Наши конференции

В данной секции Вы можете ознакомиться с материалами наших конференций

VII МНПК "АЛЬЯНС НАУК: ученый - ученому"

IV МНПК "КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: глобальные и локальные аспекты"

IV МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

I МНПК «Финансовый механизм решения глобальных проблем: предотвращение экономических кризисов»

VII НПК "Спецпроект: анализ научных исследований"

III МНПК молодых ученых и студентов "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации"(17-18 февраля 2012г.)

Региональный научный семинар "Бизнес-планы проектов инвестиционного развития Днепропетровщины в ходе подготовки Евро-2012" (17 апреля 2012г.)

II Всеукраинская НПК "Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения" (6-7 апреля 2012г.)

МС НПК "Инновационное развитие государства: проблемы и перспективы глазам молодых ученых" (5-6 апреля 2012г.)

I Международная научно-практическая Интернет-конференция «Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности государства, бизнеса и образования в современных экономических условиях»(Полтава, 14?15 февраля 2013г.)

I Международная научно-практическая конференция «Лингвокогнитология и языковые структуры» (Днепропетровск, 14-15 февраля 2013г.)

Региональная научно-методическая конференция для студентов, аспирантов, молодых учёных «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (Днепродзержинск, 20-21 февраля 2013г.)

IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации» (Днепропетровск, 15-16 марта 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Альянс наук: ученый – ученому» (28–29 марта 2013г.)

Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные исследования в сфере социально-экономических, технических и естественных наук и новейших технологий» (Днепропетровск, 4?5 апреля 2013г.)

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности» (Желтые Воды, 4?5 апреля 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научно-методические подходы к преподаванию управленческих дисциплин в контексте требований рынка труда» (Днепропетровск, 11-12 апреля 2013г.)

VІ Всеукраинская научно-методическая конференция «Восточные славяне: история, язык, культура, перевод» (Днепродзержинск, 17-18 апреля 2013г.)

VIII Международная научно-практическая Интернет-конференция «Спецпроект: анализ научных исследований» (30–31 мая 2013г.)

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (Днепропетровск, 7–8 июня 2013г.)

V Международная научно-практическая Интернет-конференция «Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты» (17–18 июня 2013г.)

IX Международная научно-практическая конференция «Наука в информационном пространстве» (10–11 октября 2013г.)

Третья международная научно-практическая конференция "СПЕЦПРОЕКТ: анализ научных исследований" (10-14 июля 2007 г.)

СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ АКТИВІВ ЯК СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ

К.е.н. Лєонов С.В., Грищенко О.С.

Українська академія банківської справи

Сфера банківських інвестицій є самостійним, відносно відокремленим сегментом інвестиційного ринку, який регулюється з одного боку – пропозицією банківського капіталу, іншого – попитом на банківські інвестиції серед потенційних учасників інвестиційної діяльності, які є покупцями цих інвестицій. Для серйозних взаємовідносин між банками та інвесторами банки повинні володіти достатніми гарантіями повернення їх інвестицій. Українські банки в сучасній ситуації шукають шляхи, форми і методи участі в кредитній та інвестиційній діяльності, керуючись не тільки намаганням отримати дохід, а й уникнути ризиків, пов’язаних з інвестиційними операціями. Саме тому достатньо актуальним на сьогодні є удосконалення науково-методичних засад кредитної політики банку та обґрунтування основних напрямків вдосконалення процесу банківського інвестиційного кредитування.

Враховуючи нестабільність поточної економічної ситуації в Україні, банки використовують відповідні внутрішні механізми інвестиційного кредитування клієнта, враховуючи оцінку ринкової вартості акцій, ринкову оцінку ефективності інвестиційних проектів та ринкову оцінку вартості застави для отримання банківського кредиту. Не зупиняючись детально на особливостях визначення вартості різних типів фінансових активів в умовах нестабільності ринку, зазначимо лише, що більшість закордонних дослідників окремо розглядають інвестиційну, внутрішню і ринкову вартості. Інвестиційна вартість визначається ціною для конкретного інвестора, виходячи з його особистих інвестиційних цілей. Кожний конкретний інвестор (на відміну від середньої ринкової) має свою оцінку майбутньої прибутковості, оцінку рівня ризику. Внутрішня вартість також відрізняється від ринкової, оскільки вона базується на використанні аналітиком певної внутрішньої, закритої інформації.

Однією з основних проблем, з якими зіштовхуються вітчизняні банки при здійсненні   інвестиційних операцій,   є їх підвищений ризик. Насамперед –   це ризик ліквідності, а з боку позичальників – підвищений фінансовий ризик.

Одним з механізмів інвестиційного кредитування клієнта, що зменшує ризик ліквідності банків, є використання сек’юритизації позик та інших активів. Цей механізм, як процес трансформації неліквідних активів на ліквідні цінні папери, відображений схематично на рис.1.

Сек’юритизація позик як механізм інвестиційного кредитування

Рис. 1. Сек’юритизація позик як механізм інвестиційного кредитування

При використанні даного механізму цінні папери, що забезпечені позиками, нагадують звичайні облігації, що гарантують виплату фіксованої процентної ставки щомісячно, щоквартально та на півроку. Цінні папери, що випускаються при сек’ютиризації, є особливою формою зміцнення кредиту з метою створення у покупців впевненості, що дані інвестиції мають малий ризик.

Сек’ютиризація, являючи собою механізм формування нових позабалансових джерел створення фінансових коштів банку, забезпечує йому можливість зменшення банківського ризику і отримання додаткового прибутку за рахунок розширення активних операцій та підвищення їх доходності. Крім цього, сек’юритизація на основі реструктуризації банківського портфеля активів застосовується з метою зниження процентного ризику, коли процентні витрати із залучених коштів зростають швидше, ніж процентні доходи за кредитами.

Список використаних джерел:

1. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій . – Тернопіль : Економічна думка & Карт - бланш , 2001. – 320 c.