Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Третья международная научно-практическая конференция "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому" (7-8 мая 2007 г.)

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ ПІДПРИЄМСТВА

Ревенко О.В.

Харківський національний економічний університет

Становлення стратегічного управління підприємствами України відбувається в умова невизначеності і динамічності параметрів зовнішнього, а також послаблення внутрішнього середовища. Трансформаційні процеси в економіці обумовлюють необхідність розробки ефективного стратегічного набору з метою забезпечення розвитку суб’єктів господарювання.

Незважаючи на широке коло наукових робіт, присвячених обраній тематиці [1-4], важливим залишається рішення завдань щодо забезпечення прийняття адекватних управлінських рішень з реалізації стратегії розвитку суб’єкта ринку . Виходячи з цього, метою дослідження є визначення й обґрунтування специфіки формування стратегічного набору підприємства .

Традиційним підходом до формування складових загальної (корпоративної, ділової) стратегії в рамках окремих видів діяльності є функціональний підхід. Тому головну роль у формуванні стратегічного набору підприємства відіграють функціональні стратегії, які визначають стратегічну орієнтацію певної функціональної сфери діяльності підприємства та, при наявності взаємозалежних обґрунтованих функціональних стратегій, забезпечують йому досягнення цілей, а також виконання загальних стратегій підприємства.

Метою функціональних стратегій є створення ефективного функціонального потенціалу підприємства, який спрямований на забезпеченість функціонування підприємства і проведення стратегічних змін.

З метою отримання переваг від наявності стратегічного набору його необхідно сформувати згідно з наступними принципами:

1.     Актуальність характеризує своєчасність сформованого стратегічного набору з огляду на вимоги ринку.

2.     Ієрархічність підтверджує необхідність побудови взаємопов’язаних стратегій на всіх рівнях управління.

3.     Узгодженість проявляється в тому, що основою для формування стратегічного набору є сукупність цілей підприємства, структуризація і ранжування яких забезпечує розподіл стратегічних ресурсів та відповідальності за їх використання серед окремих рівнів управління (рис. 1).

 

Взаємовідповідність цілей і функціональних стратегій підприємства

Рис.1. Взаємовідповідність цілей і функціональних стратегій підприємства

Таким чином взаємоузгодження цілей всіх видів із стратегіями є запорукою формування обґрунтованого і несуперечливого стратегічного набору.

4.     Обґрунтованість забезпечує відповідність цілей підприємства його можливостям (потенціалу).

5.     Гнучкість і динамічність передбачає можливість і необхідність врахування змін в усіх елементах процесу стратегічного управління (суб’єкти і об’єкти управління, зовнішнє і внутрішнє середовище) у процесі формування стратегічного набору підприємства (рис.   2).

 

Можливість змін у елементах стратегічного управління підприємства

Рис. 2. Можливість змін у елементах стратегічного управління підприємства

Таким чином, процес формування стратегічного набору, яким керується підприємство, є унікальним для кожного суб’єкта ринку. Це пояснюється умовами функціонування певного підприємства: особливостями адаптації внутрішнього середовища до вимог зовнішнього оточення, характерною ситуацією еквіфінальності, що склалася, а також ступенем активності впливу керівництва на формування середовища функціонування підприємства взагалі.

 

Список використаних джерел:

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питерком, 1999.   – 416 с.

2. Зуб А. Т. , Локтионов М. В. Теория и практика антикризисного управления. – М.: Генезис, 2005. – 576 с.

3. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах/ Пономаренко В.С. , Золотарьов А.М. та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2005. – 452 с.

4. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.