VIII Международная научно-практическая конференция «Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины» (29-30 ноября 2012 г.)

К. е. н. Макарюк О. В., Москаленко Б. А.

Сумський державний університет, Україна

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

На сучасному етапі розвитку економіки України, в умовах політичної нестабільності, песимістичних очікувань другої хвилі економічної кризи та девальвації національної валюти особливої уваги вимагає дослідження управління інвестиційними процесами, що є основою для майбутнього розвитку реального сектору економіки.

Згідно Євдокимова Ф. І., поняття «потенціал» слід розглядати як набір потужностей у якому-небудь їх співвідношенні.

Деякі вчені, такі як Гранберг А. Г., Губанова Е. С., інвестиційний потенціал ототожнюють з поняттями «ресурсний потенціал» та «фінансовий потенціал». На нашу думку, таке ототожнення не є доречним, адже інвестиційний потенціал має включати ресурсний і фінансовий, але цим не обмежуватись. До складу інвестиційного потенціалу доцільно віднести також технічний, споживчий, інфраструктурний, інноваційний, трудовий, фінансовий, інтелектуальний та інші.

Таким чином, інвестиційний потенціал визначаємо як кількісну характеристику об’єктивної можливості залучення інвестицій певним суб’єктом інвестиційного процесу на певний момент часу за визначених економічних умов. З цього слідує, що при дослідженні інвестиційного потенціалу національного господарства необхідно враховувати основні макроекономічні показники: реальний ВВП на душу, інфляцію, рівень безробіття тощо.

Дослідження факторів формування інвестиційного потенціалу має здійснюватися в двох напрямках: з точки зору напрямку впливу та з точки зору джерела виникнення.

На прикладі окремо взятого регіону дослідимо класифікацію факторів впливу на його інвестиційний потенціал. За напрямком впливу фактори доцільно розглядати у двох аспектах: фактори, що впливають на формування інвестиційних потреб суб’єкта та фактори, що впливають на нагромадження інвестиційних ресурсів, за джерелом впливу – внутрішні та зовнішні (рис. 1).

Класифікація факторів впливу на інвестиційний потенціал регіону

Рис . 1 . Класифікація факторів впливу на інвестиційний потенціал регіону

До факторів впливу на формування інвестиційних потреб регіону слід віднести: ресурсний і промисловий потенціал регіону, кількість і структура населення, ВРП, рівень безробіття в регіоні, загальний індекс промислового виробництва тощо.

До факторів впливу на нагромадження інвестиційних ресурсів відносимо: рівень життя населення (в порівнянні із середнім по країні в цілому), рівень інфляції в країні, узагальнений рівень рентабельності підприємств регіону, наявність підприємств державної форми власності та їх місце в державній інвестиційній політиці, стан розвитку перерозподільних інститутів (банків та парабанківського сектору).

З точки зору джерела виникнення фактори, що впливають на інвестиційний потенціал регіону поділяємо на внутрішні та зовнішні. До групи внутрішніх факторів відносимо: ресурсний потенціал регіону (людські, сировинні, техніко-технологічні ресурси, наявність інфраструктури тощо), наявність ринків збуту продукції та послуг, рівень конкуренції, ступінь доступу іноземного капіталу та обсяги його присутності в регіоні, напрямки та пріоритети розвитку, встановлені регіональною владою для економічних суб’єктів регіону.

До зовнішніх факторів слід віднести: стан, структура та тенденції валових заощаджень в економіці країни, інфляційні очікування населення, рівень довіри власників інвестиційних ресурсів до банківського сектору країни, розвиток нормативно-правової бази інвестиційної діяльності, прозорість інституційної складової ведення бізнесу тощо.

Таким чином, інвестиційний потенціал – кількісна характеристику об’єктивної можливості залучення інвестицій певним суб’єктом інвестиційного процесу на певний момент часу за визначених економічних умов.

Нами було запропоновано класифікувати фактори інвестиційного потенціалу точки зору напрямку впливу (фактори впливу на нагромадження інвестиційних ресурсів і на формування інвестиційних потреб) та джерела виникнення (внутрішні і зовнішні).