«Качество экономического развития - 2013». Поступившие работы

1.      Мировая доктрина устойчивого развития: макро- и микроаспекты.

Волошина А. Ю. ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПОТЕНЦИАЛ МЕГАСАЙЕНС-ЦЕНТРОВ

Гейко Л. М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Гладкова А. О., Молчанова В. В., Міхальова К. В. МАКРОАСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Дмитерко М. О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР –ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Жемерикина Е. Б. ПОТЕНЦИАЛ КЛАСТЕРНЫХ ОЭЗ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Зубар І. В., Скорук О. П. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

Кухарская Н. А. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ

Михалёва Е. В., Нагорская Н. Н., Яловая А. Ю. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Петренко В. А. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТСЬКІ ПОСЛУГИ: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Солоха Д. В., Бєлякова О. В. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ – ПОТРЕБА ФОРМУВАННЯ ТА ВИМІРУ

2.      Экологическая безопасность экономического роста.

Бергаль Е. В. ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Кривенко С. В. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Лізогуб Р. П. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГІРНИЧО-ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ПО ОБ’ЄКТАХ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА

Насрутдинова Л. С. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Обнявко Т. С. ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНСЬКОГО ВПК

Чирков С. О. ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

3.      Современные энергосберегающие технологии.

Саченко А. О., Солодовник А. В. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОНОМНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

4.      Маркетинг инноваций в постиндустриальном обществе.

Галкина М. И. РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Кузнецов Б. Л., Загитов И. Л. ПРОЕКТНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Пилипів І. І. ЗАХОДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ТЕКСТИЛьНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Сидоренко І. В. МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Шемяков О. Д. ПРО СТАН РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

5.      Предпринимательство и эффективность малого бизнеса.

Вольська О. М. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Дмитриева И. Н., Дмитриева М. Н. «ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ» НА ПОЛЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

Коваленко Л. А. ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Тюплина И. А., Гончарова Е. С. МАЛЫЙ БИЗНЕС В МОНОГОРОДЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

6.      Проблемы оздоровления АПК.

Воронянська О. В. ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ЯКІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Гончарова Н. З. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СКОТОВОДСТВА СМОЛЕНЩИНЫ

Гончарова Н. З., Тарасова О. Б., Миренкова Г. В. АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

М'ягкий С. В. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ

Обозна А. О., Крючковська Т. О. ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА
АГРОПРОДОВОЛЬЧУ СФЕРУ УКРАЇНИ

Табенська О. І. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА

7.      Развитие финансовых рынков: отечественный и зарубежный опыт.

Григорчук І. А., Кострач Л. М. ОБОВ’ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Діденко І. С. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОН’ЮНКТУРИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА МЕХАНІЗМУ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ НА НИХ

Максимчук Р. Ф. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У СВІТІ

Поліщук О. А., Лейміч Д. С ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Сиротюк Ю. В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ТА КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

8.      Корпоративное управление.

Горшечникова Д. М. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ И В США: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Жежуха В. Й. ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Могилевська О. Ю. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Посохов І. М. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ Т. ҐУДЗЬ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ КОРПОРАЦІЙ

9.      Современные требования к качеству финансовых услуг.

Водолазська О. А. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДБОРУ СТРАХОВИХ
КОМПАНІЙ-ПАРТНЕРІВ

Голинська О. В. УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Марзак І. М. ДО ПИТАНЬ МЕТОДИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

Семічастна О. Б. АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ, ЩО ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

10. Мировой финансовый кризис: глобальные и локальные аспекты.

Снопенко М. Г. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ТА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ярошко О. З. ГРУПОВИЙ КРЕДИТ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ДО ЇЇ КЛЮЧОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

11.  Коммуникативные методики преподавания в ВУЗах.

Паламарчук Л. Б. КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ

Фирсова Е. Ю. СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ