«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Поступившие работы. Том 2


Bogodistov Y.  Conceptualizing Dynamic Capabilities as Higher-order Organizational Routines
Stasiuk M.  ISTOTA I FORMY ALIANSÓW STRATEGICZNYCH
Vlasenko M.   Changes in Models of Corporate Governance in Therms of  Integration  Processes
Александрова Б. В. Еластичність функцій торгово-промислової палати в умовах змін макроекономічних чинників
Бикова В. Г., Карамшук Е. І.  Системний підхід в оцінюванні антикризового потенціалу підприємства
Блаживський М. В., Єлісєєва О. К.  Деякі аспекти управління мережею аптек ТОВ «РУАН»
Бородинський Б. А., Білозерцева В. В.  Економічне значення факторів впливу на виробничу програму підприємства
Вишневская М. К. К вопросу об оппортунистическом поведении персонала на предприятии
Вінниченко Л. Ф.  Роль логістики у розвитку економіки України
Вовк В. В. Формування системи економічної безпеки підприємства
Волков В. П., Горошкова Л. А.  Моделювання параметрів економічної безпеки металургійної галузі
Гнатченко Д. Д.  Сутність та роль корпоративного контролю в системі корпоративного управління
Годзь Ю. В., Бикова В. Г.  Критеріальний підхід в управлінні ефективністю функціонування підприємства
Гринько Т. В., Опришко А. В.  Методи мотивації персоналу на підприємстві
Гринько Т. В., Перебийніс О. А.  Особливості формування інноваційної моделі розвитку промислових підприємств
Гришина І. В.  Трансформаційні передумови сучасної моделі менеджменту в Україні
Гросул В. А., Баламут Г. С.  Оцінка ризикостійкості в системі стратегічного управління розвитком торговельного підприємства
Дейнега К. В.  Особливості планування підприємств невиробничої сфери
Довга А. О.  Процес управління витратами як спосіб підвищення ефективності функціонування підприємства
Долбнєва Д. В.  Сучасні аспекти побудови внутрішньобанківського механізму організації кредитування малого та середнього підприємництва в Україні
Єлець О. П., Бірюк А. І.  Постійні та змінні витрати
Єрьоменко Г. С.  Інструмент тільки один – робота на результат
Зінкевич Г. С.  Діяльність підприємств в умовах вертикальної інтеграції
Зозульов О. В., Царьова Т. О.  Історія розвитку технологічного аудиту: від акцентів на виробництво до акцентів на потреби
Іонга О. О., Лизньова А. Ю.  Управління трудовою мотивацією персоналу на підприємстві
Карпусь Т. Л.  Деятельность антимонопольного комитета в условиях становления рыночной экономики в Украине
Коваленко О. В., Біла Д. М. Роль економічної діагностики у процесі прийняття рішень
Коваленко О. В., Гоголенко А. В.  Основні елементи мотивації результативності праці персоналу підприємств
Козюпа Ю. А. Адаптаційні ринкові стратегії підприємства у конкурентному середовищі та їх особливості
Колосов А. М., Кучеренко С. К.  Удосконалення бізнес-структур  промислових підприємств
Конєв С. І.  Принципи формування ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства          
Кошевий М. М., Стрельська О. Б.  Ефективність корпоративного управління на підприємстві
Крупський О. П., Корнієнко С. О.  Синергія професійної та корпоративної культур на підприємстві
Кучеренко С. К., Рибаков О. Є.  Роль управлінських інновацій у розвитку підприємства
Лалуд В. В.,  Вяльцева І. П.  Особливості планування витрат, ціни і збуту на промислових підприємствах
Лапай  Я. Г. Особливості використання існуючих методів антикризового управління підприємствами
Лизньова А. Ю., Батарчук А. В.  Формування стратегії розвитку ЗАТ «Кондитерська фабрика «А. В. К.»
Лисогоря Е. Р. Особливості кадрової політики підприємства в сучасних умовах господарювання
Лівошко Т. В., Книрик А. О.  Управління прибутком на промислових підприємствах
Ло Дань  Резерви підвищення продуктивності праці
Лубковський Г. В.  Корпоративне рейдерство в українській практиці
Мухамедиева Д. Т.  Подходы к решению задачи нечеткой оптимизации в хлопководстве
Недобуга М. В., Куценко В. И.  Социальная ответственность предпринимательства
Остряніна В. Е.  Особливості прийняття управлінських рішень в сучасних умовах
Паніщева О. В.  Управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі у Донецькій області
Поповиченко І. В.  Підходи до оцінювання ефективності управлінських рішень в сучасних економічних умовах
Ратушна А. В., Бикова В. Г.  Трудовий потенціал як основний чинник впливу на прибутковість діяльності підприємств
Рябич О. Н., Новакова Я. К.  Стимулирование повышения безопасности  труда на угледобывающих предприятиях
Сайковська Ю. Ю., Вяльцева І. П.  Теоретичні основи ефективності діяльності будівельного виробництва
Свірідова Т. Р.  Розвиток системи управління кадровим потенціалом підприємств в інтеграційних умовах
Севастьянов Р. В.  Особливості класифікації синергетичних ефектів
Сидоренко А. І., Катан Л. І.  Фінансове забезпечення екологізації аграрного виробництва в умовах трансформації економіки
Табачникова Е. Ю.  Методичні підходи оцінювання ризиків діяльності підприємства
Трофимчук А. Б.  Напрями вирішення проблем утилізації відходів каменеобробних підприємств
Турба О. О.  Щодо оптимізації діяльності підприємств в інтеграційних умовах
Фаталієва Л. Р.  Оплата праці робітників як головний фактор підвищення їх продуктивності на підприємстві
Федорова О. П., Нецветаєв В. А.  Оптимізаційна модель отримання прибутку з урахуванням функції попиту
Чурсіна В. А.  Концептуальні основи збутової політики підприємств  в сучасних умовах
Чурсіна В. А.  Сучасні підходи до формування мотиваційного механізму працівників
Шавкун І. Г., Дибчинська Я. С.  Управління організаційною культурою в умовах інтеграції
Шляга О. В., Масилюк Б. В.  Цілі та пріоритети розвитку техніко технологічної бази підприємства
Якунина Ю. С.  Нормативно-правовое регулирование деятельности ТНК в России и зарубежом
Яркина Н. Н.  Механистические аспекты управления предприятием
Ярошенко І. Ю.  Особливості планування собівартості транспортного господарства промислового підприємства