V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

Григорчук І. А., Кострач Л. М.

Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

ОБОВ ’ ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Механізм медичного страхування в Україні перебуває лише на стадії формування, не існує чіткого уявлення про систему медичного страхування, яка має бути прозорою і зрозумілою для громадськості.

Над дослідженням питання становлення і розвитку медичного страхування працювали видатні українські та зарубіжні вчені-економісти, серед них Н. Приказюк, М. Мних, В. Базилевич, О. Солдатенко, Р. Пікус, Л. Рейтман та ін. Однак, незважаючи на всесторонні дослідження проблеми медичного страхування, існує ряд питань, які потребують подальшого опрацювання.

Метою даного дослідження є окреслення основних проблем розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні та визначення основних перспектив його розвитку.

Медичне страхування є одним із видів особистого страхування, що здійснюється на випадок втрати здоров ’ я людини та забезпечує одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів, а також фінансування профілактичних медичних заходів у разі настання страхового випадку [5, c . 145 ] .

Основною проблемою у розвитку медичного страхування в Україні, з однієї сторони є питання управління медичною галуззю, а з іншої – фінансове забезпечення страхової медицини, саме це питання пов’язане з управлінням фінансовими ресурсами, які плануються на утримання охорони здоров’я в бюджетах. Медичне страхування поділяється за формами на обов’язкове медичне страхування та добровільне медичне страхування.

В Україні на теперішній час існує система добровільного медичного страхування. Що стосується обов ’ язкового медичного страхування, то в країні практично відсутній механізм його здійснення, а також передбачено законодавством України, але поки, що не розроблене відповідне нормативне забезпечення для його впровадження [3, c . 54 ] .

Невирішеними питаннями, що дискутуються в науковому середовищі стосовно обов ’ язкового медичного страхування є наступні:

-     медичне страхування як шлях до забезпечення передусім доступності медичної допомоги громадянам незалежно від їх матеріального статку;

-     медичне страхування як державна гарантія;

-     багатоджерельність фінансування медицини, що дасть змогу медичним працівникам отримувати заробітну плату не лише із державного бюджету, а й за рахунок виплат по обов ’ язковому медичному страхуванню;

-     характер та форма участі страхових компаній у системі обов'язкового медичного страхування;

-     роль держави у функціонуванні всієї системи медичного страхування в Україні тощо [4, c . 87 ] .

Для досягнення принципу надання медичної допомоги високого рівня і обсягу, забезпеченої конкретними цільовими джерелами фінансування, необхідно передусім встановити досить високий тариф на обов’язкове медичне страхування, що відповідно спричинить збільшення податкового навантаження. Саме через наявні проблеми фінансового та організаційного характеру питання обов’язкової форми медичного страхування в Україні залишається відкритим і лише у 2015 році планується його введення [2]. Обов’язкове медичне страхування матиме такі переваги, як цільовий характер, незалежність коштів від держави та відокремленість від інших державних коштів [1, с. 83].

Основними позитивними наслідками, що очікуються від введення обов’язкового медичного страхування в Україні перш за все є:

– створення прозорих механізмів фінансових, правових і соціальноекономічних взаємовідносин між лікарнями та пацієнтами;

– розв’язання державою проблеми організації соціально справедливої системи охорони здоров’я;

– надійність планування та рівномірність надання ресурсів на потреби системи охорони здоров’я;

– доступність медичної допомоги для всіх;

– оптимізація використання ресурсів системи охорони здоров’я.

Обов’язкове медичне страхування явно не безхмарно завойовує свої позиції в дослідженнях науковців, на шпальтах преси, сторінках книг, в ефірі телепередач і, найголовніше, в законопроектній діяльності депутатів Верховної Ради України. Водночас ми повинні усвідомити, що адекватної альтернативи такому кроку, враховуючи об’єктивні потреби українського суспільства у поліпшенні стану охорони здоров’я, фактично не існує. Повинні бути об ’ єднані зусилля всіх зацікавлених сторін задля отримання позитивного результату – запровадження обов ’ язкового медичного страхування у нашій державі.

Список використаних джерел:

1. Лукович В. Шляхи впровадження загальнообов ’ язкового державного соціально медичного страхування в Україні / В. Лукович // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 3. – 83 c .

2. Медстрахование сегодня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prostrah.com

3. Приказюк Н. Медичне страхування в Україні: тенденції та перспективи розвитку / Н. Приказюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 104 – 54 c .

4. Рудик В. К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України / В. К. Рудик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 20 12 . – № 113 – 87 c .

5. Шатковський Я. Обов’язкове медичне страхування в Україні: правові проблеми та перспективи їх вирішення / Я. Шатковський // Вісник Львів. ун - ту. Серія юридична. – 2010. – Вип. 46. – 145 с.