Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Третья международная научно-практическая конференция "СПЕЦПРОЕКТ: анализ научных исследований" (10-14 июля 2007 г.)

НЕТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Коміссарова В.В.

Запорізький національний університет

Основною стратегією в галузі енергетики кожної країни є забезпечення енергоносіями потреб власного господарства та населення. Одним з ключових напрямів стійкого розвитку економіки країни є забезпечення відтворення відновлювальних ресурсів, уповільнення темпів експлуатації вичерпних ресурсів і заміщення їх відновлювальними, зниження навантаження на асиміляційний потенціал навколишнього середовища.

До джерел енергії відносять традиційні вичерпні та відновлювальні джерела. До традиційних належать нафта, вугілля, природний газ. До відновлювальних, які в нашій країні інколи називають „нетрадиційними”, відносять сонячну, вітрову, геотермальну енергію, енергію водотоків, приливів і морських хвиль, біомаси (органічні речовини рослинного і тваринного походження), а також тверді і рідкі відходи, низькопотенціальне тепло повітря, води та землі [1].

У світовій структурі енергоресурсів переважають органічні (копалини) палива: в сумі близько 80% (нафта ­– 12%, вугілля – 26% і природний газ – 41%). Але співвідношення між ними з часом міняється. Так, 75 років тому основним енергоресурсом було вугілля (58,5%), частка нафти у споживанні країн світу швидко зростала до середини 70-х років, частка газу зростає дотепер. В розвинених країнах для виробництва електроенергії використовується сучасна біомаса, спалюються тверді побутові відходи. В Україні частка ядерної енергетики, природного газу та вугілля значно перевищує загальноєвропейський та світовий рівень, а використання нафти та відновлюваних джерел суттєво не досягає світового рівня [2]. Дані про споживання енергоресурсів у світі, ЄС і Україні наведені на рис.1.

Споживання енергоресурсів у світі, ЄС, Україні

Рис. 1. Споживання енергоресурсів у світі, ЄС, Україні (у %) [3]

Як бачимо, в даний час нетрадиційні джерела не можуть конкурувати на ринку з традиційними (углем, газом , ядерною енергією ). На такий розвиток подій можуть впливати різноманітні фактори: географічні та природні, економічні, політичні і соціальні, технологічні та інші.

Слід зауважити, що виходячи із структури національного паливно – енергетичного комплексу частка не поновлювальних носіїв є високою. З огляду на наявний власний потенціал і стрімку ескалацію вартості традиційних енергоресурсів тільки використання альтернативних джерел енергії та енергетичних технологій спроможне забезпечити в найближчому майбутньому реальний розвиток національного енергетичного комплексу.

З урахуванням наявних в Україні на 2006 р. тарифів на енергоносії можна зробити висновок про те, що енергетична ефективність ядерного палива набагато більша за будь – яке інше. В той же час найнижчою є ефективність біомаси. Проте, з точки зору екології біомаса – це найбільш ефективний енергоресурс. Видобуток та використання традиційних енергоносіїв шкідливо впливає на навколишнє середовище. З усіх видів шкідливого впливу на довкілля технологічного використання насамперед органічних енергоносіїв найбільш масштабними та небезпечними є викиди забруднюючих речовин в атмосферу, частка яких від загального обсягу викидів в Україні досягає 60% - тисячі тонн з’єднань сірки, азоту, вуглецю та твердих часток вступають в хімічну реакцію з атмосферною вологою, утворюючи кислоти та інші небезпечні сполуки. Найкращі екологічні показники має біоенергетика, оскільки поглинання діоксиду вуглецю рослинами в період зростання значною мірою компенсує екологічні збитки від продукування СО2 при використанні біоенергоносіїв , а геліоенергетика, вітроенергетика та фотоенергетика майже в 10 разів безпечніші, ніж традиційна енергетика [4].

Однак організація інвестування масового використання біомаси в Україні поки що навіть технічно неможлива. Україна має низькі показники і за рівнем використання нетрадиційних джерел енергії.

Таким чином, нетрадиційні джерела при їх сучасному рівні розвитку не можуть стати основою для самозабезпечення країни енергоносіями, в той час як запаси традиційних енергетичних ресурсів зменшуються. Тож, в рамках державної концепції „Енергетична стратегія України на період до 2030 р.” уряду України, необхідно зробити акцент на ідеології реформ, що забезпечують енергозбереження. На цій основі має бути здійснено прорив в теорії та методології щодо модернізації техніки та технології, стратегії, тактики та способів використання альтернативних видів енергії.

Список використаних джерел:

1. Безруких П.П. Возобновляемая энергетика: вчера, сегодня, завтра // Электрические станции. – 2005. – №2. – С. 35–47.

2. Ольховский Г.Г. Глобальные проблемы энергетики // Электрические станции. – 2005. – №1. – С. 4–10.

3. Statistical Review . – http://www.bp.com.statisticalreview

4. Клавдиенко В.П. Нетрадиционная энергетика в странах ЕС // Энергия: экономика, техника, экология. – 2006. – №9. – С. 42–46.