V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

Сидоренко І. В.

Чернігівський державний технологічний університет, Україна

МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

Нові умови господарювання потребують вдосконалення та підвищення конкурентоспроможності всіх галузей національної економіки. Інфраструктурні галузі (транспорт, зв’язок, електроенергетика та ін.) є найважливішою складовою виробничого сектора економіки України, ефективність функціонування якого впливає на піднесення та структурні перетворення в економіці, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, підвищення життєвого рівня населення та захисту економічних інтересів країни.

На сьогодні однією зі складових забезпечення динаміки зростання економіки України є впровадження інноваційної моделі розвитку. Саме такий шлях дає можливість нашій країні зберегти і найбільш ефективно використовувати існуючий науково-технічний потенціал для здійснення структурних технологічних змін та зайняти вагоме місце у світовому співтоваристві.

Технологічний розвиток інфраструктурних галузей економіки регіону неможливий без активізації інноваційно-інвестиційних процесів, спрямованих на розробку та впровадження нової техніки та прогресивних технологій.

Одна з основних проблем, що гальмує розвиток економіки України на інноваційній основі, − дефіцит фінансових ресурсів. Забезпечити фінансування інноваційних змін сьогодні неможливо лише через бюджетну систему та банківський сектор. Необхідні активні дії, спрямовані на розвиток небанківських фінансових установ − страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних компаній, здатних мобілізувати значний незадіяний внутрішній інвестиційний потенціал. Тому необхідність у теоретичному обґрунтуванні та формуванні цілісного уявлення відносно фінансування інноваційного розвитку є основою політики держави.

Проблемами інвестиційного забезпечення інноваційного оновлення інфраструктурних галузей займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені: І. Я. Аксьонов, О. О. Бакаєв, С. М. Ілляшенко, В. П. Ільчук, В. В. Ковальов, А. А. Пересада, В. А. Персіанов, А. П. Петров, А. А. Союзов, М. Ф. Трихунков, А. П. Ушаков, Ю. М. Цветов, та ін. Проблеми маркетингового забезпечення інноваційної діяльності (маркетингу інновацій) і розробки інноваційних маркетингових інструментів (маркетингових інновацій) досліджені у працях багатьох науковців, таких, як: Л. В. Балабанова, М. Бейкер, В. В. Божкова, Н. П. Гончарова, А. В. Гриньов, П. Друкер, В. Я. Кардаш, Н. В. Карпенко, Б. Ківі, Ф. Котлер, Р. Г. Купер, Дж. К. Левінсон, Т. С. Максимова, П. Г. Перерва, Т. О. Примак, І. Л. Решетнікова, А. О. Старостіна, О. С. Тєлєтов, Н. І. Чухрай, А. І.   Яковлєв та ін.

Аналіз літературних джерел, досліджень та розробок показує, що залишаються не вирішеними питання щодо процесу впровадження концепції інноваційного маркетингу в діяльність підприємств виробничої інфраструктури з метою посилення ринкових позицій і завоювання лідерства на ринку.

Технологічний розвиток виробничої інфраструктури регіону повинен здійснюватись на нових розробках вітчизняної науки. Тому перехід на інноваційну модель розвитку потребує створення сприятливих умов для залучення додаткових коштів як від іноземних, так і вітчизняних інвесторів на реалізацію інноваційних проектів і програм.

Орієнтація на закупівлю зарубіжної техніки та технології – це шлях на гальмування власних розробок, що може призвести до технологічного відставання галузей виробничої інфраструктури від провідних країн світу [1].

В даний час інновації є активною ланкою всіх сфер життєдіяльності суспільства. Неможливо уявити сучасний світ без як вже здійснилися інновацій та стали звичними, так і без майбутніх, сприяють подальшої еволюції. Більшість вчених сходяться на думці, що інновації перетворилися на основну рушійну силу економічного і соціального розвитку [2].

Одним із практичних способів реалізації інновацій є комплексне застосування концепцій маркетингу при їх розробці та впровадження у практичні сфери застосування

Під маркетингом інновацій слід розуміти діяльність, спрямовану на пошук нових сфер і способів використання потенціалу підприємства виробничої інфраструктури, розроблення на цій основі нових товарів і послуг та технологій і їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним, ніж конкуренти, способом, отримання за рахунок цього прибутку та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку

Найбільш важливими видами інноваційного маркетингу є стратегічна і оперативна його складові. Основна мета стратегічного інноваційного маркетингу полягає в розробці стратегії проникнення нововведення на ринок. Тому в основу стратегічних маркетингових досліджень закладається аналіз кон'юнктури ринку з наступною розробкою сегментів ринку, організацією і формуванням попиту, моделюванням поведінки споживача.

На етапі оперативного маркетингу розробляються конкретні форми реалізації вибраної інноваційної стратегії [3].

Обґрунтоване і коректне застосування передових методів маркетингу дозволяє формувати і виробляти інноваційні, конкурентоздатні, ринково адекватну техніку і технологію, послуги і т. ін.

При здійсненні інноваційної діяльності важливу роль відіграє вибір принципів реалізації маркетингових заходів. Можна ідентифікувати такі основні принципи маркетингу інновацій:

1) націленість на досягнення кінцевого практичного результату інновації;

2) захоплення певної частки ринку відповідно до довгострокової мети, яка поставлена перед інноваційним проектом;

3) інтеграція дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в систему менеджменту підприємства;

4) орієнтація на довгострокову перспективу, що вимагає ретельної уваги до прогнозних досліджень, розроблення на їх основі інновацій, що забезпечують високопродуктивну господарську діяльність;

5) застосування взаємозалежних і взаємоузгоджених стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних споживачів інновації з одночасним цілеспрямованим впливом на їх інтереси [4].

Отже, здійснення діяльності на засадах маркетингу інновацій дозволить підприємствам галузей виробничої інфраструктури знайти і реалізувати ринкові можливості інноваційного розвитку для підвищення рівня його конкурентоспроможності, укріплення ринкових позицій, підвищення ефективності функціонування, забезпечення умов тривалого виживання і розвитку. Саме від рівня інновативності залежать темпи відновлення національної економіки.

Список використаних джерел:

1. Ільчук В. П. Формування інноваційних пріоритетів технологічного розвитку транс­пор­т­но-дорожнього комплексу регіону / В. П. Ільчук, І. В. Сидоренко // Зб. наук. праць Київ­ського університету економіки і технологій транспорту. Сер. «Економіка і управлін­ня». – КУЕТТ, 2008. – Вип. 12. – С. 12–18.

2. Кобушко І. М. Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з ви­ко­ристанням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / І. М. Кобушко, Е. І. Гу­сейнова. – Режим доступу: http:// www . archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/ 2011_2/3_2.pdf

3. Колобова В. В. І нноваційний маркетинг як один з основних чинників збільшення при­бутку підприємства / В. В. Колобова, О. М. Фіщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www . masters.donntu.edu.ua/2011/iem/kolobova/library/tez3.htm

4. Ріжко І. А. Маркетинг інновацій / І. А. Ріжко, Т. М. Шотік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www . ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16913/1/219-Rizhko-356-357.pdf