«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция " Конкурентоспособность, конкурентные преимущества и экономическое развитие предприятий"

 

Конкурентоспроможність, конкурентні переваги та економічний розвиток підприємств

 Gviniashvili T. Z., Chaus N. Yu. THE INFLUENCE OF POSSIBLE COMPETITIVE ADVANTAGES IN PROFIT
Баглюк Ю. Б. ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бихкало К. Ю. ВИДИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЩОДО ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
Бобко Н. А., Ніколаєв С. В. МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бобко Н. А., Ніколаєнко В. В. ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Бобко Н. А., Чорна І. О. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА
Бокова З. Ю., Хамініч С. Ю. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Боцула А. П., Крупський О. П. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГОЛОВНА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Вовк В. В. РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА
Волкотруб А. В., Іванова Н. Ю. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Голей Ю. М., Веретельник О.О., Ярцева В.В. СУЧАСНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ
Гроховська А. С., Крупський О. П. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Джур О. Є., Куліш Є. Л. ПІДВИЩЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Диха М. В., Хомко М. В. МЕТОДИ ТА ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Дубровина Е. В., Смирнова Т. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСПЕКТОВ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Забава О. М., Власенко М. О. ГОЛОВНІ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Заморьонова Д. В. ВИСОКИЙ РЕЙТИНГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ЯК ЙОГО КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА
Кесов Д. А., Власенко М. О. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кіщак І. Т., Копитіна І. В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ДП НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ»
Коваль Л. В. ФАКТОРИ ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ
ТРУДОВОГО  ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Козиненко В. В., Кучеренко С. К. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПАТ «МОТОР-СІЧ»
Комар Ю. М., Максименко О. Є. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Комар Ю. М., Номінас В. Б. СКЛАДОВІ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Король М. С., Власенко М. А. ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кочевський О. Г., Скрипник Н. Є. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСОБУ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Крат С. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Креславская Т. В., Власенко М. А. КОНКУРЕНТНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Кругляк Н. В.  НАПРЯМКИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Крупський О. П., Лісна А. В. ОЦІНКИ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ «РУШ»
Лизнева А. Ю. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В СУБЪЕКТОМ УПРАВЛЕНИИ
Липская В. К. АНАЛИЗ СТОИМОСТНЫХ КРИТЕРИЕВ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ
Мацеєва Н. В., Яковенко Ю. В. ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ
КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Міхедько Н. В., Крупський О.П. РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Міхеєва К. О. ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Окулова А. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Приходченко Т. А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Римарук І. С., Рожков В. О. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Роєва Т. О., Лизньова А. Ю. ОБҐРУНТУВАННЯ ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ БЕЗЗБИТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЗОВНІШ-НЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Сечіна О. М. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
Скрипник Н. Є. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Скрипник Н. Є., Іванчикова Я. М. ІННОВАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Скрипник Н. Є., Лобанова М. С. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Сомов Д. О. СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СТІЙКИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
Сохач К. Ю. РОЗВИТОК МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  ПІДПРИЄМСТВА
Тимощук М. Р. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Топалов С. А., Блохіна Ю. В. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
Хуторськой П. О., Бабич А. О. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Хуторськой П. О., Бурульник О. О. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Чіненова Д. М., Буцак Ю. О. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Чубаренко К. М. РОЛЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
У СФЕРІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Чуприна Т. В., Скрипник Н. Є. ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Шамборська О. С. СТРУКТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА НЬОГО
Шкура І. С. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Шляга О. В., Ніколаєва В. М. РОЗВИТОК І ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА
Шумейко Я. Г. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ющишина Л. О., Левчук А. О. МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ПРОДУКЦІЇ
Ямненко Г. Є. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВ
У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Ярочевская А. В. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ