«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция "Проблемы и перспективы развития системы управления деятельностью предприятий в интеграционных условиях"

Проблеми та перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах

 

Grzegorz Mazurek VIRTUAL, VIRTUALIZATION AND VIRTUAL ENVIRONMENT
Gromtseva Dariya PECULIARITIES OF SERVICES MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF MEDICAL INSTITUTIONS
Gviniashvili  T. Z., Zlydnieva V. Yu. AN IMPROVEMENT OF STOCKS MANAGEMENT BY MEANS OF ABC ANALYSYS
Vlasenko M. IMPROVEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IN UKRAINE
Артем’єв Б. М., Куценко В.Й. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Батулін Є. І., Смирнова Т. А. УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Бессонова А. І., Рожков В. О. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
Бібік М. Р., Гринько Т. В. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Вeрнидуб Ю. А., Бикoвa В. Г. МЕТОДИЧНI ПIДХОДИ ДО ОЦIНКИ ПРИБУТКОВОСТI ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА
Водоп’янова О. Е. МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Галаган Д. В., Скрипник Н. Є. СУТНІСНО-ЗМІСТОВА ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ»
Голей Ю. М., Шаманська О. Є., Собко Ю. І. ВПЛИВ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Голобородько Т. В., Янченко Н. Д. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ ЯК СУЧАСНА ТАКТИКА РОЗВИТКУ КОНФЛІКТОСТІЙКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Горбунов О. О., Власенко М. О. РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Гордієнко А. В., Лихачова Я. Р., Смирнова Т. А. ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Гриценко О. А., Вовк І. А. ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Джинджоян В. В. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Джинджоян В. В., Бердніков С. В. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕДУР НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дмитренко Б. Д. УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Долгополова К. О. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Євсевська Л. В. ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Єлець О П., Мілаєнко Я. Є. ЗМІСТ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Єфімова С. А. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Запухляк І. Б., Василик І. І., Шевченко М. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕІНЖИНІРИНГУ В БІЗНЕСІ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Зінєєва А. І. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кальніцька М. О. КОУЧИНГ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кaмулінa A. Ю., Бикoвa В. Г. ПІДХOДИ ДO УПРAВЛІННЯ ДOХOДAМИ ПІДПРИЄМСТВA В УМOВAХ РOЗВИТКУ РИНКOВИХ ВІДНOСИН
Клименко А. Р. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ  ДОХОДУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Колодяжний І. М., Власенко М. О. ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СУЧАСНІ ПІДПРИЄМСТВА
Колосов А. Н. ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ IT-ПРЕДПРИЯТИЙ
Колосова К. А. ЩОДО ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ
Кондратенко М. С., Грабчук О. М. ПЕРСПЕКТИВИ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
Корж І. П. ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ
ДІЯЛЬНІСТЬ
Кочеткова Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Кравченко Т. В., Смирнова Т. А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА IT-СПЕЦИАЛИСТОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Кривцун С. В., Кучеренко С. К. НAПРЯМИ ПIДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТI ПРAЦI НA ПIДПРИЄМСТВI В КРИЗОВИХ УМОВAХ ГОСПОДAРЮВAННЯ
Кулькова Є. Ю. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Кущ А. М. ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Литвин К. М., Смирнова Т. А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ РЕСТОРАНІВ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ)
Марченко Г. В., Смирнова Т. А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІТ-ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Марченко О. В., Куценко В. Й. УПРАВЛIННЯ СОБIВАРТIСТЮ ПРОДУКЦIЇ ПIДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Матвійчук Д. В., Рябик Г. Є. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Мельникова Г. М., Власенко М. О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
Мішутіна О. О. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Могилевская О. Ю. ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Моргулець О. Б. МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВНЗ
Мохонько Г. А., Ніколаюк В. В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ  ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
Нікітіна Г. В. АНАЛІЗ ІНОЗЕМНИХ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Олійник Є. В. СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРІВ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИМИ КОМПАНІЯМИ
Опришко А. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Панухник Я. Г. ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
Письменний Р. І., Хaмініч С. Ю. ОСОБЛИВОСТІ УПРAВЛІННЯ ВИТРAТAМИ ПІДПРИЄМСТВA В УМОВAХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРAЇНІ
Пілюгiнa В. В., Кучeрeнкo С. К. УПРAВЛIННЯ ТРУДOВИМ ПOТEНЦIAЛOМ  ПIДПРИЄМСТВA В СУЧAСНИХ УМOВAХ
Полубан В. П. ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Пуць Д. Ю. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТОМІСТКОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
Репна О. І., Власенко М. О. ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕС-ПРОСТОРІ
Рибаков О. Є. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
Різник Н. О., Плівако С. О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ровинская Н. Ю. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ
Саламаха А. І. СТРАТЕГІЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ
СУДНОБУДІВНОЇ СФЕРИ ХЕРСОНЩИНИ
Семендяєва О. П., Власенко М. О. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АБО ЖІНКИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Сєркова Г. М. УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ НА ЗАСАДАХ АУТСОРСИНГУ
Скоробогата В. В. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
Скрипник Н. Є., Войтенко А. О. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Скрипник Н. Є., Ревенко О. В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Соловйова Н. І., Головко А. А. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Солодовник Я. Я. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ З ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стайловський Д. С., Власенко М. О. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА
Степура В. А., Власенко М. О. ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
Стоян Транев МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ - ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Табенська О. І. ОСНОВА УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ЗМІН - ПРАГНЕННЯ  ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Толпежніков Р. О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СУКУПНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Хамініч С. Ю., Бондаренко Т. Є. ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Харковина О. Г. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Хуторськой П. О., Блаживський М. В. РОЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО ПЛАНУВАННЯ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Хуторськой П. О., Дейнега К. В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Хуторськой П. О., Неклеса І. В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Чернявська Є. І. ЩОДО ПОКАЗНИКІВ  ОЦІНКИ   ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ  ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Шевченко В. О., Смирнова Т. А. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В АМЕРИКАНСЬКИХ ТА ЯПОНСЬКИХ КОМПАНІЯХ ЗАДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ярошенко І. Ю. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ