«Актуальные проблемы препо­да­ва­ния иностранных языков для профессионального общения». Поступившие работы


   
Halazdra S. I.  PROGRAMMES  ET  LIBERTÉ  PÉDAGOGIQUE
Krüger Antje  AUFFÄLLIGKEITEN DES HEUTIGEN DEUTSCHEN SPRACHGEBRAUCHS IM GESELLSCHAFTLICHEN DISKURS
Nevstruyeva А. О.  THE PROCESS AND PRODUCT OF CREATIVE WRITING
Алексеев В. С.  Особенности устной речи и ее типология  в контексте коммуникативного подхода к обучению иностранному языку
Анісімова А. І.  Принципи мультилінгвальної освіти в сучасних вищих навчальних закладах
Бесараб О. М.  Навчання іноземної мови в умовах лімітованого обсягу навчальних годин
Біднова Ю. І.  Дискусія як інтерактивний метод навчання іноземної мови
Бірюкова Д. В.  Фреймова модель опису інтер’єра в англомовному художньому дискурсі
Богданова К. О.  Роль мотивації учнів у навчанні французькій мові
Бондар О. Є.  Розвиток поняття категорії модальності в сучасній лінгвістиці
Ваняркін В. М.  К функциональной специфике местоименного детерминатива во французском языке       
Ворова Т. П.  Методи активізації процесу вивчення іноземних мов
Гетьман І. В.  Роль наукового тексту при викладанні вузькоспеціалізованої французької мови
Глухова Л. О.  Польова структура концепту освітній менеджмент в сучасній англійській мові
Григорьев Е. И.  Интонационные компоненты выражения  модальности иллокутивных актов
Гуль Н. В.  Составляющие иноязычной коммуникативной компетентности в процессе непрерывного образования
Дядя В. М.  Приемы активизации учебной деятельности  на уроках иностранного языка
Ермоленко О. В.  Компетентностный подход в обучении иностранному языку профессиональной направленности образовательно квалификационного уровня «бакалавр» направления подготовки  «туризм»
Знанецкий В. Ю., Ижко Е. С.  Использование подкастов для интенсификации процесса обучения иностранному языку
Ірчишина М. В.  Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням на немовних факультетах
Калиберда Н. В.  Использование компьютерной сети Интернет в преподавании иностранных языков
Кирковская И. С.  Роль деятельностного подхода в обучении иностранным языкам
Кіракосян Г. А. Розвиток вітчизняної дистанційної освіти
Косьянова О. Г.  Використання текстів масової інформації у навчальному процесі
Крячуненко Е. Л.  Презентация, как эффективный метод обучения устной речи студентов неязыковых специальностей
Лучик О. І.  Синергетичний принцип системності у навчанні  студентів іноземної мови
Люта А. А.  Контроль сформованості навичок письмової діяльності у студентів, що вивчають іноземну мову
Осташевская М. Г.  Художественный концепт «Spots of Time» в поэтической картине мира Уильяма Вордсворта
Палехова О. В.  Последние тенденции в использовании корпусов в процессе обучения иностранным языкам
Панасюк І. М.  Використання ресурсів Інтернету у навчанні іноземних мов
Побережна Н. О., Русакова А. В.  Метод проектів у навчанні іноземним мовам
Пономарева Л.Ф. К вопросу об английских заимствованиях в современном немецком языке
Пономаренко Е. В. Суть коммуникативной методики в обучении иностранным языкам
Посудиевская О. Р.  Использование компьютерных технологий в организации самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка
Роздолянская Е. Г.  Профессиональная направленность при обучении иностранным языкам
Сердюк О. В.  Інформаційно-комунікаційні ресурси в методиці викладання іноземної мови
Стражева М. А.  Стратегии развития навыка чтения в рамках подготовки студентов к Cambridge Esol Examinations
Тимралиева Ю. Г.  Живой и неживой мир в лирике немецкого экспрессионизма
Трошкина Т.П.  Формирование у иностранных учащихся навыков речи в процессе преподавания точных наук
Хитрова Т. В., Цветаева О. В.  Суть базового понятия «медиатекст» в современной медиалингвистике
Цвєтаєва О. В.  Термінологічний інструментарій педагогічного процесу навчання іноземним мовам        
Шашкіна Н. І., Дружиніна Л. В., Лазуренко Л. А.  До питання інтенсифікації навчального процесу у немовному ВНЗі
Шиян Н. Ю.  Традиционные и инновационные методы организации самостоятельной работы студентов
Бичок А. В.  Психолінгвістичні особливості міжкультурного іншомовного спілкування майбутніх фахівців економічних та технічних спеціальностей
Гром Л. А.  Психологический климат и его роль в обучении иностранному языку
Знанецька О. М.  Психолінгвістична проблематика оволодіння іноземною мовою
Красильщик Г. К.  Одна з складових частин процесу навчання іноземній мові: ситуативне спілкування
Осадча О. В. Використання множинних форм інтелекту       на занятті з іноземної мови
Паніна О. А.  Особливості внутрішньої мотивації вивчення іноземної мови
Стырник Н. С.  Психолингвистические особенности восприятия студентами ICTs в процессе обучения  иностранному языку
Володько А. М.  Класифікація умов виконання вправ для навчання усного послідовного перекладу
Гончаренко Е. П.  Англомовний «Кобзар» у перекладах Віри Річ (рецепція перекладацької творчості мисткині в Украіні)
Касьяненко О. О.  Актуальні питання художнього перекладу та деякі підходи до його викладання
Комарова Л. В.  Лексико-семантические трудности при переводе научно-технических текстов
Павленко В. В.  Аналіз застосування лексичних трансформацій при перекладі  на заняттях з ТПП
Перетокіна В. Ф.  Нові тенденції застосування стратегій перекладу галузевої літератури
Потураева Л. В., Русакова А. В.  Ономастические реалии в переводе
Тимошенко Ж. І.  До питання про міжмовні інтерференції в процесі перекладу
Тимошенко Ж. І.  Засоби перекладу ідіоматичних та образних виразів
Bradbeer P. W.  NEWS AS A DISCUSSION TOPIC IN CONVERSATIONAL ENGLISH CLASSES FOR FIRST TO FOURTH YEAR PHILOLOGY STUDENTS AT UNIVERSITIES IN DNIPROPETROVS’K
Аксютина Т. В.  Обучение иностранному языку на основе базовой культуры личности
Донцова О. В.  Кросс-культурный аспект преподавания лингвистических дисциплин в ВУЗе
Колбіна Т. В.  Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця в процесі вивчення іноземної мови
Крутась Ю. В .  Практика міжкультурної комунікації        та навчання іноземним мовам
Литовченко Н. А.  Формування міжкультурної компетенції на заняттях з іноземної мови