Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Третья международная научно-практическая конференция "СПЕЦПРОЕКТ: анализ научных исследований" (10-14 июля 2007 г.)

ПРЯМИЙ ВПЛИВ ТНК НА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО РУХУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ

Дубчак І.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інституціональне середовище – це рівень підприємницького й управлінського потенціалу, а також правової і соціологічної системи. Інституціональне середовище бізнесу складається з сукупності інститутів. Інститут – широке поняття, яке включає в себе наявні економічні організації та установи (уряд, парламент, центральний банк, міністерства, служби) та наявні правила, за якими взаємодіють суб’єкти господарювання. Наявні інститути обмежують та визначають поведінку бізнес-структур в підприємницькій сфері, тому часто інститути називають правила гри. Сприятливе інституціональне середовище мусить забезпечити стійки правила поведінки для учасників бізнес-процесів. Це спрощує фінансовий та інформаційний обмін між бізнес структурою та зовнішнім середовищем.

У зв’язку з відсутністю необхідних інституціональних умов приймаючих країн обмежує можливості ТНК щодо формування та руху глобальних фінансових потоків, особливо у вигляді прямого інвестування. Існує зустрічна потреба країни – реципієнтів у фінансових вкладеннях в економіку. Орієнтація інвестора обумовлює інституціональні перетворення в країнах щодо формування сприятливого місцевого середовища для комфортного функціонування структурних відділень ТНК , покращення ділового клімату.

ТНК трансформує інституціональне середовище країни – реципієнта, особливо   у разі здіснення ПІІ . Вплив іноземних інвестицій на країни з перехідною економікою залежить від первісного інституціонального середовища і рівня її розвитку. Зовнішні інвестиції змінюють інституціональне середовище, а також поведінку місцевих компаній та їх персоналу.

Прямий вплив ТНК здійснюється через розповсюдження ними на місцеві підпорядковані підприємства та установи внутрішніх корпоративних стандартів. За результатами дослідження Flemings / SARS ТНК інвестують переважно в не грошовій формі (понад 50%). Такі інвестори зазвичай добре знають специфіку своїх галузей та намагаються перенести в Україну власні стандарти провадження бізнесу, імпортуючи своє обкладення та технології.

ТНК вводять у країну свої стандарти ведення бізнесу, які надають їм конкурентні переваги. Це змушує підприємства, що працюють у тих же галузях впроваджувати в роботу подібні інструменти.

Для забезпечення в Україні безперешкодного руху фінансових потоків, особливо інвестиційних, ТНК використовують прямі та опосередковані способи впливу з метою покращення ділового клімату. ТНК сприяють ринковим інституціональним перетворенням в економіці Україні через передові стандарти впровадження бізнесу. Інституціональні зміни викликають перерозподіл фінансових ресурсів та зміни напрямків руху фінансових потоків ТНК .

В залежності від мотивів інвестування та законодавства приймаючий сторони, ПІІ може бути здійснена у різних формах. Найчастіше для початкового придбання іноземної власності за кордон переводять активи у грошовій формі. Власність може бути отримана і в обмін на   міжнародній перевід нематеріальних активів (не грошові інвестиції). Також, не пов’язані прямо із міжнародним рухом капіталу через кордони ПІІ , для яких бути використані кошти, зароблені у самої країні. Іншій аналогічний спосіб полягає у тому, що компанії різних країн обмінюються акціонерним капіталом. Навіть просте перелічення можливих форм інвестування вказує на складну структуру та рух інвестиційних фінансових потоків ТНК .

Основними причинами інвестування компанії за межі країни можуть бути наступні: існування   торгових обмежень, які вводяться урядами країн; стимулювання ПІІ в приймаючих країнах; більш легкий або дешевий доступ до виробничих факторів; більш проста або дешевша утилізація відходів; можливості податкового маневрування; зниження ризиків від коливань валютних курсів; прагнення до зниження транспортних та експлуатаційних витрат; використання ефекту масштабу; доступ до технічних та технологічних новинок; необхідність адаптації до національних особливостей споживачів; загроза власності у країні базування; сукупність декількох мотивів

В теперішній час корпораціям притаманно здійснювати свої капіталовкладення переважно в довгострокових цілях. ТНК – це прямі інвестиції, що вкладаються в довготермінові проекти. Слід визначити, що капітал, інвестований корпораціями в економіку приймаючих держав, стає складовою частиною їхнього відтворювального процесу.

За опутуванням, яке проведено Flemings / SARS , основним мотивом інвестування в Україну є пошук ринку збуту (93% опитувальних), тим часом як підвищення ефективності та пошуку ресурсів визначено другорядними мотивами. Що більше, респонденти досить часто вважали ці чинники такими, що взагалі не мають впливу на прийняття рішення щодо інвестування в Україну.

Саме через те, що головним мотивом ТНК , які інвестують в Україну є пошук ринків збуту, рейтингові агентства формулюють свої основні рекомендації стосовно покращення інвестиційного клімату, передусім у зниженні бар’єрів для входження на ринок (податкових, приватизаційних, валютних, бюрократичних, правових, торгівельних тощо). Найнагальнішими завданнями уряду інвестори вважають: лібералізація руху капіталу, валютного ринку та зняття обмежень на репатріацію прибутків; зняття обмежень на частку іноземної власності в українських компаніях; мінімізація бюрократичних обмежень; зниження податкових ставок та зменшення кількості податків.

У групі другорядних завдань ТНК надають найбільшу увагу заходам щодо покращення інфраструктури та встановлення однакових правил гри для українських та іноземних інвесторів. Аби іноземне виробництво, спрямоване на підвищення ефективності, було доцільним, потрібним, щоб закордоні ринки були відкритими та добре розвинутими.

Список використаних джерел:

1. Бакан, Джоэл . Корпорация. Патологическая погоня за прибылью: Пер. с анг л . – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 288 с .

2. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311с.

3. Дослідження ПІІ в Україні Міжнародним центром перспективних досліджень. – www . icps . kiev . ua

4. Єлейно Я.І., Музичук А.А. Деякі характеристики фінансових потоків// Фінанси України. – 2006. – №2. – С. 138-144   

5. Міжнародна економіка: Навч . посібник/Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. – 2-ге вид., перероб. та доп . – К.: ЦНЛ , 2004. – 672 с.

6. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник/ Лук’яненко Д.Г., Гунський Б.В., Мозковий О.М. та ін.; За ред. Д.Г. Лук’ненка . – К.: КНЕУ, 2003. – 387с.

7. Прямі іноземні інвестиції. Дані державного комітету статистики України. – www . ukrstat . gov . ua

8. Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації. – К.: КНЕУ, 2004. – 227с.

9. Мировая экономика и международный бизнес: Учебник. – 2-е изд., перераб . и доп.; Под общ . р ед. В.В. Полякова и Р.К. Щенина . – М.: КНОРУС , 2005. – 656 с.