«Лингвокогнитология и языковые структуры» (14–15 февраля 2013 г.). Поступившие работы

Шепель Ю.О. АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ (на матеріалі повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»)

 

1.      Методологические основы лингвокогнитологии.

Григорів Н. М. ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Лисейко Л. В. РІВНІ ОПИСУВАННЯ СТИЛЮ

Філіппова Н. М. ЗНАННЯ–МОВА–КОМУНІКАЦІЯ (ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ)

 

2.      Лингвокогнитология и смежные науки.

Галацька В. Л. СПЕЦИФІКА КОМІЧНОГО У П’ЄСІ ТЕТЯНИ СУЛИМИ «ДЯЧИХА»

Карпович В. Є. ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ЖАНРІВ НАРОДНОЇ ПІСНІ У НИЖНІЙ НАДДНІПРЯНЩИНІ

Марфобудінова М. М. ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОЛЬКЛОРНИХ ТА ПОСТФОЛЬКЛОРНИХ ПРОЦЕСІВ

Назар Р. М. МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПОРТАЖНОГО ТЕКСТУ

Нешенко А. В. ЛИНГВОКОГНИТОЛОГИЯ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Федірчик І. Я. СЛОВОТВІРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕННИКІВ-НЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

 

3.   Лингвокогнитивное исследование языковых единиц разных уровней.

Гладка В. А. ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ЯК ОДНА З КОГНІТИВНИХ УМОВ ІДІОМАТИЧНОСТІ ФО (на матеріалі французької мови)

Звягина Е. С. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА: КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Кадырова Л. Д. СЕМАНТИКО-ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ

Монахова Т. В. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІ ПАРАМЕТРИ МОВНОЇ ГРИ

Сегал Н. А. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТОПОНИМЫ В СЛОВАРЕ И ТЕКСТЕ

Шкилёв Р. Е. КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В ТЕРМИНОСИСТЕМЕ ПРАВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

 

4.      Концепт и его место в языковой структуре.

Бубекова Л. Б. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПТА «ТАТАРИН, ТАТАРСКИЙ»

В’єнцко В. І. ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕТНОКОНЦЕПТУ У ДИНАМІЧНОМУ АСПЕКТІ

 

5.      Применение лингвокогнитивных методик в компаративистике, социолингвистике, психолингвистике, диалектологии и других разделах языковедения.

Мурадян Д. Г ОСВОЕНИЕ БИЛИНГВАМИ РУССКОЙ ИДИОМАТИКИ

Орлова Н. М. МЕЖДИСКУРСИВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИБЛЕЙСКИХ КОНЦЕПТОВ"

 

6.      Концепты поэтического мира.

Калько Р. М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ СОНЕТІВ В.ШЕКСПІРА

Севастьянова О. А., Сергеева И. Ю. ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО И ПОЭТИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ В ИЗУЧЕНИИ ПОЭТИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Щепанська Х. А. МЕТАФОРИЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ