V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

Вольська О. М.

Херсонський національний технічний університет, Україна

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті розглянуто сучасний стан молочного ринку України, проаналізовано перспективи його розвитку та обґрунтовано можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності товаровиробників ринку молока та молокопродуктів.

Ключові слова: молоко, ринок молока, сировина, постачальники, конкурентоспроможність, якість.

Annotation. The state and development trends od milk and dairy products market and the milk industry enterprises special features have been considered in the article. It is marked out possible ways to rise the competitiveness of dairy products producers.

Keywords: milk, market of milk, raw material, suppliers, competitiveness, quality.

Актуальність теми дослідження. Забезпечення населення якісними продуктами харчування та розширення їх асортименту в останні роки набуває все більшої актуальності. Тому забезпечення зростання обсягів виробництва молока та молокопродуктів, поліпшення їх якості та зниження собівартості виготовлення є важливим завданням сьогодення.

  Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України актуальним є питання розвитку продовольчого ринку, одним з яких є ринок молока та молочної продукції. За останні роки незалежності України у молочній промисловості спостерігаються негативні результати. Це: зменшення обсягів виробництва молочної продукції, нерозвиненість ринкової інфраструктури, зниження рівня споживання молока і молочних продуктів.

Аналіз досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Значну увагу дослідженню питанню розвитку ринку молока та молочної продукції приділяли у своїх працях такі відомі вчені та фахівці, як Н. С. Белінська [1], П. С. Березівський, С. В. Васильчак, А. М. Лисенко, П. Т. Саблук, О. В. [6], Шубровська [7], Т. В. Сокольська та інші дослідники.

Тому метою статті є дослідження сучасного стану ринку молока та молокопродуктів в Україні та обґрунтування можливих шляхів підвищення його функціонування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нині виробництво молока та молокопродуктів є одним з найперспективніших напрямів розвитку аграрного сектору. В середньому одна людина протягом року повинна вжити близько 390 кг молочних виробів. Ц е : знежиреного молока – 12 кг 300 г ; сиру – 8 кг 800 г ; морозива – 8 кг ; сметани – 6 кг 500 г ; вершкового масла – 6 кг 100 г ; сиру – 6 кг 100 г ; молочних консервів – 3 кг .

Але затяжна кризова ситуація, яка склалася після набуття Україною незалежності у 1991 році, призвела до збиткового його виробництва. До основних причин занепаду можна віднести: скорочення поголів’я великої рогатої худоби, скорочення обсягів виробництва та споживання, зменшення обсягів реалізації продукції.

Головною проблемою розвитку виробництва молочних продуктів є зменшення обсягів виробництва молочної сировини. Як свідчать статистичні дані, з кожним роком знижується виробництво сировини. За даними Держкомстату [3] рентабельність виробництва молока, за більшістю періодів, була від’ємною (табл. 1). Лише з 2010–2011р. була більш-менш рентабельною у порівняні з 2009 р.

Сьогодні в Україні близько 350 підприємств по переробці молока, з яких 80 виготовляють до 90% суцільномолочної продукції. Показники виробництва основних видів молочних продуктів у 20 12–2013 році вказують на стабільність розвитку галузі, не зважаючи на ряд проблем, що виникли на ринку сировини. У зв’язку зі значною конкуренцією на сировинному ринку виробництво готової молочної продукції все більшою мірою концентрується на великих підприємствах, які вкладають значні кошти в модернізацію виробництва, мобільно реагують на зміни кон’юнктури ринку, постійно збільшують свій асортимент, щоб не втратити свою нішу ринку за умов сезонного дефіциту сировини, розширюють ринок збуту за рахунок експортних поставок. Середній рівень рентабельності виро­бництва незбираної молочної продукції на молокопереробних заводах становить 3–8%. Виробництво сметани та сиру є більш економічно вигідн им , ніж виробництво не­збираного молока. Найбільш рентабельне є виробництво дієтичної продукції: йогурту, ряжанки та кефіру [ 4 ].

Таблиця 1. Виробництво та рентабельність молока в Україні з 1990–2012р.

Роки

Виробництво молока в Україні, тис. тонн

Рентабельність виробництва молока,%

1990

24508,3

32,2

1991

22408,6

21,7

1992

19113,7

39,6

1993

18376,5

42,0

1994

18137,5

-5,2

1995

17274,3

-23,2

1996

15821,2

-44,0

1997

13767,6

-53,7

1998

13752,7

-46,7

1999

13362,2

-36,6

2000

12657,9

-6,0

2001

13444,2

-0,8

2002

14142,4

-13,8

2003

13661,4

9,9

2004

13709,5

-0,4

2005

13714,4

12,2

2006

13286,9

-3,7

2007

12262,1

13,8

2008

11761,3

4,1

2009

11609,6

1,4

2010

11248,5

17,9

2011

11086,0

18,5

2012

11377,6

-

Джерело: дані Держкомстату України.

Найбільш впливовими на українському ринку молока та молочних продуктів є компанії Юнімілк Україна (ТМ «Био-Баланс», «Простоквашино), Милкиленд – Україна (ТМ «7-я», «Добряна») та Вімм – Білль – Данн Україна (ТМ NEO , «Слов’яночка») [5].

Низький рівень споживання українцями молока і молокопродуктів пояснюється, насамперед, їх низькою купівельною спроможністю. Крім того, як зазначають експерти, за 20 років продукти харчування загалом подорожчали майже вдесятеро. Незважаючи на те, що вартість молока і молочних продуктів в Україні досить висока і постійно зростає, рентабельність виробництва є в край низька.

Серед основних проблем молочної галузі можна назвати такі: низький рівень технологічного оснащення молокозаводів, застаріле обладнання; нерозвиненість ринкової інфраструктури; невисокий рівень забезпеченості сировиною та завантаженості потужностей; невисоку якість кінцевої продукції підприємств молочної промисловості; зниження попиту на продукти переробки в зв’язку із низькою купівельною спроможністю населення області, зокрема сільських районів; високий рівень конкуренції з боку потужних підприємств, оснащених сучасним обладнанням та технологіями [2]. І це може бути серйозною загрозою для виробництва якісної молочної продукції.

Аналіз різних точок зору як науковців, так і практиків, що присвячені питанням виготовлення якісної сировини, дають підстави сформувати основні чинники зниження якості сировини: порушення санітарно-гігієнічних умов виробництва молока, неналежний контроль якості молока, порушення умов транспортування. У результаті чого молоко надане для переробки не відповідає діючим нормам.

Властиві Україні система перевірки безпеки і якості продуктів харчування, в основному, орієнтована, на кінцевий результат. Тобто аналізу підлягають лише окремі зразки продукту, що вибрані контролером. У разі отримання добрих результатів, реалізації підлягає вся партія. Проте такий підхід не гарантує повної безпеки та абсолютної якості цієї продукції.

Висновки. На основі проведеного аналізу, ми побачили, що основними проблемами на ринку молока та молочної продукції є недостатня кількість та якість молока – сировини, що негативним чином впливає на виробництво молочної продукції та загострює проблему збуту продукції, особливо на зовнішньому ринку; відсутність стандартів на напівфабрикати по стандартизації виробництва та відповідного контролю.

  Причинами цього є скорочення поголів’я тварин, низький рівень оновлення основних засобів, великі строки окупності вкладених коштів, що змушує багато молокопереробних підприємств відмовляється від переробки молока та виробництва молочної продукції.

Тому першочергове завдання нашої держави полягає у створенні законодавчої бази, яка б забезпечувала умови для ефективної діяльності молокопереробних підприємств, створення конкурентного середовища у галузі та захист споживачів від неякісної молочної продукції.

Список використаних джерел:

1.   Белінська Н. С. Економічна ефективність підприємницької діяльності молокопереробних підприємств та шляхи її підвищення: монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2005. – 280 с.

2.   Волошина З. Молочники: труднощі як поштовх для розвитку / З. Волошина // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 6 – С. 48–49.

3.   Державний комітет статистики України [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: www / ukrstat . gov . ua

4.   Зубченко В. В. Якість молока як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції / В. В. Зубченко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 4. – С. 79–81.

5.   Смирнов Е. Мировой молочный рынок в 201 1– 201 2 гг. / Е. Смирнов (к. т. н., эксперт-аналитик РСПМО) [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.dairyunion.ru/files/news/2012/World_dairy_market.pdf

6.   Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: монографія / [ за ред. П. Т. Саблука, В. І. Бойка ]. – К.: ННЦІАЕ, 2005. – 340 с.

7.   Шубравская О. В. Ра звитие рынка молока и молочной продукции: мировая тенденция и отечественная перспектива [Електронний ресурс] / О. В. Шубравская, Т. В. Сокольская. – Режим доступа: http://www. ief . org . ua / Arjiv _ EP / Shubravskaya _ Sokol 208. pdf