I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Григорів Н. М.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Актуальним питанням сучасної лінгвістики є вивчення засобів мовного відображення людиною навколишньої дійсності та місця людини у світі. Центральною ідеєю, яка об’єднує численні лінгвокогнітивні дослідження, є положення про те, що мова відображає знання, представлені у вигляді концептів. Головних аспектом когнітивної семантики є вивчення мовного відображення процесів концептуалізації та категоризації дійсності [1, с. 105].

Об’єктом досліджень у когнітивній лінгвістиці є вербалізовані знання про світ, тобто пойменовані концепти, в яких представлено суб’єктивний образ об’єктивної дійсності. Вивчення вербалізованих знань відбувається за допомогою різних методик концептуального аналізу, який є логічним продовженням семантичного аналізу. Обидва види аналізу спрямовані на дослідження значення. Однак якщо для семантичного аналізу достатнім є виявлення семантичних компонентів, які сприяють адекватному тлумаченню знака, то кінцевою метою концептуального аналізу стає побудова концептуальної моделі того інформаційного фрагмента, який фіксується знаком. Для цього елементи значення мають бути особливим чином угруповані, впорядковані та взаємопов’язані (С. Жаботинська, О. Кубрякова). Інструментами такого впорядкування є концептуальні структури: пропозиції, фрейми, сітки, прототипні моделі тощо [2 , с. 5 ] .

Розвиток лінгвістичної парадигми та виникнення нового термінологічного апарату викликали необхідність розробки мовознавцями сучасних методів дослідження мовних явищ. Розглянувши базові сьогоденні тенденції вітчизняної та зарубіжної методології лінгвістичних досліджень концептів загалом (М. Кочерган, О. Селіванова, В. Маслова, Ю. Степанов, С. Воркачов, В. Карасик, В. Воробйов, І. Стернін, О. Кубрякова, С. Жаботинська, М. Полюжин, А. Приходько, І. Шевченко, G. Lakoff, R. Langacker, R. Jackendoff), відзначаємо найпопулярніші методики :

– виявлення семного складу ключового слова, що може здійснюватися за допомогою тлумачних, а також етимологічних словників;

– аналіз лексичних парадигм, що вербалізують певний концепт (синонімічний ряд, підбір антонімів, гіпонімів та гіперонімів тощо);

– аналіз матеріалу паремій та афоризмів;

– аналіз лексичної сполучуваності слів-репрезентантів концепту, зазвичай на матеріалі художніх та публіцистичних текстів, які обираються відповідно до досліджуваної групи носіїв мови;

– лінгвокогнітивний аналіз (концептуальне поле, фреймова семантика);

– лінгвокультурний аналіз (побудова теоретичної, концептуальної та прагматичної моделі змісту лінгвокультурного концепту);

– експериментальні методики (наприклад, вільний асоціативний або рецептивний психолінгвістичні експерименти);

– комплексна методика: поєднання декількох/усіх методик.

Вибір методики у кожному конкретному дослідженні залежить, насамперед, від фрагменту мовної картини світу, що вивчається. Більшість вчених використовує комплексну методику, оскільки саме вона дозволяє найбільш повно розкрити різні аспекти об’єкту дослідження.

Окрім вищезазначених методик, для якнайповнішного опису усіх структурних компонентів гендерно маркованих концептів та стереотипів в текстах англійських літературних казок (АЛК) зокрема, слід залучати дані психології та культурології, які дозволять перевірити і доповнити отримані суто лінгвістичними методами дані та створять цілісне уявлення про концепти та стереотипи. Застосування здобутків психології дасть змогу пояснити певні особливості концептів, спричинені людською природою, і краще висвітлити універсальне-людське в даних концептах, в той час як історико-культурологічні відомості охарактеризують стереотипні національно-специфічні риси.

Для виявлення та опису базових гендерно маркованих концептів та концептосфер, в яких актуалізуються гендерні стереотипи, необхідно, на нашу думку, дотримуватися також основних методичних засад лінгвокогнітивного аналізу композиції тексту літературних казок . Даний аналіз, за Є. Солодовою та О. Скідан, складається з трьох етапів [ 4; 5 , с. 339–343; ] : 1) опис композиційно-сюжетної структури тексту; 2) виявлення схем осмислення різних ключових текстових концептів; 3) дослідження авторських лінгвостилістичних засобів.

Гендерно марковані концепти є стереотипними культурними концептами, зміст яких є мінливим і постійно поповнюється за рахунок нових концептуальних ознак, але водночас вони трактуються як х удожні концепти з фіксованим обсягом в текстах АЛК. Обмеженість окремим твором письменника чи кількома творами певного періоду його творчості уможливлює виявлення всіх характеристик (концептуальних атрибутів) таких концептів через засоби їх мовної реалізації у досліджуваному тексті/текстах, а їхня кількість є обмеженою обсягом самого тексту. Аналіз контекстуальних утілень художнього концепту дозволяє реконструювати індивідуально-авторську картину світу, якою вона постає в художньому творі [ 3 ].

У наших подальших дослідженнях за допомогою лінгвокогнітивних методик ми з’ясуємо, чи відбулася зміна векторів, трансформація гендерних стереотипів у текстах АЛК в ракурсі авторського світобачення.

Список використаних джерел:

1. Кронгауз М. А. Семантика / М. А. Кронгауз. – М.: Рос. гос. гум. ун-т, 2001. – 399 с.

2. Ніжегородцева-Кириченко Л. О. Лексико-семантичне поле «Інтелектуальна діяльність»: досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 / Л. О. Ніжегородцева-Кириченко. – Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 2000. – 21 с.

3. Ніконова В. Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: польова структура [Електронний ресурс] / В. Г. Ніконова . – Режим доступу: http://www.shakespeare.zp.ua/texts.item.194

4. Скідан О. Г. Когнітивний підхід до стилістичного аналізу англомовного художнього тексту: методичні вказівки до самостійних та семінарських занять з дисципліни «Стилістика англійської мови» для студентів IV курсу cпеціальності 7.030507 «Переклад» денної форми навчання / О. Г. Скідан. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. − 70 с.

5. Солодова Е. С. Методика лингвокогнитивного анализа композиции текста сказок Дж. К. Роулинг [Електронний ресурс] / Е. С. Солодова. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvkhdu/2009.../339-344.pdf