«Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» 2012. Поступившие доклады

 

ТОМ 1

Nazhmedenova D.A. Perspectives of Development of Financial Market in the Republic of Kazakhstan
Акопян С.А. Применение многофакторных регрессионных моделей уровня кредитного риска коммерческого банка
Безгина Е.С., Стрелина Е.Н. Государственное стимулирование инновационной деятельности в Украине
Бехтерева И.С., Сытник О.Е. Применение МСФО – компетенция современного профессионального бухгалтера
Билий А.И., Лукавский Р.М. Тенденции и перспективы экономического и технического развития аэрокосмической отрасли Украины
Билий А.И., Сальникова А.Ю. Шведская модель – передовой опыт             социально-экономического развития
Билий А.И., Воробей М.М. Последствия катастрофы 11 марта 2011 года в Японии и способы борьбы с ними
Білій А.І., Гаджала І.А. Напрямки економічного розвитку Німеччини в умовах глобалізації
Білій А.І., Кузьменко І.А., Потій А.Д. Основні напрямки економічного зростання країн «Великої сімки» в посткризовий період
Білій А.І., Новікова П.В. Китай сьогодні і завтра
Боднер Г.Д., Друзин Р.В. Проблемы депозитной деятельности кредитных союзов в современных условиях
Бузякова И.В., Чигина Т.С. Роль туристской индустрии в экономическом развитии Астраханской области
Відякіна М.М. Детермінанти трансформації міграційної політики країн ЄС
Викторова Т.С., Мушкатова М.С. Особенности формирования российского предпринимательства
Вишневецька К.В. Загрози енергетичній безпеці КНР та шляхи їх подолання
Вострікова Н.В. Державне управління використанням водних ресурсів в Україні
Герасимова О.Е. Алгоритм оценки потенциала муниципальных образований региона в контексте управления процессом сглаживания пространственной поляризации
Голей Ю.М., Водолаз О.А. Оцінка економічного становища країн світу та прогноз їх подальшого розвитку
Голей Ю.М., Сергієнко Д.В. Тенденції економічного розвитку Сінгапуру та Китайської Народної Республіки
Гончаренко С.І. Машинобудування Одеського регіону
Городиський Ю. Транспортна інфраструктура австралійського союзу в туристичній галузі
Гришина Е.А. Влияние глобализации на финансовые инновации в банковском секторе России
Данилова Е.П., Гелюс А.В. Рыночное поведение конкурентной фирмы
Джусов О.А., Стоян К.С. Міжнародний туризм в економічному розвитку  країн
Есаулова М.В., Пшеничников В.В. Тенденции развития электронных денег и мобильных платежей в условиях глобализации
Єгорова О.О. Транскордонні функціональні одиниці спеціальних правових режимів економічної діяльності
Зубар І.В. Перспективи впровадження ринку землі в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн
Казаринов С.Ю. Роль инвестирования в социально-экономическом развитии региона (на примере Иркутской области)
Каменський В.М., Мешко Н.П. Актуальні тенденції розвитку енергетичної безпеки Німеччини
Карась О.С. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в Україні до чемпіонату Євро 2012
Карманов А.А. Факторы потребительского выбора в ситуации риска на примере мировых автоконцернов
Касьянова Я.С. Вопросы создания единого социального пространства  стран ЕС
Кирилич Х. Нерівномірність економічного розвитку країн світу як глобальна проблема сучасності
Кирилич Ю. Феномен фінансової лібералізації
Конешна В.С. Виробництво біодизельного палива в Фінляндії.  Рекомендації для України
Косарева А.В. Реализация антикризисных мероприятий на рынке труда  России: приоритеты,  результаты и перспективы
Красностанова Н.Е., Микитюк М.С. Методологічні основи забезпечення сталого розвитку регіону
Крупський О.П., Білявська А.Г. До питання підготовки кадрів з менеджменту у ВНЗ
Кучерова Е.Н. Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе роста инновационного потенциала
Лещенко М.М. Особливості діяльності та розвитку холдингів у країнах світу
Мешко Н.П., Лозовська І.М. Механізм управління регіональним інноваційним розвитком України
Микитчук Н.М., Хижняк М.О. Міжнародні транспортні перевезення і їх вплив на економіку України
Молдован О.О. Глобальні тенденції структурної трансформації чорної металургії
Несипбаев Д.А. Перспективы структурной трансформации нефтегазового сектора экономики Республики Казахстан
Орешняк В.Л. Тенденції економічного розвитку Польщі та України
Павлова Е.А. Обеспечение достойной оплаты труда на предприятиях электроэнергетики
Пирог О.В. Оцінка можливості економічного розвитку України на рівні європейських країн
Присяжнюк Ю.Ю. Нормативно-правова база інтеграції України з ЄС
Родь Ю.С. Реформирование пенсионной системы в странах СНГ
Родионова С.Д. Экономическое неравенство территорий
Рощина О.І. Місце України в сучасній міжнародній трудовій міграції
Сафина Л.М. Развитие качества трудовой жизни в условиях глобализации

Сазонець О.М., Лісна А.В.

Необхідність створення регіонального центру олімпійської підготовки як передумова економічного розвитку регіону (на прикладі Дніпропетровської області)
Січко С.М. Роль міжнародної міграції в соціально-економічному розвитку США
Сокуренко П.І., Циба Т.Є. Стратегічний   розвиток  підприємств згідно сучасних  тенденцій  економічного  розвитку
Сокуренко П.І., Циба Т.Є., Валіков В.П. Стратегічні  напрями  та механізми  регіонального стратегічного розвитку
Стасюк Ю.М., Ковальова А.Ю. Тенденції динаміки показників глобальної конкурентоспроможності України
Швед В.В. Вікіноміка як нова глобальна стратегія бізнесу
Щитов Д.Н., Мешко Н.П. Зайнятість населення європейського союзу в сфері високотехнологічних послуг
Тимків Т.М. Енергетичний розвиток Бразилії на сучасному етапі: проблеми та перспективи

 

 

ТОМ 2

Баклан О.В. Адміністративно-правове сприяння залученню інвестицій у сферу підприємництва
Берідзе Н.Н. Експансія як джерело цивілізаційного розвитку
Білій А.І., Бершадська Т.І. Роль державного регулювання в економічному розвитку Франції
Білій А.І., Панасенко Д.О. Державне регулювання економіки США
Більовський О.А. Державна житлова політика: актуальні аспекти європейського досвіду
Волошин С.Д., Гавриш В.П. Вплив державного регулювання на природу циклічності макросистем: національний та світовий досвід
Грошев И.Л., Грошева Л.И. Интегративный аспект миграционной политики
Івашук Ю.П. Клієнтарні зв’язки як можливий чинник виникнення корупції
Ильинский В.В., Татюк О.Ю. Влияние государственного регулирования на экономическое развитие Японии
Имамов М.М. К вопросу совершенствования системы денежного обращения в целях обеспечения экономической безопасности реализации национальных проектов в России
Коваль О.П. Проблеми державного регулювання та нагляду: пенсійний аспект
Лук’яненко Н.Ю. Справедливий перерозподіл доходів: соціалізація економіки або шлях до утриманських настроїв у суспільстві?
Никабадзе И.Н. Государственное регулирование и саморегулирование в экономике
Олейник В.В. Державне регулювання транскордонного співробітництва  України
Підмогильний О.О. Російський досвід регулювання державних закупівель
Поперечна О.М. Сутність поняття «стратегія»
Сазонець О.М., Ковальчук К.В. Організаційно-правові основи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні
Салашенко Т.І. Енергоефективність як критерій інноваційності національного господарства
Стасюк Ю.М., Юр’єв С.Ю. Державне регулювання розвитку венчурних фондів України
Черненко О.Л. Сучасні засади оцінювання структурних  зрушень в економіці
Шабанова О.А. Устойчивые государственные закупки как инструмент социально-экономического развития стран ЕС
Шандрук С.М. Державне регулювання малого та середнього бізнесу у Республіці Сінгапур
Щипанова О.В. Напрями державного регулювання венчурного фінансування в Україні
Ясько Ю.І. Стратегія конкурентної політики держави в умовах глобалізації
 

 

ТОМ 3

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ УГРУПУВАННЯ

Андриенко Н.Н. Имплементация МСФО в Украине как следствие интеграционных экономических процессов
Билий А.И., Макаров А.Д. Участие Украины в международных и региональных организациях
Гладченко А.Ю. Енергетична складова регіонально-інтеграційних пріоритетів України
Голей Ю.М., Лаврик Є.В. Національний вибір суспільства на шляху до євроінтеграції
Дiдков Р.Л., Сазонець О.М. Свiтoвий дoсвiд сoцiальнoгo пiдприємництва
та проблеми його розвитку в Українi
Дяків Х.М., Нагорняк М.М. СНД як форма регіональної інтеграції України
Заставнюк М.Л. Оцінка результатів членства України в СОТ і перспективи їх змін
Квасова Л.С., Пащенко В.М Інтеграція України в міжнародні та регіональні об'єднання
Коляда О.М. Особливості співпраці України та Чорногорії в рамках угоди про вільну торгівлю
Матасова А.А. Особливості співпраці україни з МВФ
Ожегова Л.А., Канаева О.В. Украина как субъект мирового рынка рабочей силы
Онищук Ю.В. Інтеграція цукробурякової галузі України у світовий економічний простір
Погорєлова А.І. Податкова система Швеції: уроки для України
Скірко Ю.І., Муценко Н.С. Україна в глобальних вимірах та інтеграції
Терещенко Я.М. Участь України в регіональних європейських об’єднаннях як інструмент реалізації євроінтеграційних прагнень
Терещук Г.С., Федотова Т.А. Оцінка векторів інтеграції України в міжнародні і регіональні об’єднання
Тимків Г.І., Нагорняк М.М. Транскордонне співробітництво як чинник європейської інтеграції України
Щеньова В.Б. Особливості міграції українців до країн ЄС

АКТИВІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН

 
Бандура Ю.С. Українсько-азербайджанське економічне співробітництво на сучасному етапі
Башинська У.А. Росія в енергетичній стратегії Китаю
Березюк С.В., Березюк Ю.Б. Особливості формування експортного агропродовольчого потенціалу України в умовах глобалізації
Білій А.І., Хлобистова К.О. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України
Горбачук В.М., Лещинська Л.В. Динаміка імпорту послуг основними торговельними партнерами України у 2004–2010 рр. у галузях транспорту, подорожей, комунікацій, будівництва, страхування, фінансів, комп’ютерів та інформації, роялті та ліцензій
Керніцька О.О., Прутська О.О. Особливості процесу укладання зовнішньоекономічного контракту в кризових умовах
Люльчак З.С., Двуреченський М.В. Перспективи розвитку страхування експортних операцій в Україні у післякризовий період та в умовах глобалізації
Микитчук Н.М. Тенденції економічного співробітництва України й Таджикистану
Нямещук Г.В. Перспективи входу підприємств України на нові сегменти світового ринку космічних технологій
Онопко М.О. Діяльність суверенних інвестиційних фондів як складова зовнішньоекономічної політики
Петровская А.С., Бунчиков О.Н. Внешнеэкономические связи России
Приварникова І.Ю., Тарасенко Д.В. До питання імпорту свіжих фруктів та овочів в Україну
Тихоненко І.В. Енергетичний клуб ШОС: результати та перспективи
Худієв Н.Е. Глобальні економічні санкції як механізм реалізації національних інтересів
Чабаненко Ж.М., Кас’янова О.О., Кириченко О.В. Заходи активізації експортної діяльності підприємств
 

ТОМ 4

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ

 
Zakharova K. Ukraine's Cooperation with Various Countries in the Aviation Field
Арутюнян С.С., Арутюнян Р.Р. Фінансування інноваційної сфери у промислово-розвинутих країнах та в Україні
Бак Г.О. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій
Билий А.И., Галицына А.П. Морской старт — передовой опыт участия государства в научно-техническом обмене
Білій А.І., Калиниченко Н.С. Науково-технологічний обмін - запорука успішності українських компаній
Білій А.І., Мальцев І.С. Інноваційна політика держав учасниць СНД на прикладі України, Білорусії та Казахстану
Голей Ю.Н., Кириченко Е.В. Научно-техническая политика Европейского Союза
Головня О.М. Забезпечення стабілізації економіки у системі чинників інноваційних структурних зрушень
Іващенко О.А., Воропаєва А.Д. Теоретичне моделювання взаємозалежності інноваційного та фінансового розвитку країни
Князь С.В., Богів Я.С., Залуцький В.П. Технологія бізнес-планування інноваційних проектів на основі стандарту ЮНІДО
Косенко Т.Г., Иванов С., Михайличенко Е. Факторы устойчивости сельскохозяйственного производства
Красностанова Н.Е., Ткаченко Я.Ю. Управління сталим розвитком підприємства на основі інноваційної активності
Мешко Н.П., Гловацька Н.Р. Управління інноваційними проектами: регіональний аспект
Мешко Н.П., П’ятілєтова А.Г. Дослідження напрямів інноваційної діяльності України
Мухамедханова А.К. Инновационная деятельность Казахстана: просто о сложном
Несипбаев Р.Е. Условия и предпосылки индустриально-инновационного развития Республики Казахстан
Петінова О.Б. Освіта як детермінанта соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації
Попова В.А. Інституційні  передумови розвитку міжнародного науково-технологічного обміну в умовах глобалізації
Поречин Д.В. Теоретические аспекты международной инновационной деятельности
Порицкий И.А. Реляционные базы данных в логистических системах
Стасюк Ю.М., Крупський О.П. Характеристика моделей міжнародного трансферу технологій
Табенська О.І. Умови формування інноваційної моделі підприємницької діяльності в Україні
Твердохліб М.І. Ідентифікація емпіричних умов розвитку третього технологічного укладу економіки україни методами інтелектуального аналізу даних
Тодосійчук В.Л., Алескерова Ю.В., Дідик В.М. Державні заходи підтримки інвестиційно-інноваційної активності економіки
Фалько Є.А. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні
Чабаненко Ж.М., Скотарь В.В. Інноваційний потенціал України та ключові проблеми його розвитку
Чабаненко Ж.М., Тутубалін А.В. Використання технопарків як основа інноваційного розвитку

МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 
Білій А.І., Бондаренко М.О. Розбудова України з долученням міжнародних інвестицій до Євро 2012
Білій А.І., Бочев Е.М. Характеристика територіально-галузевого прямого іноземного інвестування в Україну
Білій А.І., Горьовий О.Л. Україна на міжнародному інвестиційному ринку
Вафин Э.Я. Основные направления повышения эффективности инвестиционной составляющей пенсионной системы Республики Татарстан
Голей Ю.М., Кручек А.С., Трусова М.О. Перешкоди залучення іноземних інвестицій в Україну
Голей Ю.М., Шведун А.Д., Метцгер А.А. Трансформаційні методи та наслідки прямих іноземних інвестицій у інноваційну діяльність України
Дробот Я.В., Барабан О.А., Ільїнський В.В. Питання підтримання потужності та інвестування вугільних шахт України
Захарова К.С. Інвестиційний клімат Казахстану: оцінка його привабливості
Курдюмова Г.Ж., Муслимова Э.Е. Проблемы оценки инвестиционных рисков в современных условиях
Мирясова Д.Р., Меляков Р.А. Перспективы повышения доходности инвестиционных портфелей на примере НПФ
Найда А.О. Стан та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
Павлішен Ю.О., Білій А.І. Міжнародна інвестиційна діяльність у Дніпропетровській області
Петрук М.И. Роль инвестиций в развитии «зеленого» бизнеса
Плескач В.Л., Зінчук Т.Ю. Стан і перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах глобалізації
Продіус О.І., Зайченко М.В. Стан та перспективи інвестиційного клімату в Україні
Семін І.Є. Управлінські рішення зарубіжних інвесторів з приходом на вітчизняний ринок харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
Сокуренко П.І., Кришан О.Ф. Загальні підходи до побудови організаційно-економічного механізму прийняття управлінських інвестиційних рішень
Чабаненко Ж.М., Заїкіна К.В. Заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні
Шинцов Р.П., Дудка Т.Н. Иностранные инвестиции в Ростовской области
 

 

ТОМ 5

Антонова Л.В. Формування пріоритетних напрямів розвитку ресурсного потенціалу підприємства
Бережная О.В. Пространственные стратегии развития региональных транспортных систем
Берідзе Н.Н. Компаративний аналіз підходів до визначення суверенних кредитних рейтингів
Бідюк П.І., Омельченко О.С. Аналіз стану підприємства – передумова підвищення конкурентоспроможності і успішної реструктуризації
Билень Л.В. Вибір та оцінка ефективності корпоративної стратегії компаній
Билий А.И., Петренко Т.А. Конкурентоспособность туристической фирмы
Бондаренко О.В., Бондаренко И.И. Технологический аудит и интегрированные технологии как средства обеспечения конкурентоспособности машиностроительных предприятий
Мешко Н.П., Буланкіна О.Є. Diversity Management as a Key Strategy in Global Competitive Environment
Бургман М.К. Методичні підходи до оцінки ефективності людського капіталу
Винниченко А.М., Кифяк В.І. Інвестиційний стан аграрного сектору: необхідність реабілітації
Возьний К.З., Возьна О.К. Підприємливість як фактор економічного розвитку країни
Волков О.Ф., Джинджоян В.В. Важелі державного регулювання конкурентоспроможності країни
Всемірнова В.М. Виробництво біопалива – стратегічний напрямок підвищення економічної безпеки держави
Гайдаєнко О.М., Новіков В.В. Аналіз методик оцінювання банкрутства компаній
Голей Ю.М. Розробка стратегії управління конкурентоспроможністю
Голей Ю.М., Черниченко Д.Ю. Вдосконалення управління конкурентоспроможністю для підвищення ефективності діяльності підприємств
Гусейнова Ф.Н. Управление конкурентоспособностью организации
Денисов К.В. Аналіз особливостей державної політики регулювання  виробничо-збутової діяльності підприємств чорної металургії України
Джур О.Е., Васюченко К.О. Транснаціоналізація українського корпоративного капіталу – перспективна стратегія конкурентоспроможності сучасних підприємств
Джур О.Є. Удосконалення організаційно-економічного механізму підприємства космічної галузі
Довгопола О.В. Структурно-функціональне моделювання процесу управління фінансовою санацією
Зламанюк Т.В. Розробка концепції ефективного менеджменту конкурентоздатністю підприємств
Каличева Н.Є. Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту за рахунок раціоналізації перевізного процесу
Козельська Ю.В., Жеребйов Я.І. Обґрунтування доцільності створення, розвитку та практичної реалізації бізнес-плану інвестиційного проекту із застосуванням кластерного підходу
Козик В.В., Паук О.Є., Мирощенко Н.Ю. Сучасний стан реалізації підприємствами стратегій інвестування
Козлова Е.В. Основные направления повышения конкурентоспособности продукции компании
Колосок В.М., Верескун М.В Стратегічне управління, як основа конкурентоспроможності в умовах глобалізації
Малик К.А. Значення та основні шляхи оптимізації діяльності регіональних логістичних систем
Матвієнко-Біляєва Г.Л. Маркетинговий потенціал машинобудівних підприємств
Мачтакова О.Г. Мотивація персоналу українських підприємств за умов глобалізації
Мешко Н.П., Островерхова Е.А. Оценка конкурентоспособности экономики ФРГ: факторы и рекомендации
Могилевская О.Ю. Управление конкурентоспособностью промышленного предприятия
Овчинникова О.М. Перспективи розвитку легкої промисловості України в умовах глобалізації
Пашаєв Т.Г. Вплив банківської конкуренції на стабільність банківської системи
Поткін О.О. Стратегія розвитку транспортно-логістичних систем морських портів України
Приварникова І.Ю., Войтенко М.В. Ризики електронної торгівлі та шляхи їх мінімізації
Самойленко А.О. Туризм – як форма міжнародного руху людських ресурсів
Серединська І.В. Вартість підприємства як показник його конкурентоспроможності
Скорик О.В., Скорик Г.І. Основні проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств – офіційних дилерів на ринку автомобільної продукції
Смерічевська С.В., Ібрагімхалілова Т.В. Кадровий потенціал забезпечення інноваційного розвитку транспортно-логістичного кластеру Донецького регіону
Смоленюк П.С., Мица Н.В. Енергозбереження як необхідна передумова підвищення конкурентоспроможності України
Станкевич А.А. Информационно-коммуникационные связи в виноградарско-винодельческих предприятиях Крыма
Степанова Е.В. О совершенствовании методов маркетингового анализа хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий
Токарчук Д.М. Принципи розробки стратегії зайнятості сільського населення  регіону: суть, склад та обґрунтування
Хомутова Т.В. Достойный труд в стратегиях развития организаций газораспределения
Цихмістро С.І. Проблеми конкурентоспроможності інформаційних ринків в глобальному економічному просторі