«Экономика и менеджмент – 2015: перспективы интеграции и инновационного развития». Секция "Проблемы и перспективы инновационного развития: государство, регион, отрасль, субъект хозяйствования"

Проблеми та перспективи інноваційного розвитку: держава, регіон, галузь, суб’єкт господарювання

 

Andreff Wladimir  DERIVES FINANCIERES : UNE REMISE EN CAUSE DE L’ORGANISATION DU SPORT
Аксьонов С. О., Кононова О. О.  Механізм інтеграції українських підприємств до світового ринку товарів та послуг
Бараннік В. О.  Аналіз чинників економічного розвитку України та її регіонів за допомоги виробничої функції Кобба-Дугласа
Барна М. Ю.  Показники і принципи оцінювання ефективності системи внутрішньої торгівлі України в умовах трансформації
Бобко Н. А., Садова А. В.  Стійкий інноваційний розвиток підприємства
Борисова Н. В.  Ключові елементи реформування бухгалтерського обліку в державному секторі: завершальний етап
Бровко Л. І., Абахтімова А. А.  Страхування кредитних ризиків комерційних банків
Вакуленко А. Н., Смирнова Т. А.  Управление рисками при внедрении ИТ‑проектов
Вертегел А. В., Стоєв В. Л.  Дефіцит бюджету України та шляхи його подолання
Вітер І. І.  Інноваційна складова конкурентоспроможності Європейського Союзу
Гайдаш А. Ж.  Механізм інноваційного розвитку підприємств сфери послуг
Гернего Ю. О.  Фінансовий компонент інноваційного розвитку окремих країн
Гоблик В. В.  Формування транскордонних кластерів – основа інноваційного розвитку транскордонних регіонів
Годзь Ю. В.,  Скрипник Н. Є.  Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку підприємств в Україні
Горбач Л. М., Алексюк А. Л.  Сучасні наукові підходи до трактування сутності інноваційних ризиків
Грабчук О. М.  Інноваційне спрямування подолання кризи в Україні
Гульпа Ю. О.  Актуальність інновацій у формуванні виробничої програми м’ясопереробних підприємств
Даниленко Н. В.  Иностранный опыт инновационного развития
Добровольська О. В.  Оцінювання застави банківських кредитів
Кінчак К. М., Грабчук О. М.  Порівняльний аналіз тенденцій розвитку ринку страхування життя в Україні та ряду розвинених країн світу
Кірик М. А.  Світові тенденції розвитку національної інноваційної системи на прикладі США
Клопов І. О.  Перспективи інноваційного розвитку кінцевих споживачів енергії
Кошевий М. М.  Формування наукоємних інтегрованих структур як умова забезпечення розвитку наукоємного виробництва
Крисак А. І.  Кодекс фахівця землевпорядника та геодезиста як підґрунтя становлення управлінської еліти в сфері земельних відносин.
Кузь А. О., Крупський О. П.  Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні
Кукурудзяк Л. В.  Нематеріальні активи в інноваційному розвитку підприємств харчової промисловості вінницької області
Лебідь К. П., Власенко М. О.  Інноваційний розвиток вінницької області
Лозицький Я. Р., Власенко М. О.  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку Запорізької області
Лотоцький Б. В.  Сучасні тенденції розвитку підприємництва у видавничо‑поліграфічній галузі України
Любарский Ю. Ю., Джур О. Є.  Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівних підприємств в Україні
Максімчук О. С.  Динаміка інноваційного розвитку підприємств транспортної сфери
Матвієнко Р. О.  Основи розвитку регуляторної регіональної політики та макроекономічний механізм її реалізації
Мельникова М. В.  Про інноваційно-інвестиційні аспекти  управління  розвитком  міських агломерацій
Моісєєва Ю. Д., Власенко М. О.  Наслідки конфлікту на Сході України для економік Донецької та Луганської областей
Морщенок Т. С., Садовська Ю. І.  Сучасний стан національної валюти України
Музика А. Є., Власенко М. О.  Інноваційно-інвестиційна привабливість Київської області
Никишин Е. В.  Обеспечение продовольственной безопасности региона государственным управлением АПК
Олефір А. О.  До проблем застосування національної концепції вичерпання прав на інноваційні об'єкти
Осока А. В.  Майнове страхування та його розвиток в Україні
Пасека Д. В., Гринько Т. В.  Особливості інноваційного розвитку підприємств сфери послуг
Пирог О. В.  Державне управління енергоефективністю національного господарства України
Ратушна А. В., Гринько Т. В.  Проблеми та напрями стимулювання інноваційного розвитку підприємств  України
Рахман М. С., Осадча А. О.  Тенденції розвитку ринку будівельних послуг України
Рукас В. А., Власенко М. О.  Динаміка інноваційно-наукового потенціалу Одеської області
Сборщик А. С., Власенко М. А.  Производственный потенциал Сумской области
Севастьянов Р. В., Бербець Т. О.  Тенденції та перспективи розвитку фінансування інноваційної діяльності в Україні
Скрипченко М. О., Смирнова Т. А.  Перспективи вирішення основних проблем аграрного сектору України
Степаненко Н. А., Власенко М. О.  Стратегія інноваційного розвитку Дніпропетровської області
Суровцева Ю. С., Власенко М. О.  Основні проблеми науково‑технічного розвитку підприємств України
Татаринов К. А., Джур О. Є.  Проблеми та перспективи розвитку ракетобудування у світі
Турба О. О.  Регіональні інноваційні проекти та освітній фактор
Хаминич С. Ю.  Закономерности формирования качества образования: социальный аспект
Хамініч С. Ю., Моденко І. М.  Державне забезпечення відповідності харчових продуктів України визнаним стандартам якості
Холявка В. З., Петришин Д. Ю.  Основні тенденції комерціалізації спортивних відносин в умовах євроінтеграції України
Чопенко Я. К., Смирнова Т. А.  Потенциал развития IT-сферы в Украине
Шевчик К. В., Власенко М. О.  Характеристика інноваційного розвитку Львівської області
Юдіна О. І.  Особливості інноваційного розвитку промислових підприємств