«Экономика и менеджмент – 2013: перспективы интеграции и инновационного развития». Поступившие работы. Том 6

Untitled Document

Grin'ko T. Peculiar Features of the Strategic Management of Company’s Innovative Development
Koshevyy М. High-tech Enterprises as Institutional Basis for Development of Knowledge-Based Production
Maksymchuk O. Prospects of Innovation Development in Transport Industry
Taranenko A., Grin'ko T. Features of Process of Internationalization of Innovative Enterprises
Акулов М. Г., Помірча О. М. Структура інноваційного потенціалу промислових підприємств
Бабенко В. А. Розбудова освіти в контексті соціальних інновацій
Бержанір А. Л. Напрями співпраці держави та бізнесу у розвитку інноваційної економіки
Більська О. В. Соціальні інновації і їх роль в реалізації інноваційної моделі розвитку України
Бикова В. Г., Буштрук А. Г. Розвиток національної інноваційної системи в умовах глобалізації економічних процесів
Бурдули В. Ш., Абесадзе Р. Б. Неоиндустриальное развитие и инновационная экономика в условиях глобализации
Віштак Г. В. Перспективність інноваційного розвитку вугільної галузі України
Гільорме Т. В. Перспективи інноваційного розвитку персоналу підприємства
Годованець О. Я. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку інституту сільського господарства Карпатського регіону
Горощенко В. В. Модернізація – умова прискорення інноваційного розвитку промислових підприємств України
Грабчук О. М. Роль зовнішніх фінансових потоків в економіці України
Даниляк Л. Я. Комплексна оцінка фінансування системи охорони здоров’я в Україні
Долінченко О. М. Правове забезпечення механізмів державного регулювання демографічних процесів
Євсевська Ю. С. Кредитний ринок України у забезпеченні інноваційного розвитку економіки
Елисеева О. К., Герасимова В. Б., Салтан А. Л. Проблемы инновационного развития мясной промышленности
Закора Н. Г. Формування інноваційної моделі розвитку підприємства
Зеленська М. О. Електронна комерція в Україні та ЄС
Кармазін В. Я. Фінансові кризи та їх вплив на розвиток економіки
Катан Л. І. Динамічна модель інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрної сфери України
Кінчак К. М. Хеджування ризиків у сільськогосподарській діяльності
Кірик М. А. Сутність інновацій як стратегічного чинника глобальної конкуренції
Кислинський С. С. Інтелектуальний потенціал як складова інноваційного розвитку регіонів України
Конащук В. Л. Методичні аспекти формування стратегії інноваційно-інвестиційної модернізації підприємств
Копчинська К. О. Вплив податкових пільг на фіскальну ефективність податку на прибуток підприємств
Коткова Н. С. Стан технічного переозброєння та відновлювальні процеси в харчовій промисловості України
Кризина Н.П. Природні ресурси регіону як фактор соціально-економічного розвитку регіонів України
Кромська Л. А. Методичні інструменти управління результативністю інноваційної стратегії функціонування підприємства
Кузьмін О. Є., Пирог О. В Методичні засади вибору та обґрунтування моделі розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства
Лях І. І. Про методичний підхід до оцінки інноваційного розвитку регіону
Макарова К .А., Крупський О. П. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України
Мануілова А. А. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівного комплексу України
Махмод Ахмед Юсф Елсеада, Сидоров В. И. Современное состояние инновационного развития стран MENA
Мачинська М. О., Вяльцева І. П. Основні фонди Укрзалізниці: проблеми й перспективи
Меліхов А. А. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств України
Мельникова М. В. Про неоіндустріальні та постіндустріальні стратегії управління розвитком великих промислових міст
Михайліченко В., Басс Ю. А., Дмитрієва В. А. Основа ефективної діяльності підприємства – інновація та модернізація інструментів мотивації праці
Михлик Ю. Г., Куценко В. Й. Шляхи вирішення проблем видаткової частини місцевих бюджетів для задоволення потреб громади
Мойсеєнко А. І. Технічне переозброєння виробництва як напрям інноваційного розвитку промислових підприємств
Павлов В. В. Формування змісту креативних технологій в управлінні підприємством
Пацукова И. Г. Особенности инновационной политики на современном этапе
Покотилов А. А., Дейч  М. Е. Воздействие социальной ответственности на формирование приоритетных направлений инновационной деятельности в условиях рыночных отношений Украины
Покотилов А. А., Радионова  Н. В. Тенденции формирования инновационного развития в условиях становления современной рыночной экономики Украины
Продіус Ю. І., Наливайко Н. М. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку держави
Редько В. Є. Тенденції розвитку МІСЕ-туризму в Україні
Ренькас Т. І. Інноваційні зміни у регіональній політиці України
Рижкова Ю. О. Визначення основних задач стимулювання розвитку індустріальних парків в Україні
Руднєва В. Ю. Електронна демократія як інноваційне середовище комунікації
Саєнко О. О. Удосконалення державного регулювання розвитку регіонів в умовах децентралізації управління економікою
Сазонець І. Л., Валюх А. М. Методичні підходи до оцінки об’єктів інтелектуальної власності при реалізації державних проектів
Саричев В. І. Концептуальні підходи до вимірювання індексу регіонального людського розвитку на національному рівні
Свєрчкова А. С. Тенденції розвитку інфраструктури зернового ринку України
Семирак О. С. Механізм державного регулювання автомобілебудування в Україні
Ситник Н. С. Чинники інноваційної модернізації сфери товарного обігу України
Скрипник Н. Є. Інноваційні фактори висококонкурентного розвитку економіки України
Сливенко В. А., Лашко О. В. Проблеми та перспективи стратегічного розвитку сфери туризму в Україні за підтримки всесвітньої туристичної  організації
Сливенко В. А., Прихідько Д. О. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сфери туризму в Україні
Сметаннікова М. А.,  Вецепура Н. В. Інвестиційна привабливість регіону та індикатори її оцінки
Сташенко В. Ю. Основні напрями розвитку системи оподаткування земельної власності як основи формування місцевих бюджетів і забезпечення раціонального землекористування
Сухорукова О. А. Інноваційна діяльність видавничо-поліграфічної галузі
Тімар І. В., Вернидуб Ю. А. Інноваційний розвиток підприємств сфери готельних послуг України
Ткаченко І. О. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку автомобілебудування в Україні
Трейтяк О. В. Вплив фінансових установ на інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств Поліського економічного району
Хамініч С. Ю., Берковська А. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України
Харченко Т. О. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Хведзевич А. В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України
Хусаінов Р.В. Державна політика у сфері економіки знань в ХХІ столітті
Черкасова Т. І., Балєва Т.О. Умови забезпечення ефективності комерціалізації технологічних інновацій
Чикаренко І. А. Менеджмент-орієнтовані підходи, моделі та інструменти розв’язання проблем місцевого інноваційного розвитку
Яровенко Т. С. Моніторинг інноваційної діяльності як умова подолання кризових явищ у сфері освіти України