«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция "Экономика предприятия: стратегические приоритеты развития в XXI веке"

Економіка підприємства: стратегічні пріоритети розвитку в XXI сторіччі

 Yevgen Bogodistov, Veit Wohlgemuth Emotions and organizational complexity: A systems theoretic perspective
Chus І., Vlasenko M. BUILDING A STRONG ECONOMY ORIENTED ON YOUTH: EMPLOYMENT ASPECTS
Fridman D. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMME
“CSR – MADE IN GERMANY”
Taranenko A. V.,  Grin’ko T. V. STRATEGIC DEVELOPMENT PRIORITIES OF DOMESTIC ENTERPRISES AT MODERN CONDITIONS
Алексєєнко Л. І., Скрипник Н. Є. ПЕРЕВАГИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ФАСЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
Арбеков М. О., Власенко М. О. СУЧАСНА ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЛЕННЯ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНИ
Бабак Э. В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Бабенко І. І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ  ЛОГІСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТА
Березняк В. С., Свирипа Д. Р., Смирнова Т. А. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА ИСПАНИИ
Бєлоконенко М. Г. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «ДНІПРОМЕТИЗ» ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ
Бичек В. Г. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Вакуленко І. О., Куценко В. Й. ПРОЦЕСИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОРАЛЬНО ЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КЕРУВАННЯ ЕКОНОМІКОЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Винничук Д. В., Рябик Г. Є. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Джинджоян В. В., Чередниченко О. В. АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Дікунов О. О., Скрипник Н. Є. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Дрига В. С. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Дробишева О. О., Грицан В. В. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА
КЛАСИФІКАЦІЯ ЇЇ ВИДІВ
Дробишева О. О., Похильченко І. М. ЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ ОБОРОТНОСТІ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Єлець О. П., Бєлікова І. М. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Задорожный Г. В. О СТРАТЕГИИ ДУХОВНО-НООСФЕРНО-УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Зейналова З. Р., Куценко В. Й. СУТНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ
Камендо А. О., Власенко М. О. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Кіріченко О. Ю.,  Куценко В. Й. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ
Коваленко О. В., Савенко Л. В. МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Коваленко О. В., Ходикіна І. В. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Кoриченська I. В., Рябик Г. Є. СУТНIСТЬ ПРИБУТКУ ЯК ЕКOНOМIЧНOЇ КАТЕГOРIЇ В УМOВАХ РOЗВИТКУ РИНКOВИХ ВIДНOСИН В УКРАЇНI
Костіна К. В. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕВОЛЮЦІЇ ЛОГІСТИКИ З РОЗВИТКОМ   СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Кураш А.О. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Куценко В. Й. ПРИНЦИПИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Кучер Н. С., Рябик Г. Є. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Лизньова А. Ю., Шукаєва К. Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ ЗМІННОЇ ЕКОНОМІКИ
Литвиненко В. М. КОНЦЕПЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
Литвиненко В. О., Власенко М. О. БУДІВЕЛЬНИЙ БІЗНЕС В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Майковська М. В. ПРОБЛЕМА УТРИМАННЯ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Макаренко С. М., Рябцева Т. О. ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИДУ РЕКЛАМИ ДЛЯ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ ХЕРСОНА
Міщенко К. П. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОРІЗЬКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Могильна О. В., Скрипник Н. Є. СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Морщенок Т. С., Литвиненко Ю. С. БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: СТАН, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Перебийніс О. А. ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
Правда Д. Є., Власенко М. О. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Романова Н. С., Рябик Г. Є. МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Рябик Г. Є. ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
НАЯВНОГО ДОСВІДУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Салтан А. Л. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Смолякова О. М. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРОЦЕДУР ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сніжко Д. І.  ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТУ
Соболь Н. О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Теселкин Д., Власенко М. А. ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Топал А. С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Топалов С. А., Савченко М. М. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Хамініч С. Ю., Басова М. М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ВИБОРУ МЕТОДІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ху Сяоюй КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Хуторськой П. О., Дюжикова А. В. РОЛЬ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Хуторськой П. О., Мариніна Р. Р. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
Хуторськой П. О., Сальніченко Ю. Д. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОС-ТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Хуторськой П. О., Тонишева В. О. СУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ  ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДОРЮВАННЯ
Хуторськой П. О., Шундрик Я. Г.  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Чeрняєв А. O. IНВEСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЯК ЧИННИК АКТИВIЗАЦIЇ IННOВАЦIЙНOЇ СИСТEМИ
Шадрін Д. П., Рябик Г. Є. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ