V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

Водолазська О. А.

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Україна

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВІДБОРУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ-ПАРТНЕРІВ

В Україні існує велика кількість страхових компаній, які мають різноманітні види послуг. Для того, щоб страхувальник міг обрати компанію, яка б відповідала його вимогам, потрібно проаналізувати їх діяльність на страховому ринку.

Основними показниками, що характеризують компанію є страхові резерви та величина активів. Їх високий рівень рекомендує страхову компанію з кращого боку. Адже, при значному розмірі страхових резервів, застрахована особа має більші можливості отримати своє відшкодування. Показник «Страхові резерви» характеризує забезпечення страховиком майбутніх виплат страхового відшкодування та визначає ступінь розміщення коштів в інвестиційних активах, за рахунок чого покриваються зобов’язання страхової компанії.

Розмір власного капіталу не є безперечним критерієм, який показує здатність страховика виконувати зобов’язання перед клієнтами. Критерієм оцінки слугує співвідношення між розміром власного капіталу і обсягом прийнятих зобов’язань. Достатність страхових резервів і статутного фонду залежить від: виду страхування, терміну дії договору, рівномірності розподілу ризику. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (Кзвк) характеризує ступінь покриття власними коштами компанії страхових зобов’язань на випадок перевищення фактичних страхових зобов’язань над розрахунковими. Нормальним вважається Кзвк > 0,28. Збільшення коефіцієнта забезпеченості означатиме, що у підприємства є надлишкові джерела формування оборотних активів, а його зниження свідчить про нестачу цих джерел. В обох випадках фінансовий стан підприємства є незадовільним.

Страхування майна це класичний вид страхування, який завжди користується попитом на страховому ринку. Кожне підприємство має у себе на балансі будь-яке майно. Страхування майна юридичних осіб покликане бути важелем мінімізації ризиків на підприємстві.

Страховики сьогодні пропонують великий асортимент різноманітних страхових продуктів, досить схожих між собою. Відмінності між ними криються, як правило, у розмірі страхових тарифів та переліку страхових подій. 

Страхування майна юридичних осіб являє собою ризик, що передбачає певну подію, настання якої тягне за собою пошкодження майна та відшкодування матеріального збитку страхувальнику. Незважаючи на велику кількість ризиків у страхуванні майна, найбільше число страхових виплат припадає на два ризики – пошкодження майна внаслідок дії води та вогню. Занадто велика ймовірність настання страхових подій в даних випадках. Тому сплата незначної, порівняно з сумою можливого збитку, страхової премії гарантує страхувальнику спокійне життя і надійний захист.

При страхуванні майна, страхова сума визначається на підставі домовленості між страхувальником і страховиком, але обмежується балансовою вартістю самого майна. Договір страхування майна підписується на термін від одного місяця до одного року. Оплата страхової премії може здійснюватися як одноразово, так і з розстрочкою платежу. Розмір страхового тарифу у різних страховиків може бути різним. Але, як правило, при страхуванні майна юридичних осіб страхові тарифи складають 0,1%-1,5% від страхової суми (в залежності від кількості ризиків, вірогідності їх настання, виду і параметрів страхування майна тощо).

Оптимальна програма страхування транспортних ризиків сама по собі не гарантує безпеки транспортного підприємства. Адже багато що залежить від фінансової стабільності страхової компанії, через яку буде реалізовано програму страхування, професіоналізму її співробітників та цілого ряду інших факторів. Тому можна розглянути систему показників порівняльної оцінки страховиків, що дозволяє обрати партнером ту страхову компанію, яка разом із транспортним підприємством зможе ефективно реалізувати сформовану стратегію страхування.

Таблиця 1. Розрахунок рейтингових показників для страхових компаній, які взаємодіють з транспортними підприємствами

№ з/п

Показник

Страхові компанії

«БУСІН»

«Енерго-поліс»

«УНІКА»

«Оранта»

1

Фінансова результативність

1,20

1,20

1,20

1,05

2

Якість страхового портфеля

1,17

1,04

0,91

0,91

3

Якість страхових продуктів

0,72

0,72

0,72

0,72

4

Структура клієнтської бази

0,32

0,28

0,32

0,28

5

Маркетингова політика

0,42

0,42

0,54

0,54

6

Якість перестрахових програм

2,50

1,50

2,00

1,75

7

Стан та якість людських ресурсів

1,08

0,96

0,96

0,84

8

Якість інноваційних програм

0,32

0,32

0,36

0,32

9

Ефективність збутової мережі

0,16

0,28

0,32

0,40

10

Адекватність інформаційних технологій

0,20

0,24

0,32

0,32

11

Ефективність системи обліку

0,35

0,35

0,40

0,35

Підсумковий показник

8,44

7,31

8,05

7,48

У дослідженні наведено розрахунок рейтингових показників страхових компаній «БУСІН», «Енергополіс», «УНІКА», «Оранта», які є лідерами ринку транспортного страхування України. Рейтингові показники розраховані з метою визначення страхової компанії, яка зможе більш ефективно реалізувати програму страхування транспортних ризиків.

Рейтинговий показник страхової компанії «БУСІН» дорівнює 8,44, тому співпраця з нею більш приваблива для транспортних підприємств порівняно з іншими страховиками.

Отже, зростання кількості страхових компаній, зміна структури та обсягу послуг, що вони надають, а також необхідність визначення найкращих об’єктів для інвестування зумовлюють потребу у визначенні найбільш значущих показників для оцінки діяльності та рейтингування страхових компаній.

Метою визначення рейтингу страхових компаній для транспортних підприємств є забезпечення прозорості результатів їхньої діяльності, якості послуг, а в довгостроковій перспективі рейтинг повинен стати ключовим показником надійності обраної страхової компанії.