V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

Чирков С. О.

Донецький державний університет управління, Україна

ЕКОЛОГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА

У сучасних умовах жорсткої конкуренції на світовому та внутрішньому ринках підприємствам потрібно докладати неабияких зусиль, щоб конкурувати з іноземними та світовими виробниками. Для цього потрібно мати сучасні виробничі потужності та інноваційно-екологічне обладнання, адже на жаль на сьогоднішній день більшість вітчизняних підприємств не тільки не мають можливості впроваджувати новітні технологічні процеси та виробляти екологічну та конкурентоспроможну продукцію, але й підтримувати існуючі основні фонди у належному стані. Ступінь зносу основних виробничих фондів збільшується з кожним роком і складає у середньому близько 70%.

На сьогодні в Україні є усі умови для виробництва конкурентоспроможної продукції: кваліфіковані робочі кадри; сприятливе географічне положення та інші. Але без інвестицій виробництво не зможе конкурувати на світовому ринку.

На нашу думку, екологічні інвестиції для стратегічного розвитку підприємств – це інвестиції, які спрямовані на розвиток та модернізацію виробничо-технологічного процесу із впровадженням або використанням інноваційних технологій виробництва та виробничо-технологічних процесів для зменшення негативної антропогенної та техногенної дії на навколишнє середовище [1].

Їх залучення дозволить мати можливість швидкої зміни виробничого процесу за рахунок впровадження новітніх технологій. Екологічні інвестиції дозволять підприємству зменшити екологічні платежі та покращити свій імідж на ринку, як підприємство, що випускає екологічно орієнтовану продукцію. Крім усього екологічні інвестиції мають вплив й на соціально-демографічне положення у країні, адже викиди від виробництва впливають на демографічну ситуацію.

Тобто, існує певна залежність: екологічні інвестиції – впровадження інноваційних технологій виробництва – відповідність світовим екологічним нормам та стандартам – зменшення викидів – зменшення екологічних платежів – покращення іміджу підприємства – збільшення чисельності замовників – збільшення прибутку – окупність інвестицій. У спрощеному варіанті ця схема буде мати наступний вигляд: екологічні інвестиції – зменшення екологічних платежів – збільшення прибутку – окупність інвестицій [2].

На нашу думку, екологічна безпека виробництва – технологічний процес виробництва, за допомогою якого мінімізується або повністю зникає антропогенний та техногенний вплив виробництва на навколишнє середовище. Екологічна безпека виробництва стає пріоритетним фактором зацікавленості більшості іноземних інвесторів, адже продукція, яка відповідає світовим екологічним нормам та стандартам користується більшим попитом та є конкурентоспроможною. Екологічна безпека є одним із головних чинників економічного зростання підприємства.

Конкурентоспроможність підприємства досягається у декілька етапів:

1. Залучення екологічних інвестицій.

2. Впровадження інноваційних процесів виробництва.

3. Випуск екологічно безпечної продукції, яка відповідає світовим екологічним нормам та стандартам.

4. Збільшення конкурентоспроможності продукції за рахунок екологічно безпечного процесу виробництва продукції.

5. Отримання прибутку.

6. Окупність інвестицій.

7. Покращення інвестиційного іміджу підприємства та його інвестиційного клімату.

8. Збільшення інвестиційної привабливості підприємства.

9. Залучення більшої кількості інвесторів.

Тобто, якщо ми розглянемо усі етапи збільшення конкурентоспроможності підприємства, то ми можемо побачити, що випуск екологічно безпечної продукції є одним із головних чинників, які мають істотний вплив. Екологічно безпечна продукція є складовою до стабільного розвитку підприємства й збільшення його потенціалу. Її конкурентоспроможність дозволить зайняти частку ринку екологічно безпечних товарів й збільшити її прибуток.

Виходячи з усього вищезазначеного, ми можемо зробити наступні висновки:

– екологічно безпечна продукція має позитивний вплив на соціально-демографічну ситуацію у місті розташування підприємства, регіону й країни;

  – сприяє поліпшенню екології навколишнього природного середовища;

  – впливає на поліпшення інвестиційної привабливості та інвестиційного іміджу підприємства;

  – приваблює інвесторів;

  – дозволяє гідно конкурувати виробляємої продукції на світовому ринку.

Розгляд питань пов’язаних з екологічною безпекою виробництва повинен розглядатися як один із складових чинників оцінки якості продукції.

Список використаних джерел:

1. Чирков С. О. Екологічні інвестиції як чинник розвитку підприємств [Електронний ресурс] / С. О. Чирков // Матеріали Всеукр . наук.-практ . конф .: Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств (15–17 листопада). – Донецьк, 2012. – Т. 5. – С. 414–419. – Режим доступу: http:// www. confer-dsum.ucoz.ua/

2. Чирков С. О. Екологічне інвестування діяльності підприємства / С. О. Чирков // VІІ Міжнар . наук . конф . студ . і молод . вчених : Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб’єктів господарювання, ДонНТУ , 18 квітня 2013 р. – Донецьк, 2013. – С. 87–89.