V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

К. держ. упр. Голинська О. В.

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління  при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Звертаючись до терміну «Індикативне планування» (від лат. Indicator – вказівник) у Великому економічному словнику під редакцією А. Б. Борисова, ми знаходимо його досить стисле визначення як «планування, що орієнтує на державному рівні» [1, c. 254]. Загалом, з огляду на досить незначну сучасну теоретичну базу, я можу сформулювати вихідне положення управлінської сутності індикативних планів. Вони здебільшого представляють собою своєрідні плани-прогнози. З точки зору державного управління у сфері економічного розвитку, зазначу також, що вони складаються з метою орієнтації у розробці планів розвитку суб’єктів управління. Розробниками індикативних планів є державні органи влади, а їх метою є декларування бачення останніми економічного майбутнього системи управління в цілому.

Між тим, індикативне планування здатне стати основним робочим інструментом з реалізації цілей, поставлених у стратегічному плані розвитку держави. Його особлива цінність полягає в можливостях врахування конкретних умов економічної та соціально-політичної ситуації. Іншими словами, індикативне планування – це не що інше, як процес формування системи параметрів (індикаторів), що характеризують бажані стан і розвиток економіки країни. Ці індикатори, на відміну від декларативних параметрів стратегічного плану, носять більш «приземлений» характер, відповідають дійсному стану державної соціально-економічної політики та по суті є реальними малими кроками до стратегічної мети. Досягнення зазначених індикаторів пов’язане зі становлення системи заходів державного впливу на соціальні та економічні процеси в державі.

Досвід ряду високорозвинених країн свідчить, що індикативне планування (ІП) в умовах ринкової економіки оперує насамперед, параметрами макроекономічного ряду [2, c. 17–19]. Там воно розглядається як основний компонент в системі державного управління економікою, його використання передбачає раціональне поєднання механізмів ринкового саморегулювання та державного регулювання.

Видатний внесок у становлення теорії і практики індикативного планування вніс у 1922–1925 рр. Н. Д. Кондратьєв. Саме на його працях базувалися технології так званих «радянських п’ятирічок» (перша така п’ятирічка стартувала у 1928 році). Проте, з історико-політичних причин його ідеї не отримали реалізації в практиці країн пострадянського простору.

В світову практику господарювання індикативна форма планування увійшла на гребені економічної кризи 1929–1933 року, коли ринковий механізм почав втрачати здатність утримувати процеси відтворення в раціональних пропорціях і забезпечувати стабільний, збалансований розвиток економіки. Індикативні плани розглядалися урядами як засіб, за допомогою якого можливо подолати кризові явища в економіці.

Перші індикативні плани носили обмежений характер, вони охоплювали переважно бюджетно-податкову політику. Вже з середини 40-х років ХХ століття вченими відзначені ознаки індикативного плану:

-   план формується в результаті свідомої, координуючої діяльності держави спільно з усіма зацікавленими сторонами (агентами);

-   прийняття плану шляхом широкого і вільного обговорення передбачає проте дотримання принципу пріоритету рішень, відповідних інтересам всього суспільства, а не окремих агентів на шкоду загальнодержавним інтересам;

-   цілі плану та заходи з їх досягнення повинні бути обрані таким чином, щоб забезпечувалася максимальна ефективність використання ресурсів;

-   план повинен бути збалансований по всіх ресурсах.

Відразу після другої світової війни індикативне планування отримало особливо активне поширення і пройшло у своєму розвитку через різні форми. У літературі виділяють три форми ІП, що відрізняються за часом появи і ступенем зрілості механізмів планування – кон'юнктурна, структурна і стратегічна.

Історично першою формою індикативного планування є кон'юнктурна форма. Під терміном «кон'юнктура» тут розуміється сукупність умов і чинників, що визначають соціально-економічну ситуацію. Основна функція даної форми планування полягає в поліпшенні економічної кон'юнктури і забезпеченні збалансованого розвитку економіки шляхом комплексного використання бюджетно-фінансових, грошово-кредитних та інших макрорегуляторів [1, c. 322].

Вважаю, що більш розгорнутою і досконалою формою індикативного планування є структурна форма, яка передбачає розповсюдження планової діяльності на мезо-та мікрорівень національної економіки. Акцент робиться на забезпечення реалізації державної структурної політики щодо окремих регіонів, галузей і секторів економіки шляхом відповідного узгодження планів та інтересів регіонів та держави, шляхом управлінських відносин та ін.

Структурна форма індикативного планування виникає тоді, коли в рамках селективної структурної політики увага звертається на територіальний розріз індикативних планів, і для впливу на ці параметри використовуються механізми пільгових кредитів, податкових пільг та інших заходів державної підтримки у відносинах з регіональними органами управління та підприємствами різних форм власності.

Проте, на мою думку, найдоречнішою в сьогоднішніх умовах прогнозної невизначеності соціально-економічного розвитку є стратегічна форма індикативного планування. Вона передбачає ще більш глибоке узгодження інтересів суб'єктів усіх рівнів національної економіки. Особливістю даної форми є значне розширення часового горизонту індикативних планів і максимальна їх інтеграція з довгостроковою загальнонаціональною економічною політикою. Найважливіша на сьогодні функція цієї форми індикативного планування – концентрація і реалізація стратегічних планів і національних програм і проектів та забезпечення збалансованості динаміки всієї економіки, взаємодії соціально-економічних укладів та управлінських відносин.

Таким чином, індикативне планування здатне стати базою для створення дієвого механізму забезпечення злагоди в суспільстві щодо цілей та орієнтирів соціально-економічного розвитку держави. В межах та у процесі індикативного планування держава здатна у найбільш простий та малоризиковий спосіб впливати на економічний розвиток скоріше за допомогою координації та забезпечення інформацією, ніж шляхом прийняття прямих фіскальних форм і видачі директив.

Список використаних джерел:

1.   Борисов А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с.

2.   Петров А. Н. Индикативное планирование: теория и пути совершенствования / А. Н. Петров, Л. Г. Демидова, С. М. Климов, Г. З. Щербаковский, Н. Г. Ананов. – СПб.: Знание, 2000. – 96 с.