V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

Марзак І. М.

Голова Комінтернівської районної державної адміністрації  в Одеській області, Україна;

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ДО ПИТАНЬ МЕТОДИКИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

Для проведення успішного фінансового аналізу проекту регіонального рівня та його подальшого впровадження необхідно чітко розуміти його основні ознаки. По-перше це можливість кількісної індикації ( адже витрати та вигоди, пов’язані з упровадженням проекту, відображаються у кількісному вимірі); по-друге – часова обмеженість; по-третє – цілеспрямованість (проекти завжди повинні мати чітко визначені цілі); по-четверте – циклічність (усі проекти проходять визначені фази від встановлення соціально-економічної проблеми до безпосередньої реалізації, ці кінцеві та деякі проміжні віхи становлять його життєвий цикл).

Спираючись на міжнародну практику їх реалізації, усі інвестиційні проекти регіонального (муніципального) рівня можна класифікувати за рядом певних характерних ознак. До таких ознак фахівці відносять масштаби проекту, тип відносин між проектами, що оцінюються, тип грошового потоку у процесі реалізації проекту, рівень інвестиційного ризику, призначення місцевих інвестицій [1, с. 146–149]. За масштабами такі проекти поділятиму на малі, середні, великі, мегапроекти, глобальні проекти. Причому два останні типи по відношенню до регіональних проектів є структурним середовищем останніх, тобто, місцеві проекти зазвичай входять до складу мега – та глобальних проектів. Визначення масштабу проекту є важливим для встановлення обсягу інвестицій.

За типами відносин я б поділив проекти на незалежні, альтернативні та комплементарні.

Відповідно до типу фінансового потоку я б виділив регіональні проекти з:

-   одинарним фінансовим потоком (тобто коли проект складається з одночасних вкладень або інвестицій та наступних фінансових надходжень;

-   множинним фінансовим потоком, тобто відтік та приплив фінансових потоків чергуються в певній послідовності.

Залежно від рівня ризику інвестиційні проекти регіонального рівня звично поділяються на низькоризикові, середньоризикові та проекти з високим ступенем ризику. Зазначу, що за середній рівень ризику приймають рівень, притаманний інвестиційному ринку держави в цілому.

Також проекти можна поділяти за призначенням інвестицій, наприклад: інвестиції у підвищення ефективності виробництва; інвестиції у створення виробничих потужностей; інвестиції, пов’язані з виходом на нові ринки збуту; інвестиції соціального призначення тощо.

Попри зазначене, не зважаючи на вид, обсяг чи сферу реалізації регіонального інвестиційного проекту, для прийняття рішення щодо інвестування, необхідно мати інформацію, яка б підтверджувала можливість успішної реалізації відповідного проекту, гарантувала місцевому органу влади повернення вкладених коштів та отримання додаткових надходжень у бюджет. Таку інформацію перш за все потрібно обрахувати перед проведенням аналізу інвестиційного проекту.

В загальноприйнятому сенсі проектний аналіз – це методологія, яка застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє, у свою чергу, здійснювати вибір і приймати вивірені рішення в умовах обмежених ресурсів [2, с. 14].   

Не зважаючи на те, що проекти можуть бути доволі різними (за розміром, терміном дії та сферою реалізацію), їх фінансовий аналіз, на мою думку, має спільну схематику, яка охоплює ряд напрямів. Розглянемо кожен з них.

1. Інституційний напрям. При проведені фінансового аналізу в цьому напрямі оцінюється можливий вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на успішність реалізації проекту.

2. Проведення технічної оцінки проекту. Така оцінка перш за все необхідна, коли передбачається реалізація інвестиційного проекту у сфері виробництва. Основними завданнями технічного аналізу є визначення тих технологій, що є найбільш прийнятними для реалізації цілей проекту, а також для проведення оцінки місцевих умов, ураховуючи такі фактори, як доступність і вартість сировини, енергії, робочої сили. При розгляді потенційних технологій зазвичай аналізується декілька альтернативних варіантів, з яких відбирається одна найвигідніша для проекту позиція на основі певного критерію.

3. Проведення проектного фінансового аналізу має завершуватись оцінкою можливих ризиків. Так, при проведенні загального аналізу інвестиційного проекту використовується велика кількість змінних, загальною ціллю вивчення яких є визначення найбільш ефективного проекту. Проте для майбутньої реалізації проекту завжди залишається можливість зміни у бік як погіршення (скорочення прибутку, втрата споживачів тощо), так і покращання (якісь додаткові вигоди від проекту) . Аналіз усіх можливих майбутніх змін є сутністю аналізу ризиків. Всі ризики, що можуть виникнути під час реалізації будь-якого інвестиційного проекту, можна поділити за причинами їх виникнення на зовнішні, внутрішні та інші . Зовнішніми непередбачуваними ризиками можуть, наприклад, бути: заходи держави у сфері ціноутворення, землекористування, зміни у податковому законодавстві тощо; природні катастрофи та катаклізми. А такі ризики як різкі валютні коливання, конкуренція, інфляція, бажання споживачів (ринкові ризики) або порушення правил експлуатації, вимог техніки безпеки, відсутність можливості підтримувати обладнання (операційні ризики) вважаються передбачуваними. До інших ризиків зазвичай відносять ризики, пов’язані зі здоров’ям та працездатністю населення, правовими заходами (придбання патенту або ліцензії), транспортні ризики, можливе пошкодження майна та ін.

Важливо зазначити, що оцінка вигод і витрат проекту повинна відбуватися за цінами, які сформовані ринком або встановлені державою станом на момент проведення такого аналізу. Базою проектного фінансового аналізу є розрахунок показників, комплексний аналіз яких дає оцінку ефективності інвестиційного проекту. За загальновизнаними канонами такі проказники можна класифікувати як ті, що враховують вартість грошей у часті, та ті, що їх не враховують [2, с. 155–159].

Отже, фінансовий аналіз проекту – це комплексний аналіз вигод і витрат за регіональним інвестиційним проектом з позиції органу місцевої вдади. Мета фінансового аналізу полягає в забезпеченні прийняття до виконання лише тих інвестиційних проектів, що сприяють максимізації прискорення соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Список використаних джерел:

1. Верба В. А. Проектний аналіз: підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

2. Боардмен Ентоні Е. Аналіз вигід і витрат: Концепції і практика / [ Боардмен Ентоні Е., Грінберг Девід X., Вайнінг Ейдан P., Веймер Девід Л. ] ; О. Мороз, Т. Мороз (пер. з англ.). – 2-ге вид. – К.: АртЕк, 2003. – 547 с.