу управління і оснащеності технічними засобами (рис. 1):

Чинники, що формують особливості фінансових потоків промислових підприємств та їх об ’єднань

Рис.1 . Чинники, що формують особливості фінансових потоків промислових підприємств та їх об ’єднань

Складання виробничої програми, здійснення аналізу обсягів реалізації та їх прогнозування за результатами реального надходження грошових коштів забезпечується моніторингом за дотриманням параметрів продуктової програми.

Рух грошових потоків є важливою для управління і прийняття рішень інформацією. Можна виділити основні напрями використання інформації на основі аналізу грошових потоків по сферах діяльності підприємства: операційній, інвестиційній, фінансовій. Китайські вчені Чін Хсіанг Чанг , Кам С. Чанг , Ханг-Джай Фунг в науковому дослідженні впливу грошової маси на реальний обсяг виробництва підкреслюють «необхідність фільтрування очікуваного компонента грошової маси [5, с. 35]» .

Основною метою такого розділення є виявлення того, з яких джерел отримані грошові кошти за відповідний період діяльності: від основної діяльності по виробництву і реалізації продукції, реалізації активів підприємства, або унаслідок емісії акцій і залучення кредитів.

Результатом дослідження є висновок, що для забезпечення оптимального руху фінансових потоків необхідно враховувати такі особливості: аналіз платоспроможності підприємства і його інвестиційного потенціалу проводиться на основі групування всіх грошових потоків по напрямам його діяльності: від поточної операційної, інвестиційної та фінансової; використання необхідного інструментарію, до якого належать міжнародні стандарти, фінансовий аналіз, математичні та інші методи, з метою мінімізації зустрічних потоків в межах об’єднання .

Список використаних джерел:

1. Сіменко І. В. Якість систем управління підприємствами: методологія, організація, практика: монографія / І. В. Сіменко . – Донецьк: ДонНУЕТ , 2009. – 394 с.

2. Балашова Р. І. Управління собівартістю туристичного підприємства з використанням інформаційних технологій / Р. І. Балашова , В. М. Лехан // Наук. вісн . ЧТЕІ КНТУ. – 2005. – Вип. IV: Екон . науки. – Ч.III. – С.350–360.

3. Лехан В. М. Формування облікової політики підприємства / Р. І. Балашова , В. М. Лехан // Менеджер. – 2001. – № 2 (14). – С. 71–74.

4. Metody i narzedzia finansovej oceny przedsiebiorstwa і zarzadzania finansami / pod red. n aukova Z. Wilimowskiej , S. Stadtherra . – Wroclaw: Ofiicina wzdawnicya Politechiki Wroclawskiej, 2007. – 200 s.

5. Effekt of money supply on real output and price in China / Chin-Hsiang Chang, Kam C. Chan, Hung-Gay Fung // China &Word Economy. – 2009. – Т. 17. – №2. – P. 35–45.