V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

Гладкова А. О., Молчанова В. В., Міхальова К. В.

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

МАКРОАСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Постановка проблеми. В умовах проведення в Україні державно-правових реформ, особливої актуальності набуває проблема підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічного розвитку, дослідження принципів, інструментів управління й стратегічного планування на державному рівні досліджували Б. Адамов , О. Амоша , В. Вакуленко, З. Васильєва, А. Гранберг , О. Лук’ янченко , Д. Львов, А. Мельник та інші.

Мета дослідження Огляд та аналіз існуючого стану основних проблем та перспектив соціально-економічного розвитку України.

Основний матеріал дослідження . На сьогоднішній день Україна досить сильно потерпає від демографічних та економічних проблем, які віддаляють перспективи його мешканців на досягнення високого рівня якості життя. Характерними рисами сучасної політики органів державної влади, у сфері забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку, на жаль, іноді є їх неефективність, непослідовність, недостатня наукова обґрунтованість, незадовільна координація та взаємоузгодженість дій. Це, у свою чергу, викликано недостатнім нормативно-правовим, організаційним, науково-методичним, інформаційно-аналітичним та ресурсним забезпечення

Зробимо короткий аналіз загальних соціально-економічних показників за період 2012–2013рр .

1) Демографічна ситуація . За даним державної статистики України чисельність наявного населення в Україні на 1 квітня 2013р. становила 45513,0 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2013р. чисельність населення зменшилася на 40,1 тис. осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 3,6 особи.

2) Промисловість . У січні–квітні 2013р. порівняно з відповідним періодом 2012р. індекс промислової продукції становив 95,8%.

3) Сільське господарство. І ндекс обсягу сільськогосподарського виробництва – 105,1%;

4) Будівельна діяльність. І ндекс будівельної продукції становить 83,8% (підприємствами України у січні–квітні 2013р виконано будівельних робіт на суму 13,7 млрд. грн.) ;

5) Зовнішньоекономічна діяльність . Обсяг експорту товарів та послуг за I квартал 2013р. становив 19199,0 млн. дол. США, імпорт – 19324,8 млн. дол.;

6) Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін(індекс інфляції) за 2013р. становив 100,1% (у відповідному періоді попереднього року – 100,7%) [1].

Якщо порівняти основні соціально-економічні показники України та країн СНД (рис. 1), то побачимо, що Україна відстає по деяким показникам і немає поки шансу конкурувати з країнами Європи.

Рис. 1. Основні соціально-економічні показники країн СНД у 2012–2013 роках

(Джерело: [1])

Слід помітити, що для збалансованого розвитку держави важливими умовами є інтеграція сил державної влади, органів місцевого самоврядування громадських організацій та наукових установ.

Проаналізувавши наведені вище визначення, можна зробити висновок, що соціально-економічний розвиток держави – це комплекс заходів щодо реалізації довгострокових завдань соціально-економічного розвитку, здійснюваний виконавчими органами влади, метою якого є визначення стратегії розвитку держави та контроль за їх виконанням.

  Висновки. Реалізація стратегічної ефективної програми соціально-економічного розвитк у України дозволить досягти нового, більш високого рівня розвитку, що стане основою для росту добробуту жителів, стабілізації демографічної ситуації, збільшення тривалості життя, забезпечення стійкого зростання економічного потенціалу держави не тільки за рахунок інвестицій, але й унаслідок активізації людського фактора, розвитку інституцій демократичного суспільства в Україні.

Список використаних джерел:

1. Статистичні дані за соціально-економічним становищем України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua

2. Атаманчук Г. В. Демократизм и эффективность советского государственного управления ( методологические аспекты ) / Г. В. Атаманчук // Пробл . партий . и гос . строительства . – 1981. – С. 38–39.

3. Бабкіна О. В. Політологія : навч . посіб . / О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко . – К.: ВЦ , 2006. – 568 c.

4. Європейська хартія місцевого самоврядування вiд 15.10.85р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www . zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws