«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Поступившие работы. Том 1


   
Амоша О. І. Щодо сучасних поглядів на інституціональне середовище організацій
Jacek Łuczak Assessment of QMS Requirements Importance for Car Industry Suppliers – Research Results
Justyna Światowiec-Szczepańska Syncretism of Enterprise's Economic Rents
Maikovska M. V., Bykova V. G. The Motivational for Mechanism Workforce Capacity Management at an Enterprise
Басова М. М., Скрипник Н. Є. Сучасний інструментарій діагностики загроз стабільності економічного розвитку підприємства
Бикова В. Г. Управління економічною безпекою підприємства на засадах стратегічного контролінгу
Бикова В. Г., Сєркова Г. М. Організаційно-економічний розвиток як основа динамічних змін у діяльності підприємств
Власенко М. О., Пономаренко Ю. С. Особливості сучасної підприємницької діяльності
Волохов А. С. Окремі проблеми пов’язані із впровадженням інновацій на підприємстві
Гайдаш А. Ж., Чубаренко К. М. Трудові ресурси як складова ресурсного забезпечення підприємства
Гончарова А. О., Корхін А. С. Метод прогнозування сезонних рядів динаміки
Горянська Т. В. Аутсорсинг як інструмент стимулювання експорту
Грищенко М. Ю., Куценко В. Й. Шляхи покращення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
Дробишева О. О. Оцінка платоспроможності підприємства в контексті антикризової діагностики
Єлісєєва О. К., Єлісєєва Г.  Ю. Розвиток зеленої економіки в Україні
Задорожко Г. І., Куцарєва І. Ф. Основні шляхи скорочення виробничих запасів
Звонарьова К. Р., Куценко В. Й. Заходи з підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
Калюжна Ю. В. Класифікація різновидів банкрутства
Карпенко В. В. До питання про підвищення ефективності господарської діяльності підприємства
Касян С. Я., Матвієць М. В. Маркетингові аспекти управління трудовими ресурсами промислових підприємств
Катан Л. І., Рожко Ю. В. Фінансовий аналіз прибутковості сільськогосподарського підприємства
Кашубська В. В. Принципи  реалізації методів управління персоналом в умовах становлення нової економіки
Кендюхов О. В. Мотиваційний механізм творчої праці як ключова складова процесу підготовки управлінського персоналу
Кіріченко О. Ю., Куценко В. Й. Механізми управління соціальною відповідальністю у підприємництві
Коваленко О. В., Громова І. В. Резерви екстенсивного та інтенсивного використання основних фондів промислового підприємства
Коваленко О. В., Лисенко Л. В. Цілі економічної безпеки підприємства
Крупський О. П. Особливостей управління підприємством сфери послуг
Кундеревич Н. М., Власова І. В. Проблеми формування та заходи поліпшення інвестиційного клімату в Україні
Кураш А. О., Кучеренко С. К. Управління зниженням витрат виробництва та собівартістю продукції підприємства
Куценко В.Й. Соціокультурне партнерство – початок становлення сталого розвитку
Лизньова А. Ю., Дейнега К.В. Мотиваційні важелі управлінського персоналу
Лизньова А. Ю., Касьянов М. О. Особливості оцінки собівартості продукції поліграфічних  підприємств
Лизньова А. Ю., Олефіренко С. О. Напрями підвищення ефективності використання основних засобів виробничого підприємства
Лизньова А. Ю., Ратушний В. В. Напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
Могилевская О. Ю. Актуальные вопросы модернизации отечественных промышленных предприятий в условиях интеграции в европейское экономическое пространство
Могильна О. В. Міграція та інші чинники розвитку інтелектуального капіталу
Мульова А. О. Організаційно-економічні умови забезпечення стабілізації фінансового стану підприємства
Нечепуренко Д. О. Гнучкість підприємств як головний стратегічний фактор їх діяльності в сучасних умовах
Нижегородцев Р. М. Макроэкономическое неравновесие, глобализация и перспективы евразийской интеграции
Пащенко А. В., Берковська К. Г. Аналіз підходів щодо розвитку управління збутом на підприємстві
Підвальна А. Г., Скрипник Н. Є. Основні напрями політики підвищення адаптивності економіки в умовах глобальної кризи
Полторацька Н. В. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів на основі системи грейдування
Сечіна О. М., Збарський Д. Г. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства
Соловйов Д. В. Теоретичні аспекти управління кадровим потенціалом підприємства
Сорокін О. Г. Методи та функції регулювання розвитку уранової промисловості
Стоян Е. С., Клименко А. Р. Роль туристических предприятий в региональном экономическом развитии      
Хайрутдінов Е. О. Проблеми формування потенціалу підприємства
Шляга О. В., Пархоменко Л. О. Механізм державного регулювання оплати праці в Україні
Шукаєва К. Ю. Формування прибутку на підприємстві