МНПК "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации". Резолюция (на языке оригинала)

РЕЗОЛЮЦІЯ
IІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів
«СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

(25 березня 2011 року)

IІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» відбулась 25 березня 2011 р. на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
Науково-практична конференція молодих учених та студентів спрямована на обговорення результатів досліджень, обміну досвіду наукової діяльності та вирішення актуальних питань економічного розвитку в країнах світу та регіонів, державного регулювання економічного розвитку країн світу, активізації зовнішньоекономічної діяльності країн, розвитку міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну, міжнародної інвестиційної діяльності, управління конкурентоспроможністю та стратегії країн (галузей, компаній) в посткризовий період.

В оргкомітет науково-практичного семінару надійшло 117 доповідей від навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та організацій України та країн СНД (Російської Федерації):
- Україна: Академія муніципального управління, Вінницький національний технічний університет, Вінницький торгівельно-економічний інститут КНТЕУ Донецький державний університет управління, Донецький національний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган - Барановського, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут регіональних досліджень НАН України, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київський національний університет ім. Т. Шевченко, Кримський інженерно-технічний університет, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана, Миколаївський державний аграрний університет, Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний технічний університет України «КПІ», Національний університет водного господарства та природокористування, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, ОКВУЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», Полтавська державна аграрна академія, Тавричеський національний університет ім. В.І. Вернадського, Харківський гуманітарний університет «Народна Українська Академія», Харківський національний економічний університет, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Черкаський державний бізнес-коледж, Чернігівський державний технологічний університет, Севастопольська філія Європейського університету;
- Російська Федерація: Академія праці і соціальних відносин, Академія управління «ТІСБІ», Волгоградська академія державної служби, Воронізький державний аграрний університет ім. К.Д. Глинки, Організація Російської академії наук Інститут економіки Уральського відділення РАН, Південний федеральний університет, Поволзький державний університет сервісу, Тюменський державний нафтогазовий університет, Управління соціальним захистом населення (м. Ноябрьськ, Ямало-Ненецький автономний округ).

Пленарне засідання та секційні засідання ІІ міжнародної науково-практичної конференції відбулись у приміщеннях Палацу студентів при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ). У роботі взяли участь представники науково-педагогічної спільноти, молоді вчені, студенти та фахівці-практики з вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та організацій України.
Наведені дані свідчать про високий рівень міжнародної науково-практичної конференції, посилення інтеграції науки і практики, взаємне збагачення різних наукових шкіл теорії економічного розвитку в умовах глобалізації, забезпечення діяльності суб’єктів господарювання різних рівнів управління концептуальними підходами до формування інноваційного середовища з обґрунтуванням необхідного рівня інвестиційної привабливості, а також прогресивними інтерактивними методами представлення результатів досліджень.

Конференція відзначає високий загальний рівень наукових досліджень, які проводяться на сучасному етапі розвитку теорії і практики економічного розвитку за напрямками:
1) тенденції економічного розвитку країн світу та регіонів;
2) державне регулювання економічного розвитку країн світу;
3) активізація зовнішньоекономічної діяльності країн;
4) розвиток міжнародної інноваційної діяльності та науково-технологічного обміну;
5) міжнародна інвестиційна діяльність;
6) управління конкурентоспроможністю та стратегії країн (галузей, компаній) в посткризовий період.

Під час проведення конференції відбулось обговорення з дискусією таких актуальних питань, як перешкоди та перспективи економічного розвитку й відновлення економічного зростання у посткризовий період, формування системи критеріїв для оцінки рівня та стадії економічного розвитку, адаптація досвіду державного регулювання національних економік країн - світових лідерів до українських реалій, стимулювання інноваційної діяльності та формування інноваційної економіки з розгалуженою інфраструктурою, забезпечення необхідними ресурсами (матеріальними, фінансовими, трудовими, інформаційними тощо) національну економіку для сталого розвитку на інноваційно-інвестиційних засадах, підвищення конкурентоспроможності економіки України шляхом втілення якісних реформ у різних сферах.

За результатами обговорення доповідей науково-практичного семінару постановляє.
1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, новизну та глибину досліджень.
2. Активізувати роботу стосовно розширення географії учасників міжнародної науково-практичної конференції шляхом проведення спільних наукових заходів з ВНЗ, науковими установами та підприємствами України, ближнього та дальнього зарубіжжя.
3. Здійснювати і надалі теоретичну та науково-методологічну підтримку інноваційно-інвестиційного розвитку національної економіки України шляхом впровадженням стратегії випереджаючого економічного зростання, формуванням інноваційної інфраструктури країни та її регіонів, підвищення ефективності функціонування ринків капіталу, фінансово-кредитної системи та інших інституціональних механізмів.
4. Створювати сприятливі національні умови для забезпечення притоку інвестицій для сприяння досягнення національних пріоритетів в галузі освіти та науки, передачі знань, технологій, створення робочих місць, підвищення конкурентоспроможності та активізації підприємницької діяльності з метою забезпечення сталого економічного розвитку та стимулювання стійкого економічного зростання.
5. Організувати роботу науково-практичної конференції в інтерактивному режимі, за допомогою мережі Інтернет, що дозволить брати участь в обговоренні доповідей більшій кількості науковців з різних ВНЗів та міст.

Сподіваємося, що матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації» стануть у пригоді науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, іншим зацікавленим особам у подальших дослідженнях та будуть використані при формуванні заходів щодо економічного розвитку в умовах глобалізації.

Голова оргкомітету ІІ міжнародної науково-практичної
конференції молодих учених та студентів «Стратегія
економічного розвитку країн в умовах глобалізації»,
зав. кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Мешко Н.П.