«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Поступившие работы. Том 4

Untitled Document

Barbora Drugdová THE INSURANCE MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC IN CONTEXT OF DEPT CRISIS
Stoyan K. S., Zlydnieva V. Y. STRATEGIC PRIORITIES OF ENTERPRISE DEVELOPMENT
Азза Ю. О., Кучеренко С. К. Основні напрями підвищення економічної ефективності  діяльності малого виробничого підприємства
Бикова В. Г.,  Пінега Т. В. Особливості стратегічного управління конкурентними перевагами лакофарбових підприємств
Власенко М. А., Степура В. А. Проблемы повышения конкурентоспособности украинских сельскохозяйственных предприятий
Вольська О. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на основі бенчмаркетингу
Вяльцева І. П., Домалюк М. Ю. Конкурентоспроможність збутової мережі легкових автомобілів
Гвініашвілі Т.З. Роль управління змінами у забезпеченні успішного функціонування сучасних підприємств
Голей Ю. М.,  Владисенко А. В. Підвищення  конкурентоспроможності харчової галузі в напрямку інтеграції до ЄС
Голляк Ю. Б. Підвищення міжнародної  конкурентоспроможності авіаційної галузі України
Головень О. В., Клопов І. О. Тактичне управління як основа ефективного розвитку підприємства
Демиденко М. А., Крупій А. Ю. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів на прикладі ВАТ «ТОН»
Демиденко М. А., Родін Д. С. Економіко-математична модель підвищення прибутковості концерну «Електромаш» з урахуванням виробничих та ринкових обмежень
Джур О. Є. Синхроністичність та синхронізація в управлінні конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі
Дрига В. С. Особливості формування виробничої стратегії підприємства
Єрешко Ю. О., Яловий Г. К. Інноваційний ресурс сталого розвитку України
Загурський О. М. Сучасні підходи до підвищення конкурентоспроможності підприємств
Зуб О. С., Марковська І. О. Конкурентоспроможність туристичних підприємств: сучасний погляд
Іванчикова Я. М., Скрипник Н. Є. Фактори та передумови підвищення конкурентоспроможності національних суб’єктів господарювання
Казачков И. О. Создание мощного бренда как один из основных факторов роста конкурентоспособности продукции
Карплюк К. В., Крупський О. П. Аналіз та проблеми розвитку туристичного бізнесу в Україні у 2000-2012 рр.
Качула У. С. Формування конкурентних переваг підприємства
Кобченко А. А., Мороз Ю. О. Засоби підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств України
Коновалюк В. С., Крижановська Т. В., Панасюк І. П. Аналіз ринкової взаємодії в сегменті авіаційних перевезень при застосуванні теорії ігор
Конох В. І., Попкова Л. В. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарського підприємства
Куваєва Т. В. Роль міжфірмової кооперації у системі збуту машинобудівного підприємства
Лизньова А. Ю., Доронін Д. О. Напрями підвищення трудової мотивації персоналу виробничого підприємства
Лизньова А. Ю., Кочеткова Ю. Ю. Оцінювання ефективності організаційної структури управління виробничого підприємства
Лизньова А. Ю., Кріпак В. А. Формування мотиваційного механізму підвищення управлінського персоналу промислових підприємств
Лизньова А. Ю., Мішутіна О. О. Аналіз рентабельності підприємства як складова його ефективної господарської діяльності
Лизньова А. Ю., Пономаренко Р. Є. Підвищення ефективності управління підприємства
Лизньова А. Ю., Таран О. А. Соціальні резерви підвищення продуктивності праці персоналу виробничого підприємства
Лизньова А. Ю., Устимчук С. О. Ефективність використання трудових ресурсів підприємства
Лизньова А. Ю., Чупріна В. В. Управління мотивацією персоналу на підприємстві
Липская В. К. Требования к номенклатуре критериев оценки конкурентоспособности товара
Ложачевська О. М. Проблеми забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки
Лукашук І. О., Гринько Т. В. Формування конкурентних переваг вітчизняних промислових підприємств
Мамчур М. С., Рябокобила Н. В. Особисті якості підприємця та їх роль в забезпеченні успіху підприємницької діяльності
Маркова О. Д., Вяльцева І. П. Основи управління конкурентоспроможністю підприємства
Мартинова Ю. С. Особливості впливу якості продукції на її конкурентоспроможність
Мирониченко Г. І., Вяльцева І. П. Управління конкурентоспроможністю  продукції з точки зору системного підходу: теоретичні основи
Нараєвський С. В. Оцінювання конкурентоспроможності технологій з виробництва електроенергії
Непершин Р. В., Гринько Т. В. Формування конкурентної стратегії підприємства
Непершина О. В., Попкова Л. В. Використання резервів для підвищення ефективності виробництва
Нусінова О. В. Актуальні аспекти ефективного функціонування корпоративного секретаря в акціонерному товаристві
Окулова А. В. Розробка стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки
Павленко В. С., Куценко В. Й. Мотивація персоналу підприємства як інструмент підвищення продуктивності праці
Пасека Д. В., Гринько Т. В. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства
Подлужний В. В. Необхідність технічного переоснащення виробництва в умовах конкуренції
Радамовська І. В. Функціонування будівельних підприємств в умовах конкурентної боротьби
Рубцова А. Г. Роль інформації у формуванні конкурентних переваг підприємства
Савіцький А. В. Вплив структурних підсистем управління якістю продукції підприємства на її конкурентоспроможність
Саннікова С. Ф., Іванова М.В. Удосконалення управління виробничою діяльністю у контексті підвищення конкурентоспроможності підприємств
Стоян К. С., Бихкало К. Ю. Складові системи управління підприємством
Стоян К. С., Бичек В. Г. CRM–система в стратегічному розвитку підприємств
Стоян К. С., Козиненко В. В., Козиненко Т. В. Кадрова політика транспортних підприємств
Стоян К. С., Макаров А. C. Ситуаційний підхід до формування системи управління підприємствами сфери послуг
Стоян К. С., Тригуб О. О. Теоретичні засади використання аутсорсингу у підвищенні ефективності діяльності підприємств
Тімар І. В. Проблеми конкурентоспроможності підприємств сфери рекреаційних послуг
Толкачов Д. О. Розробка системи показників для інтегральної оцінки конкурентоспроможності підприємства
Чабан А. А. Сучасний розвиток підприємництва в Україні
Чабаненко Ж. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованої продукції підприємств
Шевчук Н. С., Ящук Г. О. Сучасні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств
Шляга О. В., Бідунова К. В. Ключові аспекти конкурентоспроможності підприємства
Шундрик Я. Г. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств